Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

A településkép védelméről szóló 24/2017. (X.31) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27- 2021. 10. 27

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

A településkép védelméről szóló 24/2017. (X.31) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.10.27.

Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A településkép védelméről szóló 24/2017. (X.31) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § -a az alábbi új, (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A településkép védelmét szolgáló, településképi véleményezési, településkép bejelentési és településképi kötelezési eljárásokkal kapcsolatos önkormányzati hatáskört a polgármester gyakorolja

2. § A Rendelet 25. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:"(4) A településkép védelmi bírság összege:

a) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt érint 100.000 forint,

b) b) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt nem érint 100.000 forint,

c) egyéb településképi és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény be nem tartása esetén 100.000 forint."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 28. napjával.