Ibrány Város Önkormányzata Polgármesterének 5/2020(III.31.)

a települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 01- 2020. 04. 01


IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

5/2020 (III.31.) önkormányzati rendelete


a települési támogatásokról és egyes szociális  ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet módosításáról


Ibrány Város Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33.§ (7) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés d) és g) kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)  10.§ (7) bekezdésének   helyébe a következő rendelkezés lép:


„(7) A rendkívüli települési támogatások elbírálásával kapcsolatos hatósági jogkört a képviselő-testület gyakorolja.”

2.§


A Rendelet 11. § (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


(6) A segélykérelmek elbírálásával kapcsolatos hatósági jogkört a képviselő-testület gyakorolja.”3.§


A Rendelet 12.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(6) A segélykérelmek elbírálásával kapcsolatos hatósági jogkört a képviselő-testület gyakorolja.”4.§

A  Rendelet 26.§-ának  helyébe a következő rendelkezés lép:


„26.§


Különös méltánylást érdemlő esetben a hatáskör gyakorlója – a Lakásfenntartási kiadások támogatása - fűtési támogatás kivételével – az e rendeletben foglalt feltételektől az ügyfél javára eltérhet.”


7.§


Záró rendelkezés


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, s az ezt követő napon egyidejűleg hatályát veszti


Ibrány, 2020. március 31.


                                               Trencsényi Imre sk.           Bakosiné Márton Mária sk.

                                               polgármester                                       jegyző