Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2017 (I.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2021. 08. 11- 2021. 08. 11

Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2017 (I.27.) önkormányzati rendelet módosítása[1]

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésének, 236. § (4) bekezdésének a) pontjában valamint 237.§-ában foglalt felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2017 (I. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (2) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)A rendelet előírásait – az 5. § kivételével – a polgármesterre és a főállású alpolgármesterre is alkalmazni kell,

……

(7)E rendelet alkalmazásában a munkáltatói jogkör gyakorlója a jegyző, a jegyző és a főállású alpolgármester vonatkozásában a polgármester, a polgármester esetén a Képviselő-testület.”

2. § A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szociális segély egy évben maximum 5 alkalommal adható ugyanazon személy részére.”

3. § A Rendelet 8. § (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép és az alábbi új, (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az illetményelőleg visszafizetését úgy kell megállapítani, hogy az az igénybevétel évében megtörténjen.

(1) A visszafizetés ideje 6 hónap, kivéve ha:

a) a határozott idejű szerződés esetén annak letelte 6 hónapnál hamarabb következik be, akkor maximum a szerződés lejártáig,

b) az illetményelőleg felvételére az első félévben kerül sor, abban az esetben lehetőség van 6 hónapnál hosszabb visszafizetésre is amennyiben éven belül megtörténik az illetményelőleg teljes összegű visszafizetése."

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. augusztus 12. napjával.