Ibrány Város Önkormányzata Polgármesterének 3/2021(I.25.)

a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének szolgáltatási díjáról, valamint az anyakönyvvezetők közreműködésének díjazásáról szóló 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 01- 2021. 02. 01

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

3/2021 (I.25.) önkormányzati rendelete


a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének szolgáltatási díjáról, valamint az anyakönyvvezetők közreműködésének díjazásáról szóló 2/2014. (I. 31.)

 önkormányzati rendelet módosításáról
Ibrány Város Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörét gyakorolva, a képviselő-testület tagjainak véleménye kikérésével  a következőket rendeli el:1.§A házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének szolgáltatási díjáról, valamint az anyakönyvvezetők közreműködésének díjazásáról szóló 2/2014. (I. 31.)  önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)  bevezető részének helyébe a következő rendelkezés lép:


„Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2.§


A Rendelet  3.§-a az alábbi új, (4a)  és (6) bekezdésekkel egészül ki és az (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4a) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötéshez vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez az anyakönyvvezető közreműködése olyan magántulajdonban lévő ingatlanban is engedélyezhető -  a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata alapján - amely alkalmas az eseményhez méltó körülmények biztosítására, valamint megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek.


 (5) A hivatali munkaidőn túl

  1. hétfőtől csütörtökig 16.30 órától 18.00 óráig
  2. pénteken                  13.00 órától 18.00 óráig
  3. szombaton                09.00 órától 19.00 óráig

      engedélyezett a szertartás megtartása, kivéve, ha a rendezvény a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napra esik.


  (6) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése időpontját  úgy kell engedélyezni, hogy az ugyanazon a napon történő szertartások egymást kövessék 1 órás különbséggel.  „
3.§


Záró rendelkezés


Ez a rendelet 2021. február 01. napján lép hatályba, s az ezt követő napon egyidejűleg hatályát veszti


Ibrány, 2021. január 21.


                                               Trencsényi Imre sk.           Bakosiné Márton Mária sk.

                                               polgármester                                       jegyző