Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31 14:30

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.31.
Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–41. melléklethez
Iktatószám: Ibr/3903-1/2023.
ELŐTERJESZTÉS
Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
önkormányzati rendelet megalkotása
indoklás
Tisztelt Képviselő-testület!
Ibrány Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetés végrehajtásának rendelet-tervezetét a 2022. évi költségvetés szerkezetére alapozva terjesztem a Képviselő-testület elé.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-ban foglaltak alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni a helyi önkormányzatoknak.
Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Az államháztartási törvényben foglalt kötelezettségemnek eleget téve terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé Ibrány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat az alábbi megállapításokat tartalmazza:
1. Társadalmi, gazdasági hatások
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését. Ibrány Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodására jelentős hatással volt a 2020. évben kialakult koronavírus világjárvány, mely csökkentette az Önkormányzat és intézményei saját bevételét, gazdálkodásuk átalakítására volt szükség, kiadásaink is csökkentésre szorultak.
1. Környezeti és egészségügyi következmények
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.
A rendeletben foglaltak végrehajtása hozzájárul a megfelelő egészségügyi alapellátás biztosításához, ugyanis külön forrást, illetve közvetett támogatást biztosít az egészségügyi ellátórendszer működéséhez.
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.
1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a polgármesteri hivatal apparátusa, és a költségvetési szervek vezetői és adminisztratív dolgozói számára.
1. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A zárszámadási rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására!
Ibrány, 2023. május 24.
Trencsényi Imre sk.
polgármester
RÉSZLETES INDOKLÁS
Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásához
1.
Ibrány Város Önkormányzata költségvetési politikájának fő vonásai 2022. évi költségvetés tervezésének megfelelően, a költségvetési politika fő céljai, keretei
Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési gazdálkodása a költségvetés tervezésekor meghatározott alapelvek, célkitűzések mentén valósult meg:
folytatódtak az
Európai Unió által a 2021-2027-es időszakra vonatkozó, benyújtott és elbírálás alatt lévő pályázatok, pozitív európai uniós pályázatok biztosított források minél nagyobb arányú igénybevétele érdekében
a szükséges előkészítési munkálatok megvalósítása, egyes pályázatok esetében a megvalósítási szakaszok elkezdése. Jelentős összegű saját forrás igénybevételére még nem került sor, ugyanis a folyósított előlegekből kerültek finanszírozásra az előkészítési és megvalósítási költségek.
kiemelt cél volt, hogy az
önkormányzat saját bevételei nagy részét
, ne a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozására, a központi állami támogatás kiegészítésére
fordítsuk
, hanem a
megfelelő munkaerő biztosítása érdekében
,
az ifjúság helyben tartása, a népességmegtartás érdekében ingatlanvásárlásokra azokból bérlakások kialakítására, továbbá a munkahelyteremtés céljából ipari területek kialakítására, valamint a munkahelyek megközelítésére szolgáló infrastruktúrák kiépítésére
, így ösztönözve ezáltal a betelepülni szándékozó vállalkozásokat telephelyek létesítésére. A célkitűzés teljesítése érdekében részben saját forrásból részben pedig fejlesztési hitel felvételével ingatlanok megvásárlására vonatozó előzetes, illetve végleges adásvételi szerződéseket kötöttünk.
szintén fontos cél volt, hogy a
fiatalok letelepedését segítsük azáltal, hogy megfelelő lakókörnyezetet, és infrastruktúrával ellátott lakótelkeket alakítunk ki városunkban
.
folyamatosan biztosítottuk az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó intézmények megfelelő szintű működését,
az ahhoz kapcsolódó pénzügyi források folyamatos rendelkezésre bocsátásával
törekedtünk a
jogszabályban nevesített kötelező önkormányzati feladatok minél magasabb szintű ellátására.
egyes tevékenységek esetében
