Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Hatályos: 2023. 03. 01

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.01.
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Részletes indokolás
Az 1–10. §-hoz
Iktatószám: Ibr/237-2/2023.
ELŐTERJESZTÉS
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására II. forduló
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a polgármesternek – amennyiben az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadja a központi költségvetésről szóló törvényt – a költségvetési rendelet-tervezetet tárgyév február 15-éig kell benyújtania a képviselő-testületnek.
A költségvetési rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően a képviselő-testület elé benyújtásra került, de Ibrány Város Képviselő-testülete 26/2023. (II. 14.) számú határozatával úgy döntött, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően előterjesztett 2023. évi költségvetési rendelet tervezetet nem fogadja el, annak átdolgozását javasolta.
Megtörtént a költségvetési rendelet-tervezet átdolgozása, így az államháztartási törvényben foglalt kötelezettségemnek eleget téve újra előterjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló átdolgozott rendelet-tervezetet.
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2022. év folyamán elfogadásra került, melynek irányszámait figyelembe vettük a költségvetési rendelet tervezet kidolgozása során.
A 2023. évi költségvetési rendelet- tervezet a korábbi évekhez hasonlóan a költségvetési törvény szerkezetét követi, s az alábbi elemeket tartalmazza:
előzetes hatásvizsgálat
rendelettervezet szöveges
része
rendelet-tervezethez kapcsolódó mellékletek
részletes indoklás
, amely tájékoztató táblázatokat is tartalmaz.
A rendelet-tervezethez kapcsolódó mellékletek számát csökkentettük, illetve vannak olyan táblázatok, amelyek egyszerűsítésre kerültek a jobb átláthatóság, megértés érdekében.
A 2023. évi költségvetés tervezése során figyelembe vettük a közüzemi díjak árának jelentős emelkedését, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum összegének emelkedését is. Ezek a tételek jelentős többletkiadást eredményeznek az Önkormányzat számára. A közüzemi díjak emeléséhez kapcsolódó egyeztetések következtében minden önkormányzati intézménynél spórolást elősegítő intézkedéséket vezettünk be.
Jelen előterjesztés a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásai szerint készült.
Az államháztartási törvény végrehajtásról szóló 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet-tervezet intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek. Az egyeztetésnek megfelelő keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat az alábbi megállapításokat tartalmazza:
1. Társadalmi, gazdasági hatások
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
1. Környezeti és egészségügyi következmények
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.
A rendeletben foglaltak végrehajtása hozzájárul a megfelelő egészségügyi alapellátás biztosításához, ugyanis külön forrást, illetve közvetett támogatást biztosít az egészségügyi ellátórendszer működéséhez.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.
1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a polgármesteri hivatal apparátusa, és a költségvetési szervek vezetői és adminisztratív dolgozói számára.
1. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására!
Ibrány, 2023. február 22.
Trencsényi Imre sk.
polgármester
RÉSZLETES INDOKLÁS
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásához
I.
Magyarország 2023. évi költségvetési törvényében megfogalmazott intézkedések, amelyek Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összeállítását is érintik:
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásában a korábbi években bevezetett jelentős változások hatályosak a 2023-as évben is.
Ennek megfelelően a költségvetési törvényben és az Önkormányzatuk szociális rendeletében meghatározott felhasználási célok szerint terveztük a 2023. évi költségvetésünket:
iskolakezdési támogatás,
fiatalok lakásvásárlási és lakásépítési támogatása,
szociálisan rászorultak pénzbeli és természetbeni támogatása,
temetési költségekhez biztosított rendkívüli települési támogatás
gyógyszertámogatás,
beteg hozzátartozó személyt gondozó támogatása,
szociális bérlakások fenntartása, felújítása,
az Ibrányi Integrált Szociális Szolgáltató Központ működési támogatása.
II.
