Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 01

Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ibrány Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörét gyakorolva, a Pénzügyi Bizottság tagjainak és az önkormányzati képviselők előzetes véleményének egyidejű kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Ibrány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. § (1), (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

1.182.920 E Ft

Költségvetési bevétellel

1.795.663 E Ft

Költségvetési kiadással

-612.743 E Ft
297.675 E Ft
315.068 E Ft

Költségvetési egyenleggel
- ebből működési hiány
felhalmozási hiány

állapítja meg.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el 318.575.846 Ft összegben.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében 323.757.984 Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználását rendeli el. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.”

2. § (1) A Rendelet 1.1 melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 9.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 9.4. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Rendelet 9.4.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Rendelet 9.4.2. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Rendelet 9.5. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép.

(16) A Rendelet 9.5.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép.

(17) A Rendelet 9.6. melléklete helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép.

(18) A Rendelet 9.6.1. melléklete helyébe a jelen rendelet 18. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet.pdf

2. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet.pdf

3. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet.pdf

4. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

4. melléklet.pdf

5. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

5. melléklet.pdf

6. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

6. melléklet.pdf

7. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata Kötelező feladatok bevételei, kiadása

7. melléklet.pdf

8. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás

8. melléklet.pdf

9. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

9. melléklet.pdf

10. melléklet

Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Összes bevétel, kiadás

10. melléklet.pdf

11. melléklet

Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

11. melléklet.pdf

12. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum Összes bevétel, kiadás

12. melléklet.pdf

13. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

13. melléklet.pdf

14. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

14. melléklet.pdf

15. melléklet

Ibrány Városi Óvoda Összes bevétel, kiadás

15. melléklet.pdf

16. melléklet

Ibrány Városi Óvoda Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

16. melléklet.pdf

17. melléklet

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat Összes bevétel, kiadás

17. melléklet.pdf

18. melléklet

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

18. melléklet.pdf