(pl. növénytermesztés)
megfelelő tervezési és monitoring rendszeren alapuló feladatellátási struktúra bevezetése
, az önköltség számítási rendszer előtérbe helyezésével egyidejűleg
a
mintagazdaságban megtermelt javak központi konyhán történő feldolgozásának előnyben részesítése mellett
az értékesített javakból származó bevétel visszaforgatásán keresztül
a mintagazdaság folyamatos fejlesztését valósítottuk meg.
a közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőségek minél nagyobb arányú kihasználására törekedtünk, bár sajnos jelentős munkaerőhiánnyal kellett szembesülünk, amely nem csak a mezőgazdasági idény idején jelentkezett, hanem szinte az egész év folyamán. A munkaerőhiány következtében az
értékteremtés egyre inkább háttérbe fog szorulni.
takarékos,
egyúttal azonban az önkormányzati feladatellátást hatékonyan szolgáló
létszámgazdálkodást igyekeztünk biztosítani az egész év folyamán.
a
központi konyha folyamatosan magas arányú kihasználtságot biztosított az év folyamán
. D
ietetikus igénybevétele által
a jogszabályi előírások alapján megfogalmazott követelmények betartásra kerültek, az előállított ételféleségek változatosságának biztosítása megvalósult, a
mintagazdaságban megtermelt javak hasznosítása által.
A 2022. évi költségvetés összeállítása során figyelembe vettük a 85/2020. (IV. 20.) számú határozattal polgármesteri hatáskörben elfogadott Ibrány Város Önkormányzata 2020-2024 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjában foglaltakat, a költségvetési gazdálkodás során törekedtünk annak megvalósítására.
1.
Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai
A 2022. évi költségvetésben a jogszabályi előírásokkal összhangban az önkormányzati feladatellátás kiadásai, és bevételei:
kötelező feladatok
önként vállalt feladatok
államigazgatási feladatok
szerinti megbontásban kerültek tervezésre, ennek megfelelően az éves beszámolóban is egyező megbontásban kerülnek bemutatásra.
Kötelező feladatok:
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok az alábbiak:
(vastag betűvel jelzett feladatok ellátásában önkormányzatunk jogszabályilag kötelezett, amelyet az önkormányzat saját szervezeti keretén belül, illetve intézményei útján lát el)
településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, (köztemető fenntartása, közvilágítás, stb.)
óvodai ellátás
szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások
egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.) az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás)
kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.)
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, - kezelés, és ártalmatlanítás
lakás- és helyiséggazdálkodás
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
helyi közfoglalkoztatás
helyi adóval, gazdaságszervezéssel, és turizmussal kapcsolatos feladatok
sport- és ifjúságügyek
nemzetiségi ügyek
helyi közösségi közlekedés biztosítása
hulladékgazdálkodás
távhőszolgáltatás
kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.
Önkormányzatunk esetében a kötelező feladatok az önkormányzat, illetve valamennyi intézmény esetében megtalálhatóak.
Önként vállalt feladatok:
Az önként vállat feladatok ellátásához az állam nem biztosított külön forrást. Az önként vállalt feladatokat az önkormányzatnak saját bevételeiből, illetve szolgáltatás esetén a szolgáltatásból származó bevételekből is finanszírozva kellett ellátnia.
Ibrány Város Önkormányzata esetében az önként vállalt feladatok köre az alábbi volt a 2018. év folyamán:
Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum esetében
: Sportcentrum egységben büfé üzemeltetése
Gamesz
esetében: Munkahelyi és vendégétkeztetés biztosítása, növénytermesztési feladatok ellátása
Ibrány Város
Önkormányzata esetében
: Ibrány Város Kitűnő tanulója, és a Nagy Ferenc ösztöndíj biztosítása a várhosszúréti gyermekek számára, 0-5 éves korú halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében gyermekház működtetése
Államigazgatási feladatok:
Jegyzői hatáskörbe utalt államigazgatási feladatok - amelynek ellátásához kapcsolódó kiadási oldal a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, az ott dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások formájában jelenítettünk meg – az alábbiak:
a birtokvédelmi eljárás,