Ibrány Város Önkormányzata költségvetési politikájának fő vonásai 2023. évben, a költségvetési politika fő céljai, keretei
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése az alábbi alapelvek, célkitűzések mentén került összeállításra:
Az
elnyert Európai Uniós pályázatok
maradéktalan
megvalósításának elősegítése
a közfeladat ellátásban résztvevő szervezetek (Tűzoltóság, Polgárőrség), továbbá a helyben működő kulturális, szabadidős és sport tevékenységet ellátó civil szervezetek működésének támogatása
a roma nemzetiségi önkormányzat támogatása
az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó intézmények megfelelő szintű működésének a biztosítása
, az ahhoz kapcsolódó pénzügyi források folyamatos biztosítása
a
jogszabályban nevesített kötelező önkormányzati feladatok minél magasabb szintű ellátása.
A kötelező feladatok finanszírozását tekintve kiemelt cél, hogy a központi költségvetés által biztosított forráson felül az adott tevékenységhez kapcsolódó bevételi források növekedjenek, az önkormányzati feladatellátás hatékonyabbá, központi forrásoktól kevésbé függővé váljon. A kötelező feladatellátáshoz egyre kevesebb önkormányzati saját forrás biztosítása váljon szükségessé.
2020 januárjától megindult a
mintagazdaság ökológiai termelési módra történő átállítása, mely folyamat 2023-ban is folytatódik. Továbbra is az a cél, hogy a megtermelt javak központi konyhán történő feldolgozásának előnyben részesítése mellett
az értékesített javakból származó bevétel visszaforgatásán keresztül
a mintagazdaság folyamatos fejlesztésre kerüljön.
a közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőségek jelentősen szűkültek, ennek megfelelően alakítottuk a
támogatási programok megvalósítását
takarékos,
egyúttal azonban az önkormányzati feladatellátást hatékonyan szolgáló
létszámgazdálkodás biztosítása
a
központi konyha minél nagyobb arányú kihasználtságának biztosítása
, a
mintagazdaságban megtermelt javak hasznosítása.
A 2023. évi költségvetés összeállítása során figyelembe vettük a 85/2020. (IV. 20.) számú polgármesteri hatáskörben elfogadott határozattal Ibrány Város Önkormányzata 2020-2024 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjában foglaltakat.
1.
Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai
A költségvetésben a jogszabályi előírásokkal összhangban az önkormányzati feladatellátás kiadásai, és bevételei:
kötelező feladatok
önként vállalt feladatok
államigazgatási feladatok
szerinti megbontásban kerültek tervezésre.
Kötelező feladatok:
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok az alábbiak:
(vastag betűvel jelzett feladatok ellátásában önkormányzatunk jogszabályilag kötelezett, amelyet az önkormányzat saját szervezeti keretén belül, illetve intézményei útján lát el)
településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, (köztemető fenntartása, közvilágítás, stb.)
óvodai ellátás
szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások
egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvosi ellátás, orvosi ügyelet stb.) az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás)
kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.)
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, - kezelés, és ártalmatlanítás
lakás- és helyiséggazdálkodás
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
helyi közfoglalkoztatás
helyi adóval, gazdaságszervezéssel, és turizmussal kapcsolatos feladatok
sport- és ifjúságügyek
nemzetiségi ügyek
helyi közösségi közlekedés biztosítása
hulladékgazdálkodás
távhőszolgáltatás
kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.
Önkormányzatunk esetében a kötelező feladatok az önkormányzat, illetve valamennyi intézmény esetében megtalálhatóak.
Önként vállalt feladatok:
Az önként vállat feladatok ellátásához az állam nem biztosít külön forrást. Az önként vállalt feladatokat az önkormányzatnak saját bevételeiből, illetve szolgáltatás esetén a szolgáltatásból származó bevételekből is finanszírozva kell ellátnia.
