Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásokról és szociális ellátásokról szóló

Hatályos: 2023. 02. 01

Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásokról és szociális ellátásokról szóló

2023.02.01.

Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4)bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint természetben biztosított szociális támogatások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, valamint az igénybevétel módját, feltételeit

(2) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat-és hatásköröket

a) Ibrány Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága,

b) Ibrány Város Polgármestere és

c) Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete

gyakorolja.

2. Ibrány Város önkormányzata által nyújtott települési támogatások

2. § Ibrány Város önkormányzata által nyújtott települési támogatások:

a) rendszeres települési támogatások:

aa) természetbeni támogatás lakásfenntartási kiadások támogatása-fűtési támogatás

ab) ikerszületés esetén gyermekek gondozásához nyújtott anyagi támogatás

b) rendkívüli települési támogatások:

ba) rendkívüli települési támogatás

bb) temetési költségekhez biztosított rendkívüli települési támogatás

bc) gyógyszer támogatás

bd) gyermekek és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek tanév kezdési támogatása

be) időskorúak eseti támogatása

bf) beteg hozzátartozót gondozó személy támogatása

c) fiatalok lakhatási feltételei megteremtéséhez kapcsolódó lakásépítési, lakásvásárlási

támogatás.

3. Eljárási szabályok

3. § (1) A 9. § (10) bekezdésében meghatározott kivétellel pénzbeli és természetben nyújtott települési ellátások iránti kérelmet, ha magasabb szintű jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik év közben folyamatosan az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán személyesen, postai úton, vagy elektronikusan lehet benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a család vagy háztartás tagjainak jövedelméről, illetve az adott támogatási formához e rendeletben meghatározott egyéb feltételekről szóló igazolásokat, ahol is a jövedelmek esetében az irányadó időszakra a Szt-ben meghatározottakat kell figyelembe venni.

(3) A jövedelem igazolható:

a) munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással (amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni);

b) munka elvesztése nyomán kapott ellátás esetén az ellátást megállapító hatóság által kiállított igazolással;

c) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával;

d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével vagy a kifizető szerv igazolásával;

e) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve a NAV által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással;

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával;

g) alkalmi munka esetén a havi átlagos nettó jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal és az alkalmi munkavállalói könyv fénymásolatával;

h) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény, stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatával;

i) ösztöndíjról a felsőoktatási intézmény igazolásával;

j) a munkaügyi kirendeltség igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja regisztrált álláskereső és támogatásban nem részesül;

k) az a)-j) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolással;

l) amennyiben a c), d) és i) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek átutalásra, úgy a jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható.

(4) Önálló jövedelemmel nem rendelkező, s nappali rendszerű iskolai képzésben nem részesülő nagykorú személyek esetében a rendszeres ellátásra irányuló kérelem alkalmával igazolni kell, hogy a kérelmező, illetve vele együtt élő családtagja regisztrált álláskereső.

(5) A beadott kérelemben foglaltakat az elbíráló szerv a rendelkezésére álló nyilvántartások alapján jogosult ellenőrizni. (lakcímnyilvántartás, gépjármű nyilvántartás, stb..)

4. § (1) A havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátásokat utólag, minden hónap ötödik napjáig kell folyósítani. A kifizetés történhet postai úton, illetve a jogosult kérelme alapján annak bankszámlájára.

(2) A nem havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátás kifizetése, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy kérelmére vagy hivatalból házipénztárból is kifizethető. Erről a határozatban rendelkezni kell.

(3) A támogatás biztosítható a kérelmező által meghatározott célra (élelmiszer, gyógyszer, stb..) természetbeni formában is az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézmény közreműködésével.

(4) A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás bármely okból történő megszüntetése esetén a jogosultságot a határozathozatal hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

5. § (1) A 9. §. (10) bekezdésében meghatározott kivétellel a települési támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként köteles biztosítani lakókörnyezete rendezettségét az alábbiak szerint:

a) az általa életvitelszerűen lakott ingatlant a hozzá tartozó területtel együtt teljes egészében tisztán tartani, rendeltetésszerüen használni,

b) az ingatlanról a szemetet és lomot elszállíttatni,

c) az ingatlan előtti járdát- annak hiányában az ingatlan mentén 1,5 m széles sávot – tisztán tartani, szeméttől, gyomtól, télen hótól, síkosságtól folyamatosan mentesíteni,

d) az ingatlannal érintkező közterületet és gyepes árkot az útpadkáig, de legfeljebb 5 m szélességben gondozni, tisztán tartani és kaszálni,

e) az ingatlanhoz tartozó kerítésének állagát megőrizni oly módon, hogy azon keresztül háziállat elkószálni ne tudjon.

