Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 25/2020(X.27.)

a települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

25/2020 (X.27.) önkormányzati rendelete


a települési támogatásokról és egyes szociális  ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Önkormányzatának polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33.§ (7) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés d) és g) kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)  2  §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:2.§

A szociális rászorultságtól függő ellátások formái:


„a) rendszeres települési támogatások:

      aa) természetbeni támogatás lakásfenntartási kiadások támogatása-fűtési támogatás

      ab) ikerszületés esetén gyermekek gondozásához nyújtott anyagi támogatás

  b) rendkívüli települési támogatások:

            ba) rendkívüli  települési támogatás

            bb) temetési költségekhez biztosított rendkívüli települési támogatás

            bc) gyógyszer támogatás

bd) gyermekek és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek tanév kezdési támogatása

            be) időskorúak eseti támogatása

            bf) beteg hozzátartozót gondozó személy támogatása

     c)  fiatalok lakhatási feltételei megteremtéséhez kapcsolódó lakásépítési, lakásvásárlási   

           támogatás”
2.§

A Rendelet egy újabb, 12/E §-sal egészül ki:


„Rendkívüli települési támogatás beteg hozzátartozót gondozó személy részére


12/E. §


(1) A „rendkivüli települési támogatás beteg hozzátartozót gondozó személy részére” támogatásra jogosult  az, aki a beteg hozzátartozójának ápolását végzi és ezután  ápolási díjban, vagy gyermekek otthongondozási díjában részesül.

(2) A kérelemhez egyidejűleg csatolni kell a Járási Hivatal ápolási díjat, illetve gyermekek otthongondozási díját megállapító jogerős határozatát. 

(3)  A beteg hozzátartozóját gondozó személy  a támogatást arra az időre kaphatja, amíg a beteg hozzátartozó gondozása ténylegesen történik. A támogatás maximum évente 4 alkalommal adható, s egyszeri összege ezen a jogcímen maximum 15.000 Forint.

(4) Nem állapítható meg a támogatásra való jogosultság, illetve  a már megállapított támogatást meg kell szüntetni annak, akinek az ápolási díjra, vagy a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága időközben megszűnik.

(5) A támogatási kérelmek elbírálásával kapcsolatos hatósági jogkört a Képviselő Testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága gyakorolja.


(6)A támogatás iránti kérelmet a 7. melléklet szerinti, a képviselő-testület által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani, mely elérhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy elektronikusan a város internetes honlapján.


3.§

A Rendelet 13.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a terhére megállapítható köztemetés

      költségének megtérítési kötelezettsége alól :

             a)  50%-ban mentesíti, ha a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori  öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedülálló, s egyszemélyes háztartásban élő temettető esetén annak 150 %-át és a saját lakhatását biztosító ingatlanán kívül vagyonnal nem rendelkezik és az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné .

 b) teljes egészében (100 %-ban) mentesíti, ha

    saját maga ellátására is képtelen, súlyos, fokozott ápolásra szorul, vagy   az egy főre eső     jövedelem a családjában  nem haladja meg a mindenkori  öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át és kiskorú gyermeket nevel, és a saját lakhatását biztosító ingatlanán kívül vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs,-  amennyiben az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné.


4.§


A Rendelet egy új  7.melléklettel egészül ki, mely jelen rendelet 1. melléklete.


5.§


Záró rendelkezés


Ez a rendelet 2021. január 01. napján lép hatályba, s az ezt követő napon egyidejűleg hatályát veszti


Ibrány, 2020. október 26.


                                               Trencsényi Imre sk.           Bakosiné Márton Mária sk.

                                               polgármester                                       jegyző

Mellékletek