Ibrány Város Polgármesterének 30/2020(XII.30.)

a 2021. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 02. 19

Ibrány Város Polgármesterének

30/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól


A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörét gyakorolva, az önkormányzati képviselők véleményének egyidejű kikérésével a következő rendeletet alkotja:


  1. §


(1) Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával intézkedéseket tegyen az önkormányzatot megillető bevételek folyamatos beszedésére és a felmerülő, indokolt kiadások teljesítésére e rendeletben foglaltak szerint.


(2) Az önkormányzatnál, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézményeknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a dologi kiadások teljesítése Ibrány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2020. (III. 10.) KT. számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2020. évi költségvetési rendelet) ugyanezen kiadások eredeti előirányzatának 1/12 részéig terjedhet havonta. Az 1/12 rész összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni az áthúzódó és a rendszeres jellegű kötelezettség-vállalások körére. Ettől eltérni csak a Képviselő-testület eseti döntései alapján lehet.


(3) A személyi kiadások kifizetését az önkormányzat, az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények és a polgármesteri hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2020. január 1-jétől szükséges bérintézkedések, valamint a Képviselő-testület által elfogadott létszámváltozások figyelembevételével kell teljesíteni.


(4) A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a szerződésekben foglaltak alapján teljesíthetők.


(5) Az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzat 2020. évre tervezett beruházási, felújítási feladatainak 2021. évi kifizetései a 2020. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően. A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségeknek megfelelően teljesíthetők.


(6) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt, kivéve a feladatellátás biztosításához elengedhetetlenül szükséges tárgyi eszköz beszerzéseket, új beruházási, felújítási feladat nem indítható, felhalmozási kiadás az (4) bekezdés és az (5) bekezdésen kívül nem teljesíthető.


(7) A hatályban lévő feladat-ellátási szerződéseken alapuló támogatások finanszírozását időarányosan, havonta, legfeljebb a 2020. évi bázis 1/12 részének mértékéig kell biztosítani.

(8) A települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 27.), valamint a gyermekek védelméről szóló 19/2013. (IX. 25) önkormányzati rendeletekben meghatározott ellátások finanszírozását biztosítani kell.

  (9) A rendkívüli kiadások, a vis major helyzetek megszüntetésére szükséges fedezetet biztosítani kell.


2. §


(1) Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal irányító szervi támogatását az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2020. évi költségvetési rendeletben meghatározott eredeti előirányzat főösszegének 1/12 részének megfelelő összegben kell biztosítani, figyelemmel az előző évben elrendelt és áthúzódó szerkezeti változásokra, feladat-elmaradásokra vagy többletfeladatok többletköltségei időarányos részére, a rendszeres jellegű vagy az áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási szükségleteire.


(2) Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi költségvetésük eredeti előirányzatának 1/12 részéig vállalhatnak kötelezettséget, teljesíthetnek kiadásokat, figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott szempontokra is.


(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól kizárólag a Képviselő-testület eseti döntései alapján lehet eltérni.


3. §


Az átmeneti időszakban teljesített bevételeket és kiadásokat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletébe be kell építeni.


4. §


Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és a 2021. évi költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.Ibrány, 2020. december 29.
Trencsényi Imre                                                              Bakosiné Márton Mária

  • polgármester                                                                         jegyző