f) ingatlanán tartott, fellelhető eb/ebek összeírási-bejelentési kötelezettségének köteles eleget tenni, s az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását és egyedi azonosítóval (chip) történő jelölését teljesíteni, - s azt igazolni tudja.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesítésére a kérelmezőt, vagy a már megállapított rendszeres támogatás jogosultját megfelelő, de legalább öt napos határidő tűzésével – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítani. Amennyiben a kérelmező, vagy jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a már megállapított támogatást meg kell szüntetni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül települési támogatást a kérelmező részére nem lehet megállapítani.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a jogosultság megállapítása előtt, illetve bejelentés vagy hivatalos tudomásra jutást követően a támogatás folyósításának időtartama alatt környezettanulmány keretében jogosult ellenőrizni.

(5) A lakókörnyezet rendezettségének vizsgálata során jegyzőkönyv és digitális fénykép készül.

(6) A települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó nyilatkozatát.

(7) Nem nyújtható havi rendszerességgel települési támogatás annak, akinek a háztartásában az együtt élő személyek tulajdonában, üzemeltetésében illetve a használatában egynél több gépkocsi van, függetlenül annak forgalmi értékétől.

4. Lakásfenntartási kiadások támogatása - fűtési támogatás

6. § (1) Az önkormányzat települési támogatás keretében a szociálisan rászoruló háztartások részére, a fűtési idényben (minden év október 1-től március 31-ig ) 6 hónap időtartamra a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos (2) bekezdésben meghatározott rendszeres kiadásaik viseléséhez elsősorban természetbeni fűtési támogatást nyújt egységesen háztartásonként havonta 5000.-Ft értékben.

(2) A lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások körén a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat díját és a tüzelőanyag költségeit kell érteni.

(3) Lakásfenntartási – fűtési támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában:

a) egy főre eső havi jövedelem a szociális vetítési alap legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő esetében a szociális vetítési alap 150%-át nem haladja meg és

b) a lakás fenntartásával kapcsolatos havi rendszeres kiadásaik mértéke a háztartás összjövedelmének 10%-át eléri, vagy meghaladja és

c) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá

d) a lakókörnyezetét rendben tartja.

7. § (1) Lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni ellátásként kell megállapítani és a támogatás összegét a kérelmező által megjelölt közműszolgáltató részére havonta kell átutalni.

(2) Szolgáltató hiányában a megállapított támogatás összegét 2 egyenlő részletben, első alkalommal a fűtési idény kezdetén (október 15 és 31. között), valamint második alkalommal január 15. és január 31. között a jogosult által kiválasztott tüzelőanyag forgalmazással foglalkozó vállalkozás részére kell közvetlenül az önkormányzat részére kiállított tüzelő számla ellenében kifizetni. Amennyiben a jogosult által vásárolt tüzelőanyag értéke meghaladja az önkormányzati támogatás összegét, úgy a különbözetet a jogosult köteles saját maga megfizetni.

(3) Szolgáltató hiányában, amennyiben a jogosult részére nem a teljes időszakra, 6 hónapra került a támogatás megállapításra, úgy a megállapított támogatás összegét egy összegben kell január 15-31. között a (2) bekezdésben meghatározottak alapján kifizetni. Amennyiben a jogosultság január 31-ét követően kerül megállapításra, úgy a megállapítást követő 2 héten belül kerül kifizetésre a támogatás a (2) bekezdésben foglaltak alapján.

(4) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, s ezen szolgáltatók valamelyikét választja, úgy a lakásfenntartási támogatást a készülék működését lehetővé tevő kódhordozó formájában kell nyújtani.

(5) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(6) Külön lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(7) A megállapított jogosultsági időtartam alatt a jogosult, vagy háztartásának tagja részére újabb lakásfenntartási támogatást – a háztartás szerkezetében történt változást, illetve elköltözést kivéve – ugyanarra a lakásra nem lehet megállapítani.

8. § (1) A lakásfenntartási-fűtési támogatást a kérelem benyújtását követően, amennyiben azt adott év október 1-je előtt nyújtják be, úgy október 1. napjától március 31. napjáig kell megállapítani.

(2) Az október 1-jét követően benyújtott kérelem esetén a lakásfenntartási –fűtési támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kezdődően március 31. napjáig állapítható meg.

(3) A kérelem legkorábban augusztus hónapban nyújtható be.

