Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 09. 29

Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ibrány Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 53. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 44. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A jegyző feladatait a polgármesteri hivatal ügyrendje szerint a hivatal dolgozóinak közreműködésével látja el, akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti.

(6) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére - a polgármester a jegyzői feladatok ellátásával a polgármesteri hivatal – a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő – köztisztviselőjét bízza meg a jegyzői feladatok ellátására kiírt pályázat lezárultáig, illetve az akadályoztatás megszűnéséig, legfeljebb hat hónap időtartamra.”

2. § A Rendelet 48. § (2) és (3) bekezdéseinek a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A települési önkormányzat képviselő testülete külön döntése alapján az erre vonatkozó ingatlanhasználati megállapodásban foglaltak szerint a nemzetiségi önkormányzat működése céljára térítésmentesen biztosítja az önkormányzat tulajdonában lévő Ibrány, Kossuth utca 27. sz. alatti ingatlan (Ibrány 603/3 hrsz.) használatát.

(3) Az önkormányzat a polgármesteri hivatal útján gondoskodik küldemények postázásáról, továbbításáról, ügyviteli segítséget és igény esetén szakmai segítséget nyújt, és viseli az ezzel járó költségeket.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.