Ibrány Város Önkormányzata esetében az önként vállalt feladatok köre az alábbi:
Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum esetében
: Sportcentrum egységben büfé üzemeltetése
Gamesz esetében:
Munkahelyi és vendégétkeztetés biztosítása, növénytermesztési feladatok ellátása
Ibrány Város
Önkormányzata esetében
: Ibrány Város Kitűnő tanulója, és a Nagy Ferenc ösztöndíj biztosítása a várhosszúréti gyermekek számára, 0-5 éves korú halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében gyermekház működtetése
Államigazgatási feladatok:
Jegyzői hatáskörbe utalt államigazgatási feladatok - amelynek ellátásához kapcsolódó kiadási oldal a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, az ott dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások formájában jelenik meg – az alábbiak:
a birtokvédelmi eljárás,
a hagyatéki eljárás,
a helyi adóztatással kapcsolatos igazgatási feladatok,
az anyakönyvi igazgatás,
az egyes szociális igazgatással kapcsolatos feladatok,
egyes gyermekvédelmi hatósági feladatok
a környezet és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok (különösen a parlagfű elleni közérdekű védekezés, zaj- és rezgésvédelem
jegyzői hatáskörbe tartozó építésigazgatási feladatok
ipar, kereskedelem
egyes állategészségügyi és növényvédelmi hatósági feladatok.
Polgármesteri hatáskörbe utalt államigazgatási feladatok – amelyek ellátásához kapcsolódó kiadási oldal a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, az ott dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások formájában jelenik meg – az alábbiak:
polgárvédelmi feladatok
katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok.
1.
Az Önkormányzat költségvetési előirányzatainak részletezése
Indoklás mellékletenként:
1.
1. sz. melléklet – Ibrány Város Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
A mellékletben egész Önkormányzati szinten összevontan került kimutatásra
az Önkormányzat
az Ibrányi Polgármesteri Hivatal
a Gamesz
az Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum
az Ibrány Városi Óvoda
az Ibrányi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
valamennyi kiadási és bevételi előirányzatának főösszege az alábbiak szerint:
BEVÉTELEK
A táblázat adatai alapján látható, hogy költségvetésben tervezett 799.217.783 Ft finanszírozási bevétel fedezete teljes egészében az előző évi költségvetési maradvány összege.
A finanszírozási bevételek között szereplő költségvetési maradvány magas összege továbbra is abból adódik, hogy az elnyert, és az előző évek folyamán leszerződött európai uniós és hazai pályázatok esetében a pályázati támogatás csaknem teljes összege leutalásra került, amelyet végleges költségvetési bevételként kellett szerepeltetnünk az adott évek költségvetésben. A leutalt és fel nem használt támogatási összeg a pénzmaradvány részét képezi.
A pályázatokhoz kapcsolódó pénzmaradvánnyal szemben a 2023. évi költségvetésben külön terveztük meg eredeti kiadási előirányzatként 2023. évben felmerülő kiadásokat.
KIADÁSOK
A táblázat adatai alapján látható, hogy a finanszírozási kiadások előirányzata nem képvisel jelentős hányadot a költségvetés kiadási oldalán. A finanszírozási kiadások kamatterhek nélkül tartalmazzák a banki törlesztéseket.
Az Önkormányzat költségvetésében céltartalékot nem tervezünk.
1.
1. sz. melléklet – Ibrány Város Önkormányzata és intézményei 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
Valamennyi költségvetési előirányzat intézményi bontásban
kötelező feladatokhoz
önként vállalt feladatokhoz
államigazgatási feladatokhoz kapcsolódóan bemutatásra került.
Ibrány Város Önkormányzata esetében az önként vállalt feladatok köre intézményenként az alábbi:
Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum esetében
: Sportcentrum egységben büfé üzemeltetése
Gamesz esetében: Munkahelyi és vendégétkeztetés biztosítása, növénytermesztési feladatok ellátása
Ibrány Város
Önkormányzata esetében
: Ibrány Város Kitűnő tanulója, és a Nagy Ferenc ösztöndíj biztosítása várhosszúréti gyermekek számára, Biztos Kezdet Gyerekház támogatása
Önkormányzati szinten államigazgatási feladatok csak a Polgármesteri Hivatal esetében jelennek meg.
1.
1. sz. melléklet – Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
A működési mérleg önkormányzati szinten tartalmazza az Önkormányzat és intézményei mindennapi működéséhez szükséges működési bevételeket és kiadásokat.
1.
1. sz. melléklet – Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg (Önkormányzati szinten)
A felhalmozási mérleg önkormányzati szinten tartalmazza az Önkormányzat és intézményei beruházásaihoz és felújításaihoz kapcsolódó felhalmozási bevételeket és kiadásokat.
