Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 09

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.07.09.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. §.-3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel –4.803.132.197 Ft főösszegben állapítja meg.A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel: 2.336.201.993 Ft

b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 248.368.392 Ft

c) Költségvetési bevételek összesen: 2.584.570.385 Ft

d) Belső működési célú finanszírozási bevétel 654.732.812 Ft

e) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 1.563.829.000 Ft

f) Belső finanszírozási bevételek összesen: 2.218.561.812 Ft

g) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

h) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

i) Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021 évi költségvetésének összes kiadását: 4.803.132.197 Ft. főösszegben - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás: 2.118.157.136 Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 1.975.517.849 Ft

c) Költségvetési kiadások összesen: 4.093.674.985 Ft

d) Külső működési célú finanszírozási kiadás 0 Ft

e) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 1.251.442 Ft

f) Külső finanszírozási kiadások összesen: 1.251.442 Ft

g) Belső működési célú finanszírozási kiadás 708.205.770 Ft

h) Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft

i) Belső finanszírozási kiadások összesen: 708.205.770 Ft

3. § A képviselő testület a 2021. évi költségvetés egyenlegének összegét:

a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): 218.044.857 Ft

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): -1.727.149.457 Ft

c) Költségvetési egyenleg összesen (hiány): -1.509.104.600 Ft

d) Működési belső finanszírozási egyenleg (hiány): -53.472.958 Ft

e) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg (többlet): 1.563.829.000 Ft

f) Belső finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 1.510.356.042 Ft

g) Működési külső finanszírozási egyenleg: 0 Ft

h) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány): - 1.251.442 Ft

i) Külső finanszírozási egyenleg (hiány): - 1.251.442 Ft

j) Finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 1.509.104.600 Ft

4. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 9. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2021. július 9-én lép hatályba.