(4) A kérelemhez csatolni kell:

a) kérelmező nyilatkozatát a lakásban tartózkodás jogcíméről valamint a háztartás vagyoni, jövedelmi helyzetéről;

b) a kérelmező, illetve háztartása tagjai nevére szóló, – vagy azon legalább számlafizetőként feltüntetett – a lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások ( a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat, a szemétszállítás díj, a lakbér, vagy albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete és a tüzelőanyag költsége) egy havi átlagos összegéről a szolgáltatói igazolásokat, ennek hiányában a kérelem benyújtását megelőző utolsó számlákat.

c) nyilatkozatot a kiválasztott szolgáltatóra vonatkozóan

(5) Vegyes tüzelés esetén az egy hónapra jutó átlagos kiadást az előző fűtési időszak számlái alapján kell kiszámítani. Számla hiányában havi költségként legfeljebb 10.000 Ft vehető figyelembe.

(6) A segélykérelmek elbírálásával kapcsolatos hatósági jogkört a Képviselő Testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága gyakorolja.

(7) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti, a képviselő-testület által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani, mely elérhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy elektronikusan a város internetes honlapján.

5. Rendkívüli települési támogatás

9. § (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy vagy kiskorú gyermeke részére, a nem várt többletkiadásai céljára, vagy valamely – elsősorban önhibáján kívüli okra visszavezethetően - kieső jövedelmének részbeni pótlására rendkívüli települési támogatás állapítható meg, feltéve, hogy családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a garantált bérminimumot, egyedül élő esetén annak 150 %-át nem haladja meg és vagyona a család tagjainak a Szoc. tv-ben meghatározott mértéket nem haladja meg.

(2) A támogatást megállapító felhívására a támogatás felhasználását megfelelő módon igazolni kell. Amennyiben a jogosult az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy részére egy évig újabb támogatás nem állapítható meg.

(3) A támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb 1.000,-Ft-nál, de alkalmanként a mindenkori szociális vetítési alap legkisebb összegének 300 %-át nem haladhatja meg. A támogatás összegének differenciálása a kérelmező jövedelmi helyzetének és a támogatás iránti kérelemben meghatározott probléma anyagi vonzatának együttes mérlegelése alapján kerül meghatározásra,- figyelemmel arra is, hogy a kérelmező részesült-e már és mikor ezt megelőzően rendkívüli települési támogatásban

(4) A támogatás összege háztartásonként évente összesen a (5) bekezdésben valamint a 12/D §-ban meghatározott kivételektől eltekintve a mindenkori szociális vetítési alap legkisebb összegének 500 %-át nem haladhatja meg

(5) Abban az esetben, ha természeti csapás (vihar, felhőszakadás, árvíz, stb..) vagy tűzeset miatt lakhatatlanná vált lakóingatlan lakhatásra alkalmassá tétele azt indokolja és egyébként az ingatlan még a lakhatásra gazdaságosan alkalmassá tehető, úgy a legszükségesebb feltételek megteremtése érdekében kivételesen, de elsősorban természetben, a (4) bekezdéstől magasabb összegű, de maximum a mindenkori szociális vetítési alap legkisebb összegének hússzorosát meg nem haladó összegű támogatás nyújtható.

(6) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti támogatás adható elsősorban a kiskorú gyermeket nevelő családok részére, az intézményi térítési díjának részben, vagy teljes egészében való megtérítésére, gyermekek és felnőttek ruházatának pótlására, élelmezésre, tüzelő, illetve más, alapvető cikkek beszerzésére és gyógyító ellátással (kórházi kezeléssel, műtéttel stb.. gyógyászati segédeszköz,) kapcsolatos kiadások fedezésére, tankönyv-és tanszerellátás támogatására, tandíj megfizetésére, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díjra, kapcsolattartás, utazás költségeihez hozzájárulásra, valamint természeti katasztrófa, elemi kár miatt bekövetkezett kiadások esetén.

(7) A rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. Ebben az esetben a támogatás biztosításában az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat intézmény működik közre.

(8) A rendkívüli települési támogatások elbírálásával kapcsolatos hatósági jogkört a képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága gyakorolja.

(9) A kérelmeket a rendelet 2. mellékletében meghatározott, a képviselő-testület által rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, melyek elérhetőek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy elektronikusan a város honlapján.

(10) A rendkívüli települési támogatás hivatalból - különösen nevelési, oktatási, egészségügyi intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható

6. Temetési költségekhez biztosított rendkívüli települési támogatás

10. § (1) Temetési költségekhez való hozzájárulásként települési támogatásban részesíthető az a kérelmező – a temetést követő 3 hónapon belül - aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított garantált bérminimum 300 %-át, egyedül élő esetén pedig a 350%-át nem haladja meg.

