Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 25/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 10- 2022. 06. 10

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 25/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.10.

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet kiegészül egy 3/A.§-sal

„3/A. § (1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel fogorvosi ügyeleti ellátás működik. Az ügyeleti ellátáshoz tartozó közterületek lehatárolását a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás működik. Az ügyeleti ellátáshoz tartozó közterületek lehatárolását a 2. melléklet tartalmazza.”

2. § A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti.