Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 01

Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ibrány Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörét gyakorolva, a Pénzügyi Bizottság tagjainak és az önkormányzati képviselők előzetes véleményének egyidejű kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Ibrány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. § (1), (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

1.323.031 E Ft

Költségvetési bevétellel

2.019.297 E Ft

Költségvetési kiadással

-696.267 E Ft
381.966 E F
314.301 E Ft

Költségvetési egyenleggel
- ebből működési hiány
felhalmozási hiány

állapítja meg.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el 400.562.880 Ft összegben.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében 326.234.500 Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználását rendeli el. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.”

2. § (1) A Rendelet 1.1 melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 9.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Rendelet 9.3.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Rendelet 9.4. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Rendelet 9.4.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép.

(16) A Rendelet 9.5. melléklete helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép.

(17) A Rendelet 9.5.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép.

(18) A Rendelet 9.6. melléklete helyébe a jelen rendelet 18. melléklete lép.

(19) A Rendelet 9.6.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 19. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

üres cím

1. melléklet.pdf

2. melléklet

üres cím

2. melléklet.pdf

3. melléklet

üres cím

3. melléklet.pdf

4. melléklet

üres cím

4. melléklet.pdf

5. melléklet

üres cím

5. melléklet.pdf

6. melléklet

üres cím

6. melléklet.pdf

7. melléklet

üres cím

7. melléklet.pdf

8. melléklet

üres cím

8. melléklet.pdf

9. melléklet

üres cím

9. melléklet.pdf

10. melléklet

üres cím

10. melléklet.pdf

11. melléklet

üres cím

11. melléklet.pdf

12. melléklet

üres cím

12. melléklet.pdf

13. melléklet

üres cím

13. melléklet.pdf

14. melléklet

üres cím

14. melléklet.pdf

15. melléklet

üres cím

15. melléklet.pdf

16. melléklet

üres cím

16. melléklet.pdf

17. melléklet

üres cím

17. melléklet.pdf

18. melléklet

üres cím

18. melléklet.pdf

19. melléklet

üres cím

19. melléklet.pdf