1.
1. sz. melléklet – Ibrány Város Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
A melléklet az alábbi meglévő hitelszerződések kiadásait tartalmazza:
A korábbi évekhez képest jelentősen lecsökkent a hiteleink állománya, mely köszöntehő az évente történő törlesztéseknek, illetve az előtörlesztéseknek. 2023-ban az Önkormányzat még fennálló hitelállománya 25.039.000 Ft.
1.
1. sz. melléklet – Ibrány Város Önkormányzata Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Jelen melléklet az Ibrány Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024-2026 időszakra várható összegének megállapítása című napirendi ponthoz kapcsolódóan elkészített, és csatolt táblázatban szereplő adatokkal összhangban készült.
A 2023. év vonatkozásában az alábbi saját bevételek megjelenítésére került sor:
A saját bevételek tervezése során az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
A helyi iparűzési adó esetében: bevétel tervezésekor a képviselő-testület döntését vettük figyelemben, mivel 2022. év végén 1,7 %-ról 2 %-ra emelkedett a helyi iparűzési adó mértéke. 2023. évben a járványhelyzetre tekintettel Önkormányzatunk már nem részesül az adóbevétel kiesés támogatásában.
A magánszemélyek kommunális adója esetében a hatályos adórendeletben meghatározott adómérték alapján, a kivetések figyelembevételével terveztük az adóbevétel nagyságát.
Bírság-, pótlék- és díjbevétel tervezése során az előző évek teljesítési adatokból indultunk ki, s terveztük meg az előirányzat összegét, továbbá ezen a soron szerepeltettük a mezőőri járulékbevétel összegét is.
1.
1. sz. melléklet - Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ fejlesztési céljai
Az előterjesztés mellékleteként csatolt költségvetés 7. számú melléklete szerinti táblázat alapján.
1.
1. sz. melléklet – Ibrány Város Önkormányzata felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként
A 2023. évre tervezett beruházási kiadások részletezését tartalmazza.
A 2023. évi költségvetésben a felújítási kiadások között az Ibrányi Integrált Szociális Szolgáltató Központ épületének felújítása tekintetében a 2023-ban jelentkező kiadásokat jelenítettük meg.
1.
1. sz. melléklet - Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
A 9. számú melléklet tartalmazza az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételit és kiadásait projektenként.
1.
1. sz. melléklet - Ibrány Város Önkormányzata Összes bevétele, kiadása
Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadások az Önkormányzat saját bevételéből (adóbevételek) kerülnek finanszírozásra.
1. Az Önkormányzat működési támogatásainak részletezését az alábbi táblázat tartalmazza.
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai, az Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti, étkeztetési és kulturális feladatainak támogatása az 16. számú mellékletben kerül részletesen bemutatásra.
1. Közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevételek előirányzatának tervezése a 6. számú mellékletnél, a saját bevételek tervezésénél bemutatásra került.
A saját bevételek közül a közhatalmi bevételek közé
a Helyi adóból és települési adóból származó bevételek, valamint a
Bírság-, pótlék- és díjbevételek tartoznak.
1. Működési bevételek
A működési bevételek között szerepeltetjük a mintagazdaságban megtermelt termények értékesítéséhez kapcsolódó bevételeket, a lakások és nem lakás céljára szolgáló épületek bérbeadásából származó bevételeket.
1. Felhalmozási bevételek
Az Önkormányzat felhalmozási bevételei között megjelenik az értékesíteni kívánt ingatlanok vételár bevétele.
Közfoglalkoztatás:
A közfoglalkoztatás lebonyolítására Ibrány Város Önkormányzata 106.557.142 Ft összegű támogatásban részesül.
Önkormányzatunk 2023-ben a következő közfoglalkoztatási programok megvalósítását tervezi:
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
START szociális ráépülő közfoglalkoztatás (szociális jellegű program, mezőgazdasági program, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás)
1. Szociális jellegű program 2023. évi költségei
Tervezett foglalkoztatotti létszám: 30 fő
Tervezett időtartam: 2023.03.01-2024.02.28.
