Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Hatályos: 2022. 02. 16
Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Részletes indokolás
Az 1–10. §-hoz és az 1–37. melléklethez4484 Ibrány, Árpád u. 5-7.
Tel: (42) 527-017 Fax: (42) 200-441
http://www.ibrany.hu E-mail: hivatal@ibrany.hu

Ibrány Város Polgármesterétől

Iktatószám: Ibr/961-1/2022.
ELŐTERJESZTÉS
Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2022. évi költségvetési rendelet- tervezet a korábbi évekhez hasonlóan a költségvetési törvény szerkezetét követi, s az alábbi elemeket tartalmazza:
előzetes hatásvizsgálat
rendelettervezet szöveges
része
rendelet-tervezethez kapcsolódó mellékletek
részletes indoklás
, amely tájékoztató táblázatokat is tartalmaz.
Jelen előterjesztés a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásai szerint készült.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a polgármesternek – amennyiben az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadja a központi költségvetésről szóló törvényt, a költségvetési rendelet-tervezetet tárgyév február 15-éig kell benyújtania a képviselő-testületnek. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2021. év folyamán elfogadásra került.
Az államháztartási törvényben foglalt kötelezettségemnek eleget téve terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet.
Az államháztartási törvény végrehajtásról szóló 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet-tervezet intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek. Az egyeztetésnek megfelelő keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat az alábbi megállapításokat tartalmazza:
1. Társadalmi, gazdasági hatások
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
1. Környezeti és egészségügyi következmények
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.
A rendeletben foglaltak végrehajtása hozzájárul a megfelelő egészségügyi alapellátás biztosításához, ugyanis külön forrást, illetve közvetett támogatást biztosít az egészségügyi ellátórendszer működéséhez.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.
1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a polgármesteri hivatal apparátusa, és a költségvetési szervek vezetői és adminisztratív dolgozói számára.
1. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására!
Ibrány, 2022. február 09.
Trencsényi Imre sk.
polgármester
RÉSZLETES INDOKLÁS
Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásához
I.
Magyarország 2022. évi költségvetési törvényében megfogalmazott intézkedések, amelyek Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összeállítását is érintik:
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásában a 2019-ben bevezetett jelentős változások hatályosak a 2022-es évben is.
Ennek megfelelően a költségvetési törvényben és az Önkormányzatuk szociális rendeletében meghatározott felhasználási célok szerint terveztük a 2022. évi költségvetésünket:
iskolakezdési támogatás,
fiatalok lakásvásárlási és lakásépítési támogatása,
szociálisan rászorultak pénzbeli és természetbeni támogatása,
temetési költségekhez biztosított rendkívüli települési támogatás
gyógyszertámogatás,
beteg hozzátartozó személyt gondozó támogatása,
szociális bérlakások fenntartása, felújítása,
Családsegítő és Gyermekjóléti központ működési támogatása.
II.
Ibrány Város Önkormányzata költségvetési politikájának fő vonásai 2022. évben, a költségvetési politika fő céljai, keretei
Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése az alábbi alapelvek, célkitűzések mentén került összeállításra:
Az
elnyert Európai Uniós pályázatok
maradéktalan
megvalósításának elősegítése
a közfeladat ellátásban résztvevő szervezetek (Tűzoltóság, Polgárőrség), továbbá a helyben működő kulturális, szabadidős és sport tevékenységet ellátó civil szervezetek működésének támogatása
a roma nemzetiségi önkormányzat támogatása
az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó intézmények megfelelő szintű működésének a biztosítása
, az ahhoz kapcsolódó pénzügyi források folyamatos biztosítása
a
jogszabályban nevesített kötelező önkormányzati feladatok minél magasabb szintű ellátása.
A kötelező feladatok finanszírozását tekintve kiemelt cél, hogy a központi költségvetés által biztosított forráson felül az adott tevékenységhez kapcsolódó bevételi források növekedjenek, az önkormányzati feladatellátás hatékonyabbá, központi forrásoktól kevésbé függővé váljon. A kötelező feladatellátáshoz egyre kevesebb önkormányzati saját forrás biztosítása váljon szükségessé.