a hagyatéki eljárás,
a helyi adóztatással kapcsolatos igazgatási feladatok,
az anyakönyvi igazgatás,
az egyes szociális igazgatással kapcsolatos feladatok,
a környezet és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok (különösen a parlagfű elleni közérdekű védekezés, zaj- és rezgésvédelem
jegyzői hatáskörbe tartozó építésigazgatási feladatok
Polgármesteri hatáskörbe utalt államigazgatási feladatok – amelyek ellátásához kapcsolódó kiadási oldal szintén a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, az ott dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások formájában jelenik meg – az alábbiak:
polgárvédelmi feladatok
katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok.
1.
Az Önkormányzat költségvetési előirányzatai teljesítésének részletezése
Indoklás mellékletenként:
1.
1. sz. melléklet- Ibrány Város Önkormányzata 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
A mellékletben egész Önkormányzati szinten összevontan került kimutatásra
az Önkormányzat
az Ibrányi Polgármesteri Hivatal
a Gamesz
az Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum
az Ibrány Városi Óvoda
az Ibrányi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
valamennyi kiadásai és bevételei teljesítésének az alábbiak szerint:
BEVÉTELEK
A táblázat adatai alapján látható, hogy a hiány fedezetére az előző évi költségvetési maradványokat használtuk fel.
KIADÁSOK
A táblázat adatai alapján látható, hogy a költségvetési kiadások teljesülése önkormányzati szinten az eredeti előirányzathoz képest 86,2 %-os, míg a módosított előirányzathoz képest is 80,1 %-os jelentős alulteljesítést mutatnak, ami a pályázati előleg miatti kiadási és bevételi előirányzat módosítás következménye, ugyanis a bevételek teljesülésével szemben a speciális elszámolási szabályoknak köszönhetően a kiadási előirányzatok alacsonyabb arányban teljesültek.
A finanszírozási kiadások összege nem képvisel jelentős hányadot a kiadási oldalon. A finanszírozási kiadások kamatterhek nélkül tartalmazzák a banki törlesztéseket. A hiteltörlesztések részletes pénzügyi adatait a 2. számú tájékoztató tábla tartalmazza.
1.
1. sz. melléklet - Ibrány Város Önkormányzata 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
Az előterjesztésben ismertetésre került, hogy a 2022. évi költségvetés szerkezeti formájához hasonló formában készül a zárszámadás. Ennek megfelelően valamennyi teljesítési adat összevontan és intézményi bontásban is
kötelező feladatokhoz
önként vállalt feladatokhoz
államigazgatási feladatokhoz kapcsolódóan bemutatásra került.
A mellékletben egész Önkormányzati szinten összevontan került kimutatásra
az Önkormányzat
az Ibrányi Polgármesteri Hivatal
a Gamesz
az Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum
az Ibrány Városi Óvoda
az Ibrány és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat
Kötelező feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadási és bevételi eredeti és módosított előirányzatának főösszege, illetve teljesítése az alábbiak szerint:
A kötelező feladatok bevételei az eredeti és a módosított előirányzathoz képest is túlteljesítést, míg a kiadások mindkét előirányzathoz képest alul teljesítést mutatnak. A túlteljesítés oka az 1. pontban ismertetésre került, mint ahogy a kiadások elmaradásának oka is (pályázatok speciális pénzügyi, számviteli elszámolása)
A közfoglalkoztatás lebonyolítására Ibrány Város Önkormányzata 144.805 e Ft összegű támogatásban részesült.
Önkormányzatunk 2022-ben a következő közfoglalkoztatási programokat valósította meg:
START programok
Helyi sajátosságokra épülő (savanyító + betonelem gyártás) 7 fő 2022.03.01.-2023.02.28.
Helyi sajátosságokra épülő (savanyító + betonelem gyártás) 5 fő 2022.06.01.-2022.12.31.
Szociális jellegű program 32 fő 2022.03.01.-2023.02.28.
Mezőgazdasági program 25 fő 2022.03.01.-2023.02.28.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 33 fő 2022.03.01.-2023.02.28.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 26 fő 2022.09.01.-2023.02.28.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10 fő 2022.12.01.-2023.02.28.
Az Önkormányzat kötelező feladatinak kiadásain belül, az egyéb működési célú támogatások között szerepeltetjük mind az egyéb működési célú támogatások kiadása államháztartáson belülre, mind az egyéb működési célú támogatások kiadása államháztartáson kívülre, amely az alábbi kiadásokat foglalta magában:
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Ibrány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatása 1.205.150 Ft összegben,
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
az Önkormányzati Tűzoltóság Ibrány működésének támogatása 2.500.000 Ft összegben,
az Ibrányi Polgárőr Egyesület működésének támogatása 300.000 Ft-tal,
az Ibrányi Sportegyesület működésének támogatására 2.000.000 Ft-tal,
Ibrányi Nyugdíjasok Egyesülete működésének támogatása 150.000 Ft-tal,
Hangtalanokért Állatvédő Egyesület működésének támogatása 4.440.000 Ft-tal
Útban Feléd Társadalmi Összefogást Erősítő Egyesület működésének támogatása 100.000 Ft-tal.
1.
1. sz. melléklet - Ibrány Város Önkormányzata 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
Ibrány Város Önkormányzata esetében az önként vállalt feladatok köre intézményenként az alábbi:
Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum esetében
: Sportcentrum egységben büfé üzemeltetése
Gamesz esetében: Munkahelyi és vendégétkeztetés biztosítása, növénytermesztési feladatok ellátása
Ibrány Város
Önkormányzata esetében
: Ibrány Város Kitűnő tanulója, és a Nagy Ferenc ösztöndíj biztosítása a várhosszúréti gyermekek számára, 0-5 éves korú halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében gyermekház működtetése
A mellékletben egész Önkormányzati szinten összevontan került kimutatásra az Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó valamennyi intézmény önként vállalt feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatának, illetve teljesítésének főösszege az alábbiak szerint:
1.
1. sz. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
Önkormányzati szinten államigazgatási feladatok csak a Polgármesteri Hivatal esetében jelennek meg.
A mellékletben egész Önkormányzati szinten összevontan került kimutatásra
az Önkormányzat
az Ibrányi Polgármesteri Hivatal
a Gamesz
az Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum
az Ibrány Városi Óvoda
az Ibrányi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
Az államigazgatási feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatának, illetve teljesítésének adatai az alábbiak szerint:
Az államigazgatási feladatok bevételei a kötelező feladatok bevételeinél jelennek meg, ugyanis önkormányzati normatíva részét képezik.
1.
1. sz. melléklet - I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)
A táblázat adati alapján látható, hogy a költségvetés éves teljesítéséhez 441.360.882 Ft összegű költségvetési maradványt használtak fel az Önkormányzat és intézményei.
A 2022. évi gazdálkodás során a működési oldalon finanszírozási kiadásként a 2022. évi államháztartási megelőlegezés összegének visszafizetése teljesült, működési kiadás összesen 1.204.527.568 Ft, mely az eredeti előirányzathoz képest 94,9 %-os teljesülés, míg a módosított előirányzathoz képest 84 %-os teljesülés.
A költségvetési és egyben a tárgyévi többlet magas összege is a pályázati előlegek előző években történő leutalásának és végleges bevételként történő elszámolásának a követelménye.
1.
1. sz. melléklet - II. FELHALMAMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK és KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)
A 2022. évi költségvetés végrehajtása során a felhalmozási hiány nem keletkezett.
A felhalmozási hiány összegéből a költségvetési hiány összegének meghatározásakor levonásra kerül a felhalmozási kiadások között szereplő finanszírozási kiadások összege.
1. sz. melléklet – Ibrány Város Önkormányzata Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
1. sz. melléklet - Ibrány Város Önkormányzata Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
A felújítások között legnagyobb mértékben az Önkormányzati útfelújítás és a TOP-os energetikai pályázat összege jelenik meg, mely több mint 138.638 eFt kiadással járt.
1. sz. melléklet - Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi EU-s projektek kiadásai
2022. évben több Európai Unió által finanszírozott projektje is folyamatban volt Ibrány Város Önkormányzatának, melyek kiadásait és bevételeit tartalmazza a 9. számú melléklet.
1. 13. sz. melléklet – Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi bevétele és kiadása
