Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20/2020(VIII.18.)

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 19- 2020. 08. 19

Ibrány Város Képviselő Testületének

20/2020. (VIII.18.) önkormányzati rendelete


a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint

a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Ibrány Város Képviselő-testülete a lakások bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. Törvény 3.§ (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §


A  lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint

a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet ) 7.§ (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


(3) Az (1)és(2) bekezdésben foglaltakon túl

a)  Szociális lakásként funkcionáló lakások esetében (1. melléklet):

  1. akinek vagy a vele együtt lakó házastársának /élettársának/, kiskorú gyermekének kizárólagos tulajdonában az ország területén lakása, üdülője, hétvégi háza van,

ab) akinek az egy főre jutó bruttó havi jövedelme a mindenkori garantált bérminimum 200 %-át meghaladja

b) Költségtérítéses bérlakásként funkcionáló lakás esetén (3. melléklet):

ba) aki a rendelet hatálybalépése után birtokháborítással vagy önkényesen költözött a lakásba,

bb) akinek vagy a vele együtt lakó házastársának /élettársának/, kiskorú gyermekének kizárólagos tulajdonában az ország területén lakása, üdülője, hétvégi háza van.”2.§Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti.Ibrány, 2020. augusztus 17.


                                    Trencsényi Imre  sk.                          Bakosiné Márton Mária sk.

                                       polgármester                                                           jegyző