Ibrány Város Önkormányzata Polgármesterének 7/2020(V.15.)

a települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 18- 2020. 05. 18

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

7/2020 (V.15.) önkormányzati rendelete


a települési támogatásokról és egyes szociális  ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet módosításáról


Ibrány Város Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33.§ (7) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés d) és g) kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


A települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)  10.§ (4) bekezdése a következőképpen módosul, s az alábbi (4a) bekezdéssel egészül ki:


„(4) A támogatás összege háztartásonként évente összesen a (4a) bekezdésben meghatározott kivételtől  eltekintve a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át nem haladhatja meg.


  (4a) Abban az esetben, ha természeti csapás (vihar, felhőszakadás,  árvíz, stb..) vagy tűzeset miatt lakhatatlanná vált lakóingatlan lakhatásra alkalmassá tétele azt indokolja  és egyébként az ingatlan még a lakhatásra gazdaságosan alkalmassá tehető, úgy a legszükségesebb feltételek megteremtése érdekében kivételesen, de  elsősorban természetben, a (4) bekezdéstől magasabb összegű, de maximum   a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hússzorosát meg nem haladó összegű támogatás nyújtható.”2.§


Záró rendelkezés


Ez a rendelet 2020. május 18-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Ibrány, 2020. május 15.


                                               Trencsényi Imre                Bakosiné Márton Mária

                                               polgármester                                       jegyző