Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 08- 2021. 06. 08

Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ibrány Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 53. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (2), (4) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A meghívó és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések, határozat-tervezet és a rendelet-tervezet elektronikus úton kerül megküldésre a képviselő-testület és az állandó meghívottak részére. Elsősorban elektronikus úton kell meghívni az egyes napirendi pontokhoz meghívottakat is.

….

(4)Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásban foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülés megkezdéséig történő elektronikus kiküldését.

(6)A meghívót a polgármester írja alá, s azt a képviselő-testület tagjainak a munkatervben tervezett rendes ülés előtt elektronikusan legalább 4 nappal megküldi. A meghívót a helyi választópolgárok tájékoztatása érdekében ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, és meg kell jelentetni a város Internetes honlapján is.”

2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Polgármester jegyző

1. melléklet

5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Ibrány Város Önkormányzata államháztartási szakágazati és szakfeladat-rend szerinti besorolása Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

1.) 011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.) 013320Köztemető-fenntartás és - működtetés

3.) 013350Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4.) 016080Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5.) 022010Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

6.) 031030Közterület rendjének fenntartása

7.) 032020Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

8.) 032060Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

9.) 041231Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

10.)041232Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

11.)041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

12.)041236Országos közfoglalkoztatási program

13.)041237Közfoglalkoztatási mintaprogram

14.)042110Mezőgazdaság igazgatása

15.)042130Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatáso

k16.)042180Állat-egészségügy

17.)042220Erdőgazdálkodás

18.)045150Egyéb szárazföldi személyszállítás

19.)045160Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

20.)045161Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

21.)045170Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

22.)047120Piac üzemeltetése

23.)047410Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

24.)051030Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

25.)061020Lakóépület építése

26.)062010Településfejlesztés

27.)062020Településfejlesztési projekt és támogatásuk

28.)063080Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

29.)064010Közvilágítás

30.)066010Zöldterület kezelés

31.)066020Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

32.)072111Háziorvosi alapellátás

33.)072112Háziorvosi ügyeleti ellátás

34.)072210Járóbetegek gyógyító szakellátása

35.)072311Fogorvosi alapellátás

36.)072450Fizikoterápiás szolgáltatás

37.)074031Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

38.)074032Ifjúság-egészségügyi gondozás

39.)076062Település-egészségügyi feladatok

40.)081030Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

41.)081041Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység

42.)082091 Közművelődési, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

43.)084070A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

44.)091220Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

45.)092120Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

46.)101270Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok,támogatások

47.)102023Időskorúak, tartós bentlakásos ellátása

48.)102024Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

49.)102050Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

50.)104030Gyermekek napközbeni ellátása

51.)104037Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

52.)104042Család és gyermekjóléti szolgáltatások

53.)104044 Biztos Kezdet Gyerekház

54.)105020Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

55.)106010Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

56.)106020Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

57.)107051Szociális étkeztetés

58.)107052Házi segítségnyújtás

59.)107053Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

60.)107080Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

61.)107090Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok