Ibrány Város Polgármesterének 28/2020(XI.20.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 7/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról és az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 10/2013 (V.02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2020. 12. 31- 2020. 12. 31


A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 7/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról  és


az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 10/2013 (V.02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérőlIIbrány Város Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében , valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésének d.) pontjában kapott  felhatalmazás alapján,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bejkezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 7/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. §-a hatályát veszti.


2.§
  1. Ez a Rendelet 2020. december 31. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
  2. E Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 10/2013 (V.02.) önkormányzati rendelet.


Ibrány, 2020. november 19.
Trencsényi Imre sk.         Bakosiné Márton Mária sk.

polgármester                                             jegyző