(2) A temetési költségekhez biztosított települési támogatás összege függetlenül a temetési költségek nagyságától az eltemettető családjának egy főre jutó jövedelméhez igazodóan a következő:

a) az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti garantált bérminimum 50 %-áig 40.000 Ft

b) az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti garantált bérminimum 100 %-áig 30.000 Ft

c) az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti garantált bérminimum 150 %-áig 20.000 Ft

d) az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti garantált bérminimum 200 %-áig 15.000 Ft

e) az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti garantált bérminimum 300 %-áig 10.000 Ft

(3) Az egyedül élő temettető esetén a (2) bekezdésben meghatározott jövedelemhatároknál plusz 50%-kal magasabb jövedelemmel kell számolni.

(4) Egy elhunyt esetén csak egy eltemettetőnek állapítható meg a temetési támogatás.

(5) A kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmező és családja kereseti-jövedelmi igazolásait

b) az eltemettetés költségeiről szóló, a kérelmező nevére szóló eredeti számlákat

c) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

(6) A támogatás megállapítása esetén annak összegét, s tényét a számlára rá kell vezetni.

(7) A támogatás iránti kérelmek elbírálásával kapcsolatos hatósági jogkört a képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága gyakorolja.

(8) A támogatás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti, a képviselő-testület által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani, mely elérhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy elektronikusan a város internetes honlapján.

7. Gyógyszer támogatás

11. § (1) Önkormányzati települési támogatásként gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem, családban élő esetén a szociális vetítési alap legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő estén annak 200%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége, és/vagy gyógyászati segédeszközének térítési díja eléri, vagy meghaladja a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 25%-át.

(2) A támogatás összege személyenként évente 30.000,-Ft-.

(3) Annak indokolt gyógyszertámogatást megállapítani, aki közgyógyellátásra nem jogosult. Ezt a kérelmező a Járási Hivatal 30 napnál nem régebbi jogerős elutasító határozatával igazolja.

(4) A kérelemhez :

a) a háziorvos által a kérelmező által rendszeresen szedett gyógyszerekről és/vagy használt gyógyászati segédeszközökről kiadott igazolást, ami alapján a gyógyszertár az adott hatóanyagra vonatkozó legalacsonyabb költségű gyógyszer, gyógyászati segédeszköz bekerülési költségét kiszámolta,

b) gyógyszertárban nem forgalmazott gyógyászati segédeszköz esetén a szakorvosi javaslatot és az árajánlatot vagy számlát

kell csatolni.

(5) A támogatás természetben kerül biztosításra, - a háziorvos által igazolt, rendszeresen szedett gyógyszerekre, illetve használt gyógyászati segédeszközökre - a támogatott által megjelölt gyógyszertár részére az önkormányzat nevére kiállított számla ellenében történő közvetlen átutalással. A gyógyszertár a támogatott részére a határozatban megállapított támogatási összeg erejéig ingyenesen biztosítja a részére felírt gyógyszert, majd az erre vonatkozó számlát a támogatott nevének megjelölésével az önkormányzat részére állítja ki.

(6) A segélykérelmek elbírálásával kapcsolatos hatósági jogkört a képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága gyakorolja.

(7) A segély iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti, a képviselő-testület által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani, mely elérhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy elektronikusan a város internetes honlapján.

8. Gyermekek és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek tanév kezdési támogatása

12. § (1) A város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező, s a településen életvitelszerűen élő óvodás gyermekek, általános iskolás és középiskolás diákok törvényes képviselői, illetve a felsőfokú közoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek (utoljára abban az évben, amelyben a 25. életévüket betöltik) amennyiben családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a garantált bérminimum 200 %-át, évente egy alkalommal önkormányzati támogatásban részesülnek.

(2) A kérelmeket tárgyév augusztus 1. napjától kezdődően október 31-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A támogatás készpénzes kifizetése az aktuális év szeptember, október és november hónapjaiban történik. A folyószámlára utalás esetén a kérelem elbírálását követő 15 napon belül történik az utalás.

(4) Jogosultsági feltételek:

a) állandó, bejelentett ibrányi lakcím és nyilatkozat a településen történő életvitelszerű tartózkodásról (kollégiumi ellátás igénybevétele nem érinti az életvitelszerű tartózkodást)

b) az alapfokú és középfokú oktatási intézményben tanuló diák esetében igazolás arra vonatkozóan, hogy az előző tanévben 10 órát nem haladta meg az igazolatlan tanórák száma,

c) 16. életévét betöltött tanuló esetén iskolalátogatási igazolás, illetve felsőoktatási intézménybe történő tanévkezdés esetén igazolás a beiratkozásról

d) az egy főre eső jövedelem igazolása kereseti,-jövedelmi igazolások becsatolásával történik.