2020 januárjától megindult a
mintagazdaság ökológiai termelési módra történő átállítása, mely folyamat 2022-ben is folytatódik. Továbbra is az a cél, hogy a megtermelt javak központi konyhán történő feldolgozásának előnyben részesítése mellett
az értékesített javakból származó bevétel visszaforgatásán keresztül
a mintagazdaság folyamatos fejlesztése
a közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőségek jelentősen szűkültek, ennek megfelelően alakítottuk a
támogatási programok megvalósítását
takarékos,
egyúttal azonban az önkormányzati feladatellátást hatékonyan szolgáló
létszámgazdálkodás biztosítása
a
központi konyha minél nagyobb arányú kihasználtságának biztosítása
, a
mintagazdaságban megtermelt javak hasznosítása.
A 2022. évi költségvetés összeállítása során figyelembe vettük a 85/2020. (IV. 20.) számú polgármesteri hatáskörben elfogadott határozattal Ibrány Város Önkormányzata 2020-2024 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjában foglaltakat.
1.
Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai
A költségvetésben a jogszabályi előírásokkal összhangban az önkormányzati feladatellátás kiadásai, és bevételei:
kötelező feladatok
önként vállalt feladatok
államigazgatási feladatok
szerinti megbontásban kerültek tervezésre.
Kötelező feladatok:
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok az alábbiak:
(vastag betűvel jelzett feladatok ellátásában önkormányzatunk jogszabályilag kötelezett, amelyet az önkormányzat saját szervezeti keretén belül, illetve intézményei útján lát el)
településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, (köztemető fenntartása, közvilágítás, stb.)
óvodai ellátás
szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások
egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvosi ellátás, orvosi ügyelet stb.) az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás)
kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.)
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, - kezelés, és ártalmatlanítás
lakás- és helyiséggazdálkodás
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
helyi közfoglalkoztatás
helyi adóval, gazdaságszervezéssel, és turizmussal kapcsolatos feladatok
sport- és ifjúságügyek
nemzetiségi ügyek
helyi közösségi közlekedés biztosítása
hulladékgazdálkodás
távhőszolgáltatás
kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.
Önkormányzatunk esetében a kötelező feladatok az önkormányzat, illetve valamennyi intézmény esetében megtalálhatóak.
Önként vállalt feladatok:
Az önként vállat feladatok ellátásához az állam nem biztosít külön forrást. Az önként vállalt feladatokat az önkormányzatnak saját bevételeiből, illetve szolgáltatás esetén a szolgáltatásból származó bevételekből is finanszírozva kell ellátnia.
Ibrány Város Önkormányzata esetében az önként vállalt feladatok köre az alábbi:
Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum esetében
: Sportcentrum egységben büfé üzemeltetése
Gamesz esetében:
Munkahelyi és vendégétkeztetés biztosítása, növénytermesztési feladatok ellátása
Ibrány Város
Önkormányzata esetében
: Ibrány Város Kitűnő tanulója, és a Nagy Ferenc ösztöndíj biztosítása a várhosszúréti gyermekek számára, 0-5 éves korú halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében gyermekház működtetése
Államigazgatási feladatok:
Jegyzői hatáskörbe utalt államigazgatási feladatok - amelynek ellátásához kapcsolódó kiadási oldal a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, az ott dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások formájában jelenik meg – az alábbiak:
a birtokvédelmi eljárás,
a hagyatéki eljárás,
a helyi adóztatással kapcsolatos igazgatási feladatok,
az anyakönyvi igazgatás,
az egyes szociális igazgatással kapcsolatos feladatok,
egyes gyermekvédelmi hatósági feladatok
a környezet és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok (különösen a parlagfű elleni közérdekű védekezés, zaj- és rezgésvédelem
jegyzői hatáskörbe tartozó építésigazgatási feladatok
ipar, kereskedelem
egyes állategészségügyi és növényvédelmi hatósági feladatok.
Polgármesteri hatáskörbe utalt államigazgatási feladatok – amelyek ellátásához kapcsolódó kiadási oldal a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, az ott dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások formájában jelenik meg – az alábbiak:
polgárvédelmi feladatok
katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok.
