Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2020(IX.29.)

a települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 30- 2020. 09. 30

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

22/2020 (IX.29.) önkormányzati rendelete


a települési támogatásokról és egyes szociális  ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Önkormányzatának polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33.§ (7) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés d) és g) kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)  10.§ (1), (3) és(4) bekezdésének   helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy részére, a nem várt többletkiadásai céljára, vagy valamely – elsősorban önhibáján kívüli okra visszavezethetően - kieső jövedelmének részbeni pótlására rendkívüli települési támogatás állapítható meg, feltéve, hogy családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a garantált bérminimumot, egyedül élő esetén annak 150 %-át nem haladja meg és vagyona a család tagjainak a Szoc. tv-ben meghatározott mértéket nem haladja meg.

….

(3)A támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb 1.000,-Ft-nál, de alkalmanként a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladhatja meg.


(4) A támogatás összege háztartásonként évente összesen a (4a) bekezdésben valamint a 12/D §-ban meghatározott kivételektől  eltekintve a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500 %-át nem haladhatja meg.”2.§


A Rendelet 12/B § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„12/B. §  1. Az önkormányzat a szociális ellátásokra biztosított keretösszeg terhére hivatalból karácsonyi, egészségügyi támogatást nyújthat az arra jogosult személynek.


  1. Karácsonyi, egészségügyi  támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
  1. Ibrányban bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él
  2. a 65. életévét a tárgyévben betölti,
  1. A karácsonyi, egészségügyi  támogatás évente szükség szerint, alkalmanként legfeljebb 10.000 Ft összegben, pénzbeli, vagy  természetbeni ellátásként (ajándékcsomag) állapítható meg.”

3.§


Záró rendelkezés


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, s az ezt követő napon egyidejűleg hatályát veszti


Ibrány, 2020. szeptember 28.


                                               Trencsényi Imre sk.           Bakosiné Márton Mária sk.

                                               polgármester                                       jegyző