(5) A támogatás összege:

a) óvodások esetében 10.000 Ft / fő

b) általános iskolások esetében 15.000 Ft / fő

c) középiskolások esetében 20.000 Ft / fő

d) felsőfokú tanulmányokat folytatók esetében 30.000 Ft / fő

(6) A támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

(7) A támogatás igénylése a képviselő-testület által rendszeresített 5. melléklet szerinti formanyomtatványon történik.

(8) A város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező nevelőszülő háztartásában nevelt, s a városban bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező óvodás gyermekek, általános iskolás és középiskolás diákok , illetve a felsőfokú közoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló nevelőszülőnél utógondozói ellátásban részesülő, s bejelentett ibrányi tartózkodási hellyel rendelkező fiatal felnőttek (utoljára abban az évben, amelyben a 25. életévüket betöltik) évente egy alkalommal önkormányzati támogatásban részesülnek amennyiben a (4) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelnek.

9. Időskorúak eseti támogatása

13. § (1) Az önkormányzat a szociális ellátásokra biztosított keretösszeg terhére hivatalból karácsonyi, egészségügyi támogatást nyújthat az arra jogosult személynek.

(2) Karácsonyi, egészségügyi támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) Ibrányban bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él

b) a 65. életévét a tárgyévben betölti,

c) családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap legkisebb összegének 700 %-át, egyedül élő esetén annak 50%-al növelt összegét.

(3) A karácsonyi, egészségügyi támogatás évente szükség szerint, alkalmanként legfeljebb 10.000 Ft összegben, pénzbeli, vagy természetbeni ellátásként (ajándékcsomag) állapítható meg.

(4) A támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

10. Fiatalok lakhatási feltételei megteremtéséhez kapcsolódó lakásépítési, lakásvásárlási támogatása

14. § (1) A város közigazgatási területén lakóingatlant építő, illetve használt lakóingatlant vásárló, s az építés illetve vásárlás után Ibrányban letelepülő fiatal házaspárok, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatban élők vissza nem térítendő támogatásban részesülnek

(2) A támogatás összege építés esetén 500.000 Ft, vásárlás esetén 250.000 Ft összegű.

(3) A támogatás kifizetése bankszámlára való utalással történik az Önkormányzat sikeres 5 éves időtartamú jelzálogjog bejegyzését követő 15 napon belül.

(4) Támogathatók azok a kérelmezők, akik:

a. a Támogatást legfeljebb 90 négyzetméter hasznos alapterületű lakás, illetve legfeljebb 180 négyzetméter hasznos alapterületű családi ház építésére, vagy vásárlására kívánják felhasználni,
b. vállalják azt, hogy a támogatással szerzett ingatlanba való beköltözés után legalább 5 évig Ibrányban életvitelszerűen a támogatott ingatlanban élnek,
c. a kérelmezők családjában (az 1993. évi III. törvény szerinti család fogalom) az 1 főre jutó nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, de nem haladja meg a szociális vetítési alap legkisebb összegének tízszeres összegét,
d. a kérelmező és családtagjai tulajdonában a támogatással érintett ingatlanon kívül legfeljebb olyan lakáscélú ingatlan 50%-os tulajdoni hányada lehet, amelyet a tulajdonközösség megszüntetése, vagy öröklés útján szereztek, és azt a túlélő szülő/nagyszülő haszonélvezeti joga terheli, és az annak a lakhatását szolgálja,
e. a kérelmező házaspár, bejegyzett élettársi kapcsolatban élő pár legalább egyik tagja, illetve az egyedülálló, 40. életévét még be nem töltött személy (ideértve az élettársi kapcsolatban vagyonközösség nélkül élőket is) legalább egy évet meghaladó folyamatos biztosítási jogviszonyt igazol (OEP-igazolás),
f. a kérelmezők köztartozásmentes adózók (NAV és önkormányzati adóhatósági-igazolás),
(5) A támogatás iránti kérelem az erre rendszeresített 6. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be Ibrány Város Polgármesteri Hivatalába, a csatolt igazolások 30 napnál nem lehetnek régebbiek.
(6) A kérelmek elbírálásáról a Képviselő Testület dönt.
(7) A Polgármesteri Hivatal Építési és Műszaki Irodája ellenőrzi a támogatási cél valós műszaki tartalmát, megvalósíthatóságát, és megállapításait a helyszíni szemle jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet az előterjesztéshez csatolni kell.
(8) A támogatás felhasználására építés esetén legfeljebb 3 év áll rendelkezésre.
(9) A támogatásra benyújtására utoljára abban az évben jogosult a kérelmező, amely évben ő vagy házastársa, bejegyzett élettársa a 40. életévét betölti.
(10) A támogatás erejéig a támogatott ingatlanra a támogatás folyósítását megelőzően az Önkormányzat jelzálogjoga 5 év időtartamra bejegyzésre kerül. Terhelt ingatlan esetén a kérelmezőnek a megállapodás megkötése előtt csatolnia kell a korábbi jelzálogjogosult hozzájáruló nyilatkozatát az Önkormányzat jelzálogjog bejegyzéséhez.
(11) A támogatás nyújtásra írásban kötött megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban ki kell kötni a támogatás azonnali egy összegben való visszafizetésének kötelezettségét a törvényes kamatokkal (a mindenkori Jegybanki alapkamat kétszerese) együtt, ha
a. a Támogatott megtévesztéssel, félrevezetéssel jutott a támogatáshoz,
b. azt a Támogatott nem a támogatási célnak megfelelően használta fel,
c. a Támogatott a rendeletben meghatározott lakásigényét meghaladó nagyságú lakás / családi ház vásárlására, építésére fordította,
d. a Támogatott a lakóingatlanba való beköltözés utáni 5 éven belül elköltözik Ibrányból,
e. a támogatott ingatlant elidegeníti 5 éven belül,
f. a támogatott ingatlan egészét vagy részét bérbe adja.
(12) A lakásépítési, lakásvásárlási támogatás azokra a lakóingatlanokra tekintettel igényelhető, amelyek 2018. december 31. napja után kapták meg a kiemelt építésügyi hatóság által kiadott hatósági bizonyítványt a lakóépület meglétéről, vagy az adásvétel ingatlan-nyilvántartási átvezetése 2018. december 31. napja után történt.

11. Ikerszületés esetén a gyermekek gondozásához nyújtott anyagi támogatás

15. § (1) A város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező szülőt kettő, vagy több gyermek egyszerre történő születése esetén kérelmére a gyermekek születésétől kezdődően a gyermekek egy éves koráig havonta rendszeres anyagi támogatás illeti meg, a gyermekek gondozásához történő önkormányzati anyagi hozzájárulásként, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a garantált bérminimum 300 %-át.

(2) A kérelemhez csatolni kell a gyermekek születési anyakönyvi kivonatának valamint lacímkártyájának a másolatát és a családban együtt élők kereseti, jövedelmi igazolását, valamint annak a pénzintézeti folyószámlának a számát, ahová a támogatás összegét kéri utalni.

(3) A támogatás összege havonta gyermekenként 20.000.-Ft.

(4) Az utalás kezdete: a kérelem elbírálását követően azonnal, az első utalás alkalmával amennyiben a gyermekek nem az adott hónapban születtek, úgy a születés kezdetétől esedékes összeg kerül utalásra.

(5) Utolsó utalás: az a hónap, amikor a gyermekek betöltik első életévüket.

(6) A támogatás iránti kérelem elbírálásával kapcsolatos hatósági jogkört a polgármester gyakorolja.

12. Rendkívüli települési támogatás beteg hozzátartozót gondozó személy részére

16. § (1) Aki a beteg hozzátartozójának ápolását végzi és ezután ápolási díjban, vagy gyermekek otthongondozási díjában részesül, az a „rendkivüli települési támogatás beteg hozzátartozót gondozó személy részére” támogatásra jogosult .

(2) A kérelemhez egyidejűleg csatolni kell a Járási Hivatal ápolási díjat, illetve gyermekek otthongondozási díját megállapító jogerős határozatát.

(3) A beteg hozzátartozóját gondozó személy a támogatást arra az időre kaphatja, amíg a beteg hozzátartozó gondozása ténylegesen történik. A támogatás évente 4 alkalommal, negyedévente adható, s egyszeri összege 15.000 Forint.

(4) Nem állapítható meg a támogatásra való jogosultság, illetve a már megállapított támogatást meg kell szüntetni annak, akinek az ápolási díjra, vagy a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága időközben megszűnik. Ebben az esetben a megszüntetés időpontjával a támogatás időarányos összege kerül kifizetésre a jogosult részére.

