Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzati képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 22/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 08- 2021. 06. 08

Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzati képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 22/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Ibrány Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §.(1) bekezdésében, valamint 143. § (4) bekezdés f) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület tagjainak előzetes véleménye kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

„4/A. § (1) Az önkormányzati képviselő részére feladatainak ellátásához, a megbízatásának idejére egy darab kizárólagos használatú hordozható számítógépet (laptop) kell biztosítani.

(2) Valamennyi képviselő azonos típusú készülékre jogosult.

(3) A hordozható számítógép Ibrány Város Önkormányzata tulajdona.

(4) A hordozható számítógépet írásbeli átvételi elismervény ellenében kell a képviselőnek átadni.

(5) A képviselő kizárólag saját maga használhatja a hordozható számítógépet, és köteles azt megőrizni, rendeltetésszerűen használni.

(6) Ha a hordozható számítógép rendeltetésellenes használat miatt rongálódott meg, vagy az eszköz elveszett,- a teljes kárt a képviselőnek kell megtérítenie azzal, hogy a kártérítés összege az eszköz aktuális könyv szerinti értéke lesz.

(7) A hordozható számítógép rendeltetésszerű használatához szükséges szoftverek telepítéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

(8) Amennyiben a képviselő a jelen rendelet alapján megállapított tárgyi eszköz használatáról lemond, a lemondásnak tartalmaznia kell, hogy mely időtartamra kíván arról lemondani.

(9) A hordozható számítógépet a (10) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselői megbízatás megszűnését követő öt munkanapon belül a Polgármesteri Hivatalban a jegyzőnek le kell adni.

(10) Az önkormányzati ciklus végén a képviselő az általa a képviselői tevékenységéhez használt hordozható számítógépet annak az általános forgalmi adóval növelt könyv szerinti, nyilvántartási értékén megvásárolhatja.”

A helyi önkormányzati képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 22/2014. (XII. 11.)önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi új, 4/A §-sal egészül ki:

2. § Ez a rendelet 2021. június 8-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Polgármester jegyző


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 9. napjával.