Ibrány Város Önkormányzata Polgármesterének 2/2021(I.25.)

A települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 01- 2021. 02. 01

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

2/2021 (I.25.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról és egyes szociális  ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet módosításáról
Ibrány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörét gyakorolva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33.§ (7) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés d) és g) kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület tagjainak véleménye kikérésével  a következőket rendeli el:


1.§


A települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.27) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)  4  § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) Az önálló jövedelemmel nem rendelkező, s nappali rendszerű iskolai képzésben nem részesülő nagykorú személyek esetében igazolni kell, hogy az illető regisztrált álláskereső.”
2.§


A Rendelet 12/A § (2) és (6) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


  „ (2) A támogatás kifizetésének ideje  az aktuális év augusztusától kezdődően decemberig  történik, a folyószámlára utalás esetén a kérelmek elbírálását követően folyamatosan, készpénzes kifizetés kérése esetén havonta egy előre meghirdetett pénztári kifizetési napon.

…..


(6) A támogatás iránti kérelmet a tárgyévre vonatkozóan november 30-ig lehet benyújtani   a képviselő-testület által rendszeresített jelen rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatványon. A határidő be nem tartása jogvesztő.”


3.§

A Rendelet 12/C.§ (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Polgármesteri Hivatal ellenőrizheti a támogatási cél valós műszaki tartalmát, megvalósíthatóságát. Amennyiben erre sor került, úgy megállapításait  helyszíni szemle jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet az előterjesztéshez csatolni kell.”4.§


A Rendelet 26.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:


„26.§


(1) Különös méltánylást érdemlő esetben a hatáskör gyakorlója – a Lakásfenntartási kiadások támogatása - fűtési támogatás és a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – az e rendeletben foglalt feltételektől az ügyfél javára eltérhet.


(2)Nem lehet az e rendeletben meghatározott feltételektől az ügyfél javára eltekinteni abban az esetben, ha a kérelmezőnek, vagy a vele közös háztartásban élő személynek a kérelem benyújtásakor 20.000 Forintot elérő, vagy meghaladó önkormányzati adótartozása van, s a tartozásba a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül nem került befizetésre legalább 3.000 Forint.”5.§


Záró rendelkezés


Ez a rendelet 2021. február 01. napján lép hatályba, s az ezt követő napon egyidejűleg hatályát veszti


Ibrány, 2021. január 21.


                                               Trencsényi Imre sk.           Bakosiné Márton Mária sk.

                                               polgármester                                       jegyző