(5) A támogatási kérelmek elbírálásával kapcsolatos hatósági jogkört a Képviselő Testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága gyakorolja.

(6) A támogatás iránti kérelmet a 7. melléklet szerinti, a képviselő-testület által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani, mely elérhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy elektronikusan a város internetes honlapján.

13. Köztemetés

17. § (1) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a terhére megállapítható köztemetés

költségének megtérítési kötelezettsége alól :
a) 50%-ban mentesíti, ha a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori szociális vetítési alap legkisebb összegét, egyedülálló, s egyszemélyes háztartásban élő temettető esetén annak 150 %-át és a saját lakhatását biztosító ingatlanán kívül vagyonnal nem rendelkezik és az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné .
b) teljes egészében (100 %-ban) mentesíti, ha saját maga ellátására is képtelen, súlyos, fokozott ápolásra szorul, vagy az egy főre eső jövedelem a családjában nem haladja meg a mindenkori szociális vetítési alap legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át és kiskorú gyermeket nevel, és a saját lakhatását biztosító ingatlanán kívül vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs,- amennyiben az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné.
(2) A közköltségen történő temetés alkalmával az önkormányzat köteles az elhunyt részére polgári, illetve egyházi szertartás keretében a legszerényebb árfekvésű kegyeleti kellékek felhasználásával a méltó végtisztességet megadni.
(3) Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésére leghamarabb a haláleset bekövetkeztét követő 3. munkanapon kerülhet sor a jogszabályi feltételek meglétének vizsgálatát és a bizonyítási eljárás lefolytatását követően.
(4) A megfizetésre egyetemlegesen kötelezhető hozzátartozók esetén az (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét külön-külön kell vizsgálni.

14. Szociális szolgáltatások

18. § (1) A településen biztosított alapellátások:

a) szociális étkeztetés (Nyírségi Református Egyházmegye fenntartásában)

b) házi segítségnyújtás (Nyírségi Református Egyházmegye fenntartásában)

c) családsegítés, gyermekjóléti szolgálat (önkormányzati fenntartásban)

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás fenntartásában)

e) támogató szolgáltatás (Szalmaszál Egyesület, Nyírségi Református Egyházmegye fenntartásában)

f) nappali ellátás (Nyírségi Református Egyházmegye fenntartásában)

(2) A településen biztosított szakosított ellátás:

a) idősek otthona (Nyírségi Református Egyházmegye fenntartásában)

15. Szociális étkeztetés

19. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, aki azt önmaguknak, és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint nem képes biztosítani a legalább napi egyszeri étkeztetést az, aki:

a) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte , vagy

b) az a) pontban meghatározott életkort nem érte el, de egészségkárosodását megállapították, vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

c) hajléktalan, vagy

d) szenvedélybetegségben szenved.

(3) A kérelmező a (2.) bekezdésben meghatározott feltételeket a következő képen igazolhatja:

a.) életkorát: személyazonosító okmány
b.) egészségkárosodás mértékét: orvosi szakvélemény
c.) fogyatékossági támogatás: a jogosultságot megállapító határozat
d.) hajléktalanság: személyazonosító okmány
e.) szenvedélybetegség: személyes nyilatkozat
(4) Az Önkormányzat e feladatát az ellátási szerződés keretében a Nyírségi Református Egyházmegye látja el.

16. Házi segítségnyújtás

20. § (1) A házi segítségnyújtást az önkormányzat hivatásos gondozónő foglalkoztatásával biztosítja.

(2) A házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és Ibrány városban tartásra képes és köteles hozzátartozójuk nincs.

(3) Az önkormányzat e feladatát az ellátási szerződés keretében a Nyírségi Református Egyházmegye látja el.

17. Családsegítés

21. § (1) A családsegítő szolgálatban nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

(2) A családsegítő szolgálat ellátja a szociális törvényben rögzített feladatait.

(3) A speciális szolgáltatások keretében a szociálisan rászorult egyének, csoportok számára önálló szolgáltatást biztosít, programokat szervez.

(4) A családsegítő szolgálat az egyén és család számára nyújtott szolgáltatás térítésmentes.

18. Nappali ellátás-Idősek klubja

22. § (1) Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorú ibrányi lakosok napközbeni gondozására szolgál.

(2) Az idősek klubjába felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel az (l) bekezdésben meghatározott támogatásra szorul.

(3) A városban az idős emberek nappali ellátást biztosító idősek klubja ellátási szerződés keretében Ibrány, Lehel u. 43-45. sz. alatt a Nyírségi Református Egyházmegye által fenntartott intézmény.

