Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Változtatási II. tilalom elrendeléséről

Hatályos: 2023. 03. 28

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Változtatási II. tilalom elrendeléséről

2023.03.28.

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Ibrány Város közigazgatási területén az alábbi helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki: 025/5, 025/7, 0218/33-36, 0218/78-81, 0218/38-56, 0249/7-8, 0249/23 és 0249/25-27 hrsz-ok.

2. § Az 1. §-ban meghatározott ingatlanokra változtatási tilalmat rendel el, helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítésének időszakára, azok hatálybalépéséig.

3. § Ez a rendelet 2023. március 28-án lép hatályba.