Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 27/2020(X.27.)

A díszpolgári cím, a Pro Urbe Emlékérem, Ibrányért Díszcímer, a Város Kiváló Közalkalmazottja, a Város Kiváló Köztisztviselője valamint Ibrány Kiváló Tanulója kitüntetés adományozásáról szóló 6/2000 (III.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2020. 10. 28- 2020. 10. 28

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

27/2020. (X.27.) önkormányzati rendelete


A díszpolgári cím, a Pro Urbe Emlékérem, Ibrányért Díszcímer,  a Város Kiváló Közalkalmazottja, a Város Kiváló Köztisztviselője valamint Ibrány Kiváló Tanulója kitüntetés adományozásáról szóló 6/2000 (III.17.) önkormányzati rendelet módosítása


Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A  díszpolgári cím, a Pro Urbe emlékérem, Ibrányért Díszcímer, a Város Kiváló Közalkalmazottja, a Város Kiváló Köztisztviselője valamint Ibrány Kiváló Tanulója kitüntetés adományozásáról szóló 6/2000 (III.7.)  önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép és az alábbi új, (4a)és (4b) bekezdésekkel egészül ki:


„(4) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.


(4a) Amennyiben a posztumusz kitüntetésben részesülőnek élő hozzátartozója nem lelhető fel, úgy a kitüntetés a kitüntetésben részesülő személy méltatásával együtt a Helytörténeti Gyűjteményben kerül elhelyezésre.


(4b) Posztumusz kitüntetés adományozására irányuló javaslatot az általános beterjesztési határidőktől eltérően, bármikor jogosult – a kitüntetés fajtától függően - a rendeletben meghatározott, arra jogosult.”
2.§


A Rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Ibrány, 2020. október 26.


Trencsényi Imre sk.         Bakosiné Márton Mária sk.

polgármester                                             jegyző