Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 23

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.23.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő - testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § Az Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019 (X.30.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az általános helyettesítési feladatokkal megbízott alpolgármester, mindkettejük akadályoztatása esetén az általános helyettesítési feladatokkal meg nem bízott alpolgármester, a polgármester és valamennyi alpolgármester együttes akadályoztatása, vagy e tisztségek betöltetlensége esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.”

2. § Az Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019 (X.30.) önkormányzati rendelete 1.számú melléklete II/3. pontja a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) A képviselő - testület bármely tagja benyújthat a képviselő - testület munkáltatói jogkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos előterjesztést, vagy más döntési javaslatot.”

3. § (1) Az Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019 (X.30.) önkormányzati rendelete 17. § (10) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület - a szavazati arányok rögzítésével - alakszerű határozat nélkül dönt:)

„9. feladat-meghatározást nem tartalmazó előterjesztések elfogadásáról,”

(2) Az Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019 (X.30.) önkormányzati rendelete 17. § (10) bekezdése a következő 9a. ponttal egészül ki:

(A Képviselő-testület - a szavazati arányok rögzítésével - alakszerű határozat nélkül dönt:)

„9a. titkos szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság tagjairól.”

4. § Az Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019 (X.30.) önkormányzati rendelete 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Titkos szavazást a képviselő - testület jogszabályban meghatározott esetben, továbbá erre irányuló döntése esetén tart.”

5. § Az Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019 (X.30.) önkormányzati rendelete 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A titkos szavazást a képviselő - testület által határozattal kijelölt szavazatszámláló bizottság bonyolítja le. A szavazatszámláló bizottság legalább három tagból áll. A szavazatszámláló bizottság tagjaira a képviselő - testület jelen lévő tagjai közül a polgármester tesz javaslatot. Ha a szavazatszámláló bizottság tagjainak létszáma a szavazás során három alá csökken, a szavazás folytatása érdekében a polgármester a képviselő - testület jelenlévő tagjai közül ismételten javaslatot tesz szavazatszámláló bizottsági tag kijelölésére. A szavazatszámláló bizottság tagjainak kijelöléséről a képviselő - testület dönt.”

6. § Az Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019 (X.30.) önkormányzati rendelete 18. § (3) bekezdése második mondatában az "Ügyrendi Bizottság" szöveg helyébe "szavazatszámláló bizottság" szöveg lép.

7. § Az Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019 (X.30.) önkormányzati rendelete 18. § (3) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. a szavazás eredményéről a szavazatszámláló bizottság legidősebb tagja jelentést tesz a Képviselő-testületnek.”

8. § Az Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019 (X.30.) önkormányzati rendelete 24. § (2) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület bizottságai és azok tagjainak összlétszáma:)

„3. Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 7 fő”

9. § Az Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019 (X.30.) önkormányzati rendelete 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bizottságok tagjai önkormányzati képviselők, és

a) a Pénzügyi Bizottság és a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága esetén három fő,

b) az Ügyrendi Bizottsága esetén két fő nem önkormányzati képviselő tag.”

10. § Az Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019 (X.30.) önkormányzati rendelete 27. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő – testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére legfeljebb két társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(2) Az alpolgármester feladatait a polgármester határozza meg.”

11. § Hatályát veszti az Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019 (X.30.) önkormányzati rendelete

a) 1. melléklet II.3 5. pontjának szövege

b) 1. melléklet III.6.1 pontjának szövege,

12. § Ez a rendelet 2021. október 22-én lép hatályba.