19. Ápolást, gondozást nyújtó Intézmény

23. § (1) Az idősek Otthonába elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek /továbbiakban: időskorúak ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.

(2) Az idősek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt

nem tud önmagáról gondoskodni, de gyógyintézeti kezelést egyébként nem igényel.
(3) Az intézmény ellátási területe országos

20. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele

24. § (1) Az alap (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) és nappali ellátás (Idősek Klubja, Idősek Otthona) igénybevétele iránti kérelmeket az Idősek Otthonának intézményvezetőjénél kell benyújtani, aki dönt a felvételről. Ha az ellátást igénylő, illetve annak törvényes képviselője ezt a döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül Ibrány Város Önkormányzatához fordulhat jogorvoslatért.

(2) Az intézményvezető köteles a kérelmezők szociális és életkörülményeinek, jövedelmi, vagyoni viszonyainak, továbbá annak tisztázására hogy a kérelem a megfelelő ellátás igénybe vételére irányul e, és a rászorultság feltételei fennállnak e.

(3) Az intézményvezető külön eljárás nélkül veheti fel az intézménybe azt a személyt, akinek életét, testi épségét veszélyeztető körülmény az azonnali elhelyezését indokolja, és nincs a városban gondozásra képes közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b/p.)

(4) Ha 30 napon belül megállapodás nem születik, az ellátást meg kell szüntetni.

25. § Az ellátás megszüntetésének, ill. megszűnésének eseteire a szociális törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

26. § Az önkormányzat évente egy alkalommal értékeli a településen a személyes gondoskodást nyújtó intézmények működését. Ennek érdekében minden év február 15-ig az intézményvezető beszámol, illetve tájékoztatást nyújt a Képviselő testületnek az intézmény előző éves működéséről.

27. § A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, az idősek klubja, idősek otthona térítési díját az ellátási szerződés alapján a Nyírségi Református Egyházmegye állapítja meg.

28. § A kötelezett által fizetendő térítési díj, a személyi térítési díj összegét a felvételről döntő intézményvezető konkrét összegben állapítja meg.

21. Szociálpolitikai Kerekasztal

29. § (1) Az önkormányzat a szociálpolitikai, gyermekvédelmi koncepciók, döntések, jogszabály- tervezetek véleményezése, a szolgáltatási típusok, formák, rendszerek értékelése, elemzése céljából Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet.

(2) Tagjai:

a) egyházak képviselői ( 3 fő )

b) Ibrány Város és Társége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat vezetője

c) Református Idősek Otthonának vezetője

d) Siketek és nagyothallók Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei szervezetének ibrányi képviselője

e) mozgáskorlátozottak helyi szervezetének képviselője

f) háziorvosok

g) a Képviselő Testület Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,

h) Ibrány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője,

i) Ibrányi Árpád Fejedelem Általános és Művészeti Iskola gyermekvédelmi felelőse,

j) Ibrány Városi Óvoda gyermekvédelmi felelőse,

k) Csicsergő Óvoda vezetője

l) Ibrányi Református Óvoda, Általános iskola, Gimnázium és Kollégium gyermekvédelmi felelőse

m) Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Támogató Szolgálat képviselője

(3) Feladata: a szolgáltatástervezési koncepció kidolgozásában való közreműködés, abban meghatározott feladatok megvalósulásának, a feladat időarányos végrehajtásának értékelése, folyamatos figyelemmel kísérése..

(4) Szükség szerint, de legalább évente ülésezik.

22. Méltányossági jogkör gyakorlása

30. § Különös méltánylást érdemlő esetben ( előre nem látható rendkívüli élethelyzet esetén, önhibán kívül adódó nagyon alacsony jövedelem esetén, egészségügyi állapottal összefüggő élethelyzetben, stb..) a hatáskör gyakorlója – a Lakásfenntartási kiadások támogatása - fűtési támogatás kivételével – az e rendeletben foglalt feltételektől az ügyfél javára eltérhet.

23. Záró rendelkezés

31. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Lakásfenntartási kiadások támogatása - fűtési támogatás iránti kérelem

2. melléklet

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

3. melléklet

TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ BIZTOSÍTOTT RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI K É R E L E M

4. melléklet

GYÓGYSZER TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

5. melléklet

KÉRELEM Gyermekek és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek tanév kezdési támogatása iránt

6. melléklet

Fiatalok lakhatási feltételei megteremtéséhez kapcsolódó lakásépítési,lakásvásárlási támogatása iránti kérelem

7. melléklet

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS BETEG HOZZÁTARTOZÓT GONDOZÓ SZEMÉLY RÉSZÉRE