Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.02.
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–11. melléklethez
Iktatószám: Ibr/237-3/2023.
ELŐTERJESZTÉS
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása az alábbiak miatt válik szükségessé:
Önkormányzat tekintetében:
A 2023. évi bérintézkedések támogatása keretében többlet költségvetési támogatásban részesült önkormányzatunk. Jogcímenként az alábbi összegekkel kell emelni az önkormányzat működési támogatásainak előirányzatát:

Jogcím

Összeg

Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása

9.459.164 Ft

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

13.071.017 Ft

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10.573.490 Ft

Intézményi gyermekétkeztetés

3.970.461 Ft

Kulturális kiegészítő támogatás

987.000 Ft

Összesen:

38.061.132 Ft

Fenti összegekhez kapcsolódó kiadásokat az intézményeknél szerepeltetjük, így az Önkormányzatál a központi irányító szervi támogatás kiadásain fog megjelenni.
A 2023. évi Hosszú és a START közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó támogatási összegeket az egyéb működési célú támogatások bevételei költségvetési soron tartjuk nyilván, mely 45.713.048 Ft, felhalmozási célú támogatása 5.910.797 Ft. A közfoglalkoztatási programok lebonyolításához kapcsolódó kiadások között szerepeltetünk 47.995.620 Ft személyi jellegű kiadást, 3.119.715 Ft járulék kiadást, 360.405 Ft dologi kiadást és 148.105 Ft felhalmozási kiadást.
A Biztos Kezdet Gyerekházhoz kapcsolódóan 1.392.725 Ft többlettámogatásban részesült Önkormányzatunk, mely a működési kiadásaira használ fel az intézmény.
Pályázatokhoz kapcsolódóan támogatási összegek visszafizetése miatt az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási soron kell 197.866 Ft-ot (TOP-3.2.1 energetika keretében 1 Ft, Belterületi utak, járdák 2021. évi támogatás 1.378 Ft, TOP-4.3.1 leromlott városi területek rehab pályázat keretében 196.487 Ft). Ezen összegekre a felújítások kiadásairól csoportosítottunk át összeget.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványának összege 1.220.955.416 Ft, melyből az eredeti költségvetésben tervezésre került 799.217.783 Ft. A költségvetési maradvány fennmaradó összegéből (421.737.633 Ft) a dologi kiadásokat emeljük 195.500.000 Ft-tal, a beruházok kiadásait 200.837.633 Ft-tal és a felújítások kiadásait 25.400.000 Ft-tal a folyamatban lévő Európai Uniós pályázatok kiadásaihoz kapcsolódóan.
HIVATAL tekintetében:
A Hivatal 2022. évi költségvetési maradványának összege 3.596.641 Ft, melyet a Hivatal népszámlálással kapcsolatos feladataihoz használ fel.
Népszámláláshoz kapcsolódóan 320.856 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a hivatalnak, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány összege.
GAMESZ tekintetében:
Az intézmény 2022. évi költségvetési maradványa 1.637.668 Ft, melynek igénybevétele a dologi kiadásokra fordítható.
Bértámogatásra kapott 1.402.227 Ft összeget az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron szerepeltetjük. A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a dologi kiadások összegét megemeljük ezzel az összeggel.
ILMKS tekintetében:
Az intézmény 2022. évi költségvetési maradványa 1.573.797 Ft, melynek igénybevétele a dologi kiadásokra fordítható.
Az Intézmény 2022. évi vállalkozási maradványa 2.588.716 Ft, mely összeggel megemeljük az előző évi vállalkozási maradvány összegét. melyet a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben a büfé üzemeltetésére, mint vállalkozási tevékenységére használhat fel az intézmény.
Az ILMKS vállalkozási maradványát 9 %-os befizetési kötelezettség terheli az irányító szerv felé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 46. § (2) bekezdése alapján mely 232.984 Ft. Így a ténylegesen felhasználható vállalkozási maradvány összege a befizetés után 2.355.732 Ft.
Óvoda tekintetében:
Az intézmény 2022. évi költségvetési maradványa 182.614 Ft, melynek igénybevétele a dologi kiadásokra fordítható.
CSSK tekintetében:
Az intézmény 2022. évi költségvetési maradványa 144.771 Ft, mely igénybevétele a dologi kiadásokra fordítható.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására!
Ibrány, 2023. május 15.
Trencsényi Imre sk.
polgármester