Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

A 14/2014. (VIII. 27.) közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02- 2023. 06. 02

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

A 14/2014. (VIII. 27.) közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.02.

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés (3) pontjában kapott feladatkörében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésben kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2014. (VIII. 27.) közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet) bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész kerül: Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 51. § (5) bekezdésében és a 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

2. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 1.§-át a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-a alapján hatályon kívül helyezi.

3. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 2.§-ának (1)-(2)-(3)-(5) bekezdésében foglaltakat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A.§-a alapján hatályon kívül helyezi.

4. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 2.§-ának (6) bekezdésében foglaltak helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: A közterület elnevezését a megállapítástól számított 5 éven belül nem lehet megváltoztatni, kivéve jogszabálysértő közterületnév esetében.

5. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 2.§-ának (8) bekezdésében foglaltak első mondatát Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A.§-a (3) alapján hatályon kívül helyezi, és a bekezdésben foglaltak helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: Közterületet elnevezésekor kizárólag vezetéknevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség általánosan ismert, vagy ha az elnevezés egy családról történik.

6. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 5.§-ának (1) bekezdésében foglaltak helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: A házszámokat az önkormányzat jegyzője határozatban állapítja meg, melyet a jogerőre emelkedést követően az ingatlan-nyilvántartási átvezetésre megküld a területileg illetékes járási földhivatal felé.

7. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 5.§-ának (2) bekezdését a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján hatályon kívül helyezi.

8. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 5.§-ának (5) bekezdését, mivel az nem rendeletalkotási tárgykör, hatályon kívül helyezi.

9. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelet 3.§-ának (5) bekezdésében foglaltak helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: Amennyiben a kezdeményezés meglévő közterületnév módosítására irányul, úgy a módosítással érintett közterületen élő lakosságot vélemény-nyilvánítás céljából írásban kell megkeresni, melyre legalább 15 napos határidőt kell rendelkezésükre bocsátani.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.