Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 21

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.21.
Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–15. melléklethez
Iktatószám: Ibr/961-4/2022.
ELŐTERJESZTÉS
Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása az alábbiak miatt válik szükségessé:
Önkormányzat tekintetében:
A köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan többlet központi költségvetési támogatásban részesül Önkormányzatunk 2.786.876 Ft-tal, melyet az Óvoda működésére használunk fel, így a kiadási oldalon a központi irányító szervi támogatás kiadását emeljük meg 2.786.876 Ft-tal.
Hosszú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 26 fő foglalkoztatására kaptunk 11.151.615 Ft támogatást, melyet a 26 fő bérének és járulékainak kifizetésére használhatja fel Önkormányzatunk. A támogatást az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési bevételi soron szerepeltetjük, míg a kiadási oldalon a személyi juttatások kiadásai (10.471.000 Ft) és a munkaadókat terhelő járulékok kiadásai (680.615 Ft) között.
A Képviselő-testület 153/2022. (X. 03.) számú határozatával döntött az Ibrányi Polgárőr Egyesület részére visszatérítendő kölcsön nyújtásáról, melynek kifizetését a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási soron tartunk nyilván. A számviteli előírások alapján még ebben az évben elő kell írni a kölcsön visszatérítését is, melyet a bevételek között a működési célú átvett pénzeszközök bevételi soron könyvelünk.
A Magyar Államkincstár által megtörtént a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás elszámolása. Önkormányzatunknak 8.349.026 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyet a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásokon szerepeltetünk, melynek fedezete az Önkormányzat 2022. évi iparűzési adó bevétele.
Az Önkormányzat beruházási kiadásairól 13.500.000 Ft átcsoportosítása szükséges az ellátottak pénzbeli juttatásaira (10.000.000 Ft) és a központi irányító szervi támogatások (3.500.000 Ft) kiadásaira.
HIVATAL tekintetében:
A Központi Statisztikai Hivatal szervezésében megtartott 2022. évi népszámláláshoz kapcsolódóan a Hivatal 5.660.777 Ft támogatásban részesült, melyet a működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési bevételi soron szerepeltetünk. A népszámláláshoz kapcsolódó kiadások az alábbiak: személyi jellegű kiadások: 4.655.555 Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 605.222 Ft, dologi kiadások: 400.000 Ft.
ILMKS tekintetében:
Az intézmény dologi kiadásiról 113.609 Ft átcsoportosítása szükséges a beruházások kiadásaira 83.266 Ft, míg a felújítások kiadásaira 30.343 Ft.
ÓVODA tekintetében:
Az intézmény személyi jellegű kiadásairól 5.436.034 Ft, a járulékok kiadásairól 448.601 Ft átcsoportosítása szükséges egyrészt a dologi kiadásokra 3.760.539 Ft, míg a beruházási kiadásra 4.540.984 Ft.
Az intézményi költségvetés egyensúlyának megteremtéséhez szükséges a központi irányító szervi támogatás emelése 2.416.888 Ft-tal.
IISZSZK tekintetében:
Az intézmény beruházási kiadásainak emelése szükséges 3.500.000 Ft-tal a támogató szolgálat kialakításához megvásárolt gépjármű értékével, melynek fedezete a központi irányító szervi támogatás összege.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására!
Ibrány, 2022. december 14.
Trencsényi Imre sk.
polgármester