2022. évben Ibrány Város Önkormányzatának költségvetési bevételei túlteljesítést mutatnak, mely az eredeti előirányzathoz képest 164 %-os, amely a kapott végleges pályázati támogatásoknak köszönhető.
Az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásán jelenik meg a gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása, a család és gyermekjóléti szolgálatok, központok támogatása, a szociális ágazati és kiegészítő pótlékok támogatása.
A kulturális feladatokra 182.000 Ft közművelődési érdekeltségnövelő plusz támogatást kaptunk.
Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezésére 3.052.000 Ft költségvetési támogatásban részesült önkormányzatunk.
A koronavírus világjárvány következtében kiesett iparűzési adó összegének ellentételezésére 42.175.574 Ft támogatást kaptunk.
Önkormányzatunk sikeresen pályázott a mindenkori költségvetési törvényben szereplő önkormányzatok rendkívüli támogatására, 14.599.119 Ft összegben részesültünk.
Az Önkormányzat kiadásai között jelentős összegű kiadás a személyi juttatások kiadása, mely 2022. évben 151.078.457 Ft. A munkaadókat terhelő juttatások összege 12.666.886 Ft. A dologi kiadások összege 242.440.046 Ft.
14. – 17. sz. melléklet – Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai
A Hivatal működési bevételei között szerepel az esküvőszervezésért fizetett díjak összege, mely 2022. évben nettó 410.000 Ft volt.
A Hivatal kiadásai a Hivatal működésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza, legnagyobb arányban a személyi juttatások kiadásai szerepel több mint 117 MFt értékben.
18. – 21. sz. melléklet – GAMESZ 2021. évi bevételei és kiadásai
A GAMESZ feladati között szerepel:
a városüzemeltetési feladatok ellátása,
a köztemető fenntartása, működtetése,
az intézményi gyermekétkeztetés,
a nyári gyermekétkeztetés,
a közterületek, parkok fenntartása.
A GAMESZ kiadásai között a fenti feladatok kiadásai szerepelnek összesen 294.593.770 Ft-ban. A feladatok ellátásához kapcsolódóan az Intézmény működési bevétele 68.679.889 Ft, mely a GAMESZ által elvégzett szolgáltatások ellenértékéből, a térítési díjak összegéből, a lakásbérletek díjából tevődik össze.
22. – 25. sz. melléklet – ILMKS 2022. évi bevételei és kiadásai
AZ ILMKS működési bevételei tartalmazzák
a Sportcentrum által nyújtott szolgáltatásokért fizetett díjakat
a könyvtár és Művelődési ház bevételeit.
A működési bevételek összege 14.083.998 Ft, mely emelkedést mutat a 2021. évhez képest.
Az ILMKS 2022. évi kiadása 54.413.849 Ft volt,
26. – 29. sz. melléklet – Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai
Az Óvodai feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások az óvodai nevelés szakmai és működtetési feladatai között oszlik meg, az erre a feladatra kapott feladatalapú támogatásnak megfelelően.
Óvoda 2022. évi kiadása 102.971.703 Ft volt, melyet nem fedezett a kapott köznevelési normatíva, a fennmaradó összeget az Önkormányzat saját bevételéből finanszírozta, de ez nagyon minimáli összeg volt.
30. – 33. sz. melléklet – Családsegítő 2022. évi bevételei és kiadásai
A családsegítési, gyermekvédelmi feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások a gyermekjóléti központ és a családsegítési szakmai és működtetési feladatai között oszlik meg, az erre a feladatra kapott feladatalapú támogatásnak megfelelően.
Az IISZSZK 2022. évi kiadása 106.434.581 Ft volt, melyet nem fedezett a kapott normatíva, a fennmaradó összeget az Önkormányzat saját bevételéből finanszírozta.
34. sz. melléklet: KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
2022. évi költségvetési maradvány alakulását mutatja a 34. számú melléklet, melyből látszik, hogy az Önkormányzat maradványa 1.220.955.416 Ft.
A 35. melléklet tartalmazza Ibrány Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi maradványának kimutatását, mely az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 8. §-ának előírásai és 3. számú mellékletében meghatározott számítási mód alapján került megállapításra. A következő táblázat tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési maradványát.
Az ILMKS vállalkozási tevékenységet is folytatott 2022. évben (büfé üzemeltetése), vállalkozási tevékenysége eredményes volt, így keletkezett vállalkozási maradványa is.
adatok Ft-ban