1.
Az Önkormányzat költségvetési előirányzatainak részletezése
Indoklás mellékletenként:
1.
1. sz. melléklet- Ibrány Város Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
A mellékletben egész Önkormányzati szinten összevontan került kimutatásra
az Önkormányzat
az Ibrányi Polgármesteri Hivatal
a Gamesz
az Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum
az Ibrány Városi Óvoda
az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat
valamennyi kiadási és bevételi előirányzatának főösszege az alábbiak szerint:
BEVÉTELEK
A táblázat adatai alapján látható, hogy költségvetésben tervezett 619.603.913 Ft finanszírozási bevétel fedezete teljes egészében az előző évi költségvetési maradvány összege.
A finanszírozási bevételek között szereplő költségvetési maradvány magas összege továbbra is abból adódik, hogy az elnyert, és az előző évek folyamán leszerződött európai uniós és hazai pályázatok esetében a pályázati támogatás csaknem teljes összege leutalásra került, amelyet végleges költségvetési bevételként kellett szerepeltetnünk az adott évek költségvetésben. A leutalt és fel nem használt támogatási összeg a pénzmaradvány részét képezi.
A pályázatokhoz kapcsolódó pénzmaradvánnyal szemben a 2022. évi költségvetésben külön terveztük meg eredeti kiadási előirányzatként 2022. évben felmerülő kiadásokat.
KIADÁSOK
A táblázat adatai alapján látható, hogy a finanszírozási kiadások előirányzata nem képvisel jelentős hányadot a költségvetés kiadási oldalán. A finanszírozási kiadások kamatterhek nélkül tartalmazzák a banki törlesztéseket.
Az Önkormányzat költségvetésében céltartalékot nem tervezünk.
1.
1. sz. melléklet - Ibrány Város Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
Valamennyi költségvetési előirányzat összevontan és intézményi bontásban is
kötelező feladatokhoz
önként vállalt feladatokhoz
államigazgatási feladatokhoz kapcsolódóan bemutatásra került.
A mellékletben egész Önkormányzati szinten összevontan került kimutatásra
az Önkormányzat
az Ibrányi Polgármesteri Hivatal
a Gamesz
az Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum
az Ibrány Városi Óvoda
az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat
Kötelező feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatának főösszege az alábbiak szerint:
A tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek között az uszodai gépészeti eszközök értékesítésének bevételével számoltunk 8.000.000 Ft + ÁFA összegben.
A közfoglalkoztatás lebonyolítására Ibrány Város Önkormányzata 111.232.270 Ft összegű támogatásban részesül.
Önkormányzatunk 2022-ben a következő közfoglalkoztatási programok megvalósítását tervezi:
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
START szociális ráépülő közfoglalkoztatás (szociális jellegű program, mezőgazdasági program, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás)
1. Szociális jellegű program 2022. évi költségei
Tervezett foglalkoztatotti létszám: 32 fő
Tervezett időtartam: 2022.03.01-2023.02.28.
Program tervezett költségvetése:
bér: 35.860.000 Ft
járulék: 2.330.900 Ft
dologi kiadások: 2.496.802 Ft
felhalmozási kiadások: 8.323.066 Ft
Program tervezett forrásösszetétele:
Támogatás: 51.907.863 Ft
Saját forrás: 574.805 Ft
1. Mezőgazdasági program 2022. évi költségei
Tervezett foglalkoztatotti létszám: 25 fő
Tervezett időtartam: 2022.03.01-2023.02.28
Program tervezett költségvetése:
bér: 27.610.000 Ft
járulék: 1.794.650 Ft
dologi kiadások: 8.120.898 Ft
felhalmozási kiadások: 1.620.135 Ft
Program tervezett forrásösszetétele:
Támogatás: 36.974.876 Ft
Saját forrás: 365.281 Ft
1. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program 2022. évi költségei
Tervezett foglalkoztatotti létszám: 5 fő
Tervezett időtartam: 2022.03.01-2023.02.28.
