Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2020(IX.29.)

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 30- 2020. 09. 30

Ibrány Város Képviselő Testületének

23/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete


a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint

a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Képviselő-testülete a lakások bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. Törvény 3.§ (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §


A  lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint

a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet ) 4.§ (1) bekezdés b) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:


(1)Határozott időre, vagy feltétel bekövetkezésére kell bérbe adni:

„b) az Árpád Fejedelem Általános Iskolában szükséges munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzett munkaerő  biztosításához  az intézmény vezetőjének írásos javaslata alapján a rendelet 3b mellékletében meghatározott ( ÁF.ÁM Iskola jelöléssel ellátott) bérlakásokat. Amennyiben a bérlakás üresedése esetén az intézményvezető írásos jelzése alapján az oktatási intézmény dolgozói részéről nincs igény, úgy az más, - az önkormányzati intézményben, vagy a polgármesteri hivatalban dolgozó, illetve a településen -közfeladatot ellátó személy részére munkaköre folytán kerülhet bérbeadásra, a munkakör betöltésének idejére (pedagógus, háziorvos, állatorvos, köztisztviselő, szociális munkás, tűzoltó, rendőr, stb.).”


2.§


A Rendelet

  1.   2.melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete,
  2.   3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete,
  3.   3b. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete és
  4.   5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.


3.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti.Ibrány, 2020. szeptember 28.


                                    Trencsényi Imre  sk.                          Bakosiné Márton Mária sk.

                                       polgármester                                                           jegyző