Intézmény

Költségvetési maradvány

Vállalkozási maradvány

Összesen

Ibrány Város Önkormányzata

1.220.955.416

-

1.220.955.416

Ibrányi Polgármesteri Hivatal

3.596.641

-

3.596.641

GAMESZ

1.637.668

-

1.637.668

ILMKS

1.573.797

2.588.716

4.162.513

Ibrány Városi Óvoda

182.614

-

182.614

Ibrányi Integrált Szociális Szolgáltató Központ

144.771

-

144.771

36. sz. melléklet: Ibrány Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi eredménykimutatása
Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi eredményének kimutatása az Áhsz. 23. §-ának előírásai és 6. számú mellékletében meghatározott számítási mód alapján került megállapításra. Az alábbi táblázat tartalmazza az Önkormányzat és intézményei 2022. évi mérleg szerinti eredményét.
adatok Ft-ban

Intézmény

Mérleg szerinti eredmény

Ibrány Város Önkormányzata

44.571.058

Ibrányi Polgármesteri Hivatal

-5.402.207

GAMESZ

-11.182.400

ILMKS

-1.661.672

Ibrány Városi Óvoda

1.923.227

IISZSZK

-540.466

37. sz. melléklet: VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
38. sz. melléklet: VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul vagyonkimutatást kell bemutatni.
A jogszabályi előírásnak megfelelően az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 37. és 38. számú mellékletek tartalmazza külön eszközök és források szerinti megbontásban.
A vagyonkimutatás alapján, önkormányzati szinten az összes eszköz és forrás értéke 2022-ben 6.349.801 E Ft. A 2021. év adatához képest emelkedés mutatkozik, mely növekedés a megvalósult EU-s beruházásoknak köszönhető.
39. sz. melléklet: VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adott eszköze a szennyvíz hálózattal kapcsolatos eszközök, melyek nyilvántartás szerinti értéke 613.633 E Ft.
A használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök között szerepel a közmunkaprogramban megvásárolt eszközök nagy csoportja, illetve azok a számítástechnikai, informatikai eszközök is, melyek az intézmények mindennapi munkáját segítik.
40. sz. melléklet: VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
A melléklet nem tartalmaz adatokat, mivel Ibrány Város Önkormányzata 2022. évben nem vállalt kezességet, garanciát, így nem keletkezett kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettsége.
41. sz. melléklet: 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
Ibrány Város Önkormányzata központi költségvetésből kapott támogatásainak részletezését mutatja a 41. melléklet.
A települési önkormányzatok 1 lakosra jutó adóerő-képessége szerinti beszámítással 39.861.776 Ft támogatásban részesült a Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen.
A Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen normatív támogatásként az eredeti igényléshez képest 5.115.290 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett Önkormányzatunk, mely egyrészt a gyermekétkeztetés bértámogatása jogcímen 2 417 580 Ft és szünidei étkezés támogatása jogcímhez kapcsolódó 2 737 710 Ft összegéből adódik. Ezen a bevételi soron került nyilvántartásra a szociális ágazati pótlék összege.
A gyermekétkeztetés bérintézkedéshez kapcsolódó támogatásából 255.717 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, illetve az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése jogcímen esetében 25.583 Ft.
Így a visszafizetési kötelezettség összesen 5.436.590 Ft.
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK
1. számú tájékoztató tábla: Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
Az előterjesztés mellékleteként csatolt zárszámadás 1. számú tájékoztató táblázata alapján.
2. számú tájékoztató tábla: Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Az előterjesztés mellékleteként csatolt zárszámadás 2. számú tájékoztató táblázata alapján.
3. számú tájékoztató tábla: Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
Ibrány Város Önkormányzata 2022. évben nem élt a hitel- és kölcsönnyújtás lehetőségével.
4. számú tájékoztató tábla: Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én
Az Önkormányzat és intézményeinek összesen 27.225.973 Ft szállítói tartozása állt fenn 2022. december 31. napján, melyből az Önkormányzat tartozása 16.261.845 Ft, a Hivatal tartozása 119.994 Ft, a GAMESZ tartozása 7.360.306 Ft, az ILMKS tartozása 1.893.471 Ft, az Óvoda tartozása 0 Ft, míg az IISZSZK tartozása 1.590.357 Ft.
5. számú tájékoztató tábla: Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
A tájékoztató táblában szereplő közvetett támogatások a helyi adókról szóló, valamint a gyermekek védelméről szóló önkormányzati rendeletekben szereplő mentességek, és kedvezmények összegét tartalmazza.
6. számú tájékoztató tábla: Kimutatás a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
A 6. számú tájékoztató tábla Ibrány Város Önkormányzata által 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat jelenítettük meg.
7. számú tájékoztató tábla: Ibrány Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben
Az Önkormányzatunk az alábbi gazdasági szervezetekben rendelkezik részesedéssel:
Medi-Amb Nonprofit Közhasznú Kft.
Nyírségvíz Zrt.
Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Kft.
Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből 2022. évben nem keletkezett fizetési kötelezettsége.
8. számú tájékoztató tábla: Pénzeszközök változásának levezetése
Jelen tájékoztató tábla Önkormányzati szinten tartalmazza a pénzeszközök változásának levezetését.