Program tervezett költségvetése:
bér: 2.938.721 Ft
járulék: 191.017 Ft
dologi kiadások: 985.702 Ft
felhalmozási kiadások: 293.160 Ft
Program tervezett forrásösszetétele:
Támogatás: 4.548.737 Ft
Saját forrás: - Ft
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadásoknál csak a leszerződött közfoglalkoztatási programok kiadási és bevételi előirányzatait szerepeltettük. A hosszú közfoglalkoztatási program esetében a program befejezése 2022.02.28. A programban foglalkoztatott létszám 36 fő.
Az Önkormányzat kötelező feladatinak kiadásain belül, az egyéb működési célú támogatások között szerepel mind az egyéb működési célú támogatások kiadása államháztartáson belülre, mind az egyéb működési célú támogatások kiadása államháztartáson kívülre. Ennek együttes összege 26.996.040 Ft, melynek összetétele az alábbiak szerint alakul:
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Ibrány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatása 1.500.000 Ft összegben,
Ibrányi Rendőrőrs támogatása 100.000 Ft összegben,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása a Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Társulásnak 796.040 Ft
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
az Ibrányi Tűzoltó Egyesület működésének támogatása 4.000.000 Ft összegben,
az Ibrányi Nyugdíjasok Egyesületének támogatása 150.000 Ft összegben,
az Ibrányi Polgárőr Egyesület működésének támogatása 150.000 Ft-tal,
Ibrányi Helytörténeti Egyesület támogatása 50.000 Ft
Iránytű tanoda egyesületének támogatása 50.000 Ft
Hangtalanokért Állatvédő Egyesületének támogatása: 4.800.000 Ft
Ibrányi Sportegyesület támogatása: 15.000.000 Ft
Ibrányi Úszó Sportegyesület támogatása: 350.000 Ft
Ibrány Város Sportegyesület támogatása: 50.000 Ft.
A 2022. évben nyújtandó Sportegyesületek támogatásait Képviselő-testületi hatáskörbe utalt támogatásként jelenítettük meg.
1.
1. sz. melléklet - Ibrány Város Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
Ibrány Város Önkormányzata esetében az önként vállalt feladatok köre intézményenként az alábbi:
Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum esetében
: Sportcentrum egységben büfé üzemeltetése
Gamesz esetében: Munkahelyi és vendégétkeztetés biztosítása, növénytermesztési feladatok ellátása
Ibrány Város
Önkormányzata esetében
: Ibrány Város Kitűnő tanulója, és a Nagy Ferenc ösztöndíj biztosítása várhosszúréti gyermekek számára, Biztos Kezdet Gyerekház támogatása
A mellékletben egész Önkormányzati szinten összevontan került kimutatásra az Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó valamennyi intézmény önként vállalt feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatának főösszege az alábbiak szerint:
1.
1. sz. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
Önkormányzati szinten államigazgatási feladatok csak a Polgármesteri Hivatal esetében jelennek meg.
A mellékletben egész Önkormányzati szinten összevontan került kimutatásra
az Önkormányzat
az Ibrányi Polgármesteri Hivatal
a Gamesz
az Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum
az Ibrány Városi Óvoda
Az államigazgatási feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatának főösszege az alábbiak szerint:
1. sz. melléklet – Ibrány Város Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
A melléklet az alábbi meglévő hitelszerződések kiadásait tartalmazza:
2021-ben Önkormányzatunk értékesítette a 2085/1 hrsz ingatlant, melynek vételárából előtörlesztettük az ingatlan megvásárlásához kapcsolódó hitelt, így csökkent az Önkormányzat hitelállománya.
1. sz. melléklet - Ibrány Város Önkormányzata Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Jelen melléklet az Ibrány Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023-2025 időszakra várható összegének megállapítása című napirendi ponthoz kapcsolódóan elkészített, és csatolt táblázatban szereplő adatokkal összhangban készült.
A 2022. év vonatkozásában az alábbi saját bevételek megjelenítésére került sor:
A saját bevételek tervezése során az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
A helyi iparűzési adó esetében: bevétel tervezésekor a 2021. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe, mivel a járványhelyzetre tekintettel a Kormány döntése alapján Önkormányzatunk 2022. évben is részesül az adóbevétel kiesés támogatásában.