Program tervezett költségvetése:
bér: 33.550.000 Ft
járulék: 2.180.750 Ft
dologi kiadások: 1.443.042 Ft
felhalmozási kiadások: 3.222.264 Ft
Program tervezett forrásösszetétele:
Támogatás: 40.173.899 Ft
Saját forrás: 222.157 Ft
1. Mezőgazdasági program 2023. évi költségei
Tervezett foglalkoztatotti létszám: 23 fő
Tervezett időtartam: 2023.03.01-2024.02.28
Program tervezett költségvetése:
bér: 26.180.000 Ft
járulék: 1.701.700 Ft
dologi kiadások: 10.682.319 Ft
felhalmozási kiadások: 1.605.587 Ft
Program tervezett forrásösszetétele:
Támogatás: 39.756.568 Ft
Saját forrás: 413.038 Ft
1. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program 2023. évi költségei
Tervezett foglalkoztatotti létszám: 5 fő
Tervezett időtartam: 2023.03.01-2024.02.28.
Program tervezett költségvetése:
bér: 3.417.000 Ft
járulék: 222.105 Ft
dologi kiadások: 182.040 Ft
felhalmozási kiadások: 565.860 Ft
Program tervezett forrásösszetétele:
Támogatás: 4.387.005 Ft
Saját forrás: - Ft
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadásoknál csak a leszerződött közfoglalkoztatási programok kiadási és bevételi előirányzatait szerepeltettük. A hosszú közfoglalkoztatási program esetében a program befejezése 2023.02.28. A programban foglalkoztatott létszám 36 fő.
Az Önkormányzat kötelező feladatinak kiadásain belül, az egyéb működési célú támogatások között szerepel mind az egyéb működési célú támogatások kiadása államháztartáson belülre, mind az egyéb működési célú támogatások kiadása államháztartáson kívülre. Ennek együttes összege 26.996.040 Ft, melynek összetétele az alábbiak szerint alakul:
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Ibrány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatása 1.500.000 Ft összegben,
Ibrányi Rendőrőrs támogatása 100.000 Ft összegben,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása a Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Társulásnak 796.040 Ft
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
sportgyesületek működésének támogatása 10.400.000 Ft összegben,
civil szervezetek támogatása 11.950.0000 Ft összegben,
az Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Kft. támogatása 1.500.000 Ft összegben.
A 2023. évben nyújtandó Sportegyesületek támogatásait Képviselő-testületi hatáskörbe utalt támogatásként jelenítettük meg.
A 11. – 15. számú mellékletek az Önkormányzat intézményei 2023. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.
1. sz. melléklet – 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának jogcímeit és fajlagos összegét a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 2. számú melléklete tartalmazza.
A hivatkozott törvényben foglaltak alapján Önkormányzatunkat 712.873.983 Ft összegű bevétel illeti meg.
Jelen melléklet jogcímenként részletezi a 2023. évi központi költségvetésből - az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó - kapott támogatások összegét jogcímenkénti bontásban.
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZATOK
1. sz. tájékoztató - Ibrány Város Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Az előterjesztés mellékleteként csatolt költségvetés 1. számú tájékoztató táblázata alapján.
1. sz. tájékoztató - Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Az előterjesztés mellékleteként csatolt költségvetés 2. számú tájékoztató táblázata alapján.
1. sz. tájékoztató - Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
A tájékoztató táblában szereplő közvetett támogatások a helyi adókról szóló, valamint a gyermekek védelméről szóló önkormányzati rendeletekben szereplő mentességek, és kedvezmények összegét tartalmazza. (lsd. melléklet szerint)
1. sz. tájékoztató - Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre
Az előirányzat felhasználási ütemterv kiadási és bevételi előirányzatonként tartalmazza havi szinten az előirányzatok tervezett teljesítési adatait. (lsd. melléklet szerint)
1. sz. tájékoztató - KIMUTATÁS a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Ibrány Város Önkormányzata költségvetésében a 2023. évre vonatkozóan az alábbi céljelleggel juttatott támogatásokat jelenítettük meg:
1. sz. tájékoztató - 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI (gördülő tervezés adatai)
Az előterjesztés mellékleteként csatolt költségvetés 6. számú tájékoztató táblázata alapján.