A magánszemélyek kommunális adója esetében a hatályos adórendeletben meghatározott adómérték alapján, a kivetések figyelembevételével terveztük az adóbevétel nagyságát.
Bírság-, pótlék- és díjbevétel tervezése során az előző évek teljesítési adatokból indultunk ki, s terveztük meg az előirányzat összegét, továbbá ezen a soron szerepeltettük a mezőőri járulékbevétel összegét is.
1. sz. melléklet - Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ fejlesztési céljai
Az előterjesztés mellékleteként csatolt költségvetés 5. számú melléklete szerinti táblázat alapján.
1. sz. melléklet - Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
A 2022. évre tervezett beruházási kiadások részletezését pályázatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
1. sz. melléklet - Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
A 2022. évi költségvetésben a felújítási kiadások között a konyha felújítását és az Ady utca 32/B. szociális bérlakás felújítása tekintetében a 2022-ben jelentkező kiadásokat jelenítettük meg.
1. sz. melléklet - Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
A 8. számú melléklet tartalmazza az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételit és kiadásait projektenként.
1.
1. sz. melléklet - Ibrány Város Önkormányzata Összes bevétele, kiadása
A táblázatok adataiból látható, hogy az Önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadások az Önkormányzat saját bevételéből (adóbevételek) kerülnek finanszírozásra.
1. Az Önkormányzat működési támogatásainak részletezését az alábbi táblázat tartalmazza.
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai, az Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti, étkeztetési és kulturális feladatainak támogatása az 5. számú tájékoztató táblázatban kerül részletesen bemutatásra.
A Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások között tervezett bevételei előirányzat összegének megbontását a táblázat részletesen tartalmazza.
1. Közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevételek előirányzatának tervezése a 4. számú mellékletnél, a saját bevételek tervezésénél bemutatásra került.
A saját bevételek közül a közhatalmi bevételek közé
a Helyi adóból és települési adóból származó bevételek, valamint a
Bírság-, pótlék- és díjbevételek tartoznak.
A 9. számú mellékletek az Önkormányzat és intézményei 2022. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.
1. sz. melléklet - Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Ibrány Város Önkormányzatának és a hozzá kapcsolódó költségvetési szerveknek 2021. december 31-én 30 napot meghaladó tartozásállománya nem volt, a táblázatban az év végén fennálló szállítói tartozásállomány összegét szerepeltettünk.
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZATOK
1. sz. tájékoztató - Ibrány Város Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Az előterjesztés mellékleteként csatolt költségvetés 1. számú tájékoztató táblázata alapján.
1. sz. tájékoztató - Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Az előterjesztés mellékleteként csatolt költségvetés 2. számú tájékoztató táblázata alapján.
1. sz. tájékoztató - Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
A tájékoztató táblában szereplő közvetett támogatások a helyi adókról szóló, valamint a gyermekek védelméről szóló önkormányzati rendeletekben szereplő mentességek, és kedvezmények összegét tartalmazza. (lsd. melléklet szerint)
1. sz. tájékoztató - Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre
Az előirányzat felhasználási ütemterv kiadási és bevételi előirányzatonként tartalmazza havi szinten az előirányzatok tervezett teljesítési adatait. (lsd. melléklet szerint)
1. sz. tájékoztató - 2022. évi ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS és ÁGAZATI FELADATOK támogatásának alakulása jogcímenként
Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának jogcímeit és fajlagos összegét a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 2. számú melléklete tartalmazza.
A hivatkozott törvényben foglaltak alapján Önkormányzatunkat 619.629.068 Ft összegű bevétel illeti meg.
1. sz. tájékoztatás: - KIMUTATÁS a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Ibrány Város Önkormányzata költségvetésében a 2022. évre vonatkozóan az alábbi céljelleggel juttatott támogatásokat jelenítettük meg:
1. sz. tájékoztató - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI (gördülő tervezés adatai)
Az előterjesztés mellékleteként csatolt költségvetés 7. számú tájékoztató táblázata alapján.