Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Újfehértó Város Önkormányzata által a lakók életminőségének előmozdítása céljából szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott természetbeni ellátásokról

Hatályos: 2021. 11. 26

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Újfehértó Város Önkormányzata által a lakók életminőségének előmozdítása céljából szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott természetbeni ellátásokról

2021.11.26.

Újfehértó Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (2) bekezdésben, valamint a 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A rendelet célja, hogy Újfehértó Város Önkormányzatának területén élők (a továbbiakban: lakosság) életminőségét a rendeletben foglalt intézkedésekkel előmozdítsa.

(2) A rendelet alkalmazásában

a) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;

b) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik,

c) lakás: olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a lakcímnyilvántartás alapján Újfehértó Város Önkormányzatának területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy lakóhelyéül szolgál.

2. § (1) Újfehértó Város Önkormányzata minden évben a tárgyévi költségvetésében elkülönített forrás terhére karácsonyi támogatást nyújthat az arra jogosult személyeknek, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

a) Újfehértón bejelentett lakóhellyel vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkeznek,

b) a 60. életévüket a tárgyévben betöltik, vagy 60. életévtől idősebbek.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott karácsonyi támogatás évente egy alkalommal legfeljebb 5.000-Ft (azaz ötezer forint) összegben, természetbeni ellátásként, külön kérelem benyújtása nélkül biztosítható.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott jogosultsági feltételeket igazoló dokumentumokat hivatalból kell beszerezni.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben szabályozott karácsonyi támogatás biztosítható az Újfehértó Város közigazgatási területéhez tartozó minden olyan lakott háztartás részére, amelynek nem tagja a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt jogosult személy, amennyiben az Önkormányzattárgyévi költségvetésben a szükséges előirányzat rendelkezésre áll.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott karácsonyi támogatás évente egy alkalommal, a 2. § (2) bekezdésben foglaltak szerint biztosítható.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott jogosultsági feltételeket igazoló dokumentumokat hivatalból kell beszerezni.

(4) Az (1) bekezdés teljesülése esetén háztartásonként egy karácsonyi csomagot kell a jogosultaknak átadni, a háztartásban élők együttesen jogosultak egy karácsonyi csomagra.

(5) A karácsonyi csomagot a jogosult háztartásába kell eljuttatni akként, hogy az átadás sikertelensége esetén, azt ismételten egyszer kell megkísérelni.

4. § (1) Az Önkormányzat tárgyévben a közigazgatási területén élők életminőségének előmozdítását segítő alkalmi juttatás (a továbbiakban: alkalmi juttatás) biztosítható Újfehértó Város Önkormányzatának közigazgatási területén élő személyek részére háztartásonként, bármely időpontban, „ általános alkalmi juttatás „ címén, ha a lakosság széles körét, vagy egészét érintő olyan élethelyzet vagy körülmény alakul ki, amely a lakosságra nézve káros vagy hátrányos, és annak következményei elhárítását, vagy mérséklését az alkalmi juttatás bármely módon és mértékben elősegítheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti alkalmi juttatást a jogosultak részére akkor kell biztosítani, ha az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében az ahhoz szükséges előirányzat rendelkezésre áll.

(3) Háztartásonként egy alkalmi juttatási csomagot kell a jogosultaknak átadni, a háztartásban élők együttesen jogosultak egy alkalmi juttatási csomagra.

(4) Az alkalmi juttatási csomagot a jogosult háztartásába kell eljuttatni akként, hogy az átadás sikertelensége esetén, azt ismételten egyszer kell megkísérelni.

(5) Ha az átadás a (4) bekezdés alkalmazását követően bármely okból eredménytelen, lehetővé kell tenni, hogy a ki nem osztott alkalmi juttatási csomagot a jogosultak bármelyike ésszerű időn belül személyesen átvegye.

(6) Az alkalmi juttatási csomag értéke háztartásonként legfeljebb tízezer forint. Az alkalmi juttatási csomag tartalmát úgy kell összeállítani, hogy az a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat keretei között lehetővé tegye háztartásonként egy darab alkalmi juttatási csomag átadását.

5. § (1) Karácsonyi csomag és alkalmi juttatás címén kereskedelmi forgalomban kapható, vagy forgalomba hozatalra alkalmas élelmiszert, tartós, vagy nem tartós fogyasztási cikket (a továbbiakban: alkalmi juttatási csomag) kell adni a jogosultaknak.

(2) Azokat a karácsonyi vagy alkalmi juttatási csomagokat, amelyek átadása eredménytelen volt, azokba a háztartásokba kell eljuttatni, amelyek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személy lakóhelyéül is szolgálnak.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti alkalmi juttatási csomagok száma nem éri el a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személy lakóhelyéül szolgáló háztartások számát, akkor az alkalmi juttatási csomagok tartalmát az érték alapul vételével arányosan kell az érintett háztartások között elosztani.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti alkalmi juttatási csomagok száma meghaladja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személy lakóhelyéül szolgáló háztartások számát, akkor valamennyi érintett háztartásnak további egy csomag jár.

(5) A (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, ha a fennmaradó csomagok száma a (3) bekezdés alkalmazását követően a (2) bekezdésben meghatározott mérték alá csökken.

(6) A karácsonyi csomag vagy az alkalmi juttatási csomag átadásának tényét a Karácsonyi csomag vagy alkalmi juttatási csomagot ténylegesen átvevő, és az azt átadó személy aláírásával kell rögzíteni, ha az átadásra az előzetesen meghatározott, a háztartáshoz tartozó címen kerül sor.

(7) Átadásra nem a háztartáshoz tartozó címen akkor kerülhet sor, ha átvételi jogosultságát állító személy lakcímkártyájának megtekintése, és az átadás tényét rögzítő dokumentáció összevetése alapján megállapítható, hogy az érintett címen átvételre korábban nem került sor. Ennek ellenőrzését követően a karácsonyi csomagot vagy az alkalmi juttatási csomagot ténylegesen átvevő, és az azt átadó személy aláírásával kell rögzíteni az átadás tényét.

6. § (1) Újfehértó Város Önkormányzata támogatást nyújthat a közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező nevelő szülőknél elhelyezett nevelésbe vett gyermekek részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti alkalmi támogatást a jogosultak részére akkor biztosítható, ha az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében az ahhoz szükséges előirányzat rendelkezésre áll.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott támogatás évente egy alkalommal, legfeljebb 2.500-Ft (azaz kettőezer-ötszáz forint) összegben, természetbeni ellátásként, külön kérelem benyújtása nélkül biztosítható.

(4) Az (1) bekezdésben szabályozott jogosultsági feltételeket igazoló dokumentumokat hivatalból kell beszerezni.

7. § (1) Az e rendeletben megnevezett természetbeni támogatások tartalmának beszerzésére értékhatártól függően Újfehértó Város Önkormányzatának beszerzési, vagy közbeszerzési szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni. A beszerzést és átadást úgy kell megszervezni, hogy a csomag tartalmának fogyaszthatósága, felhasználhatósága az átadást követő ésszerű ideig biztosított legyen a jogosultak számára.

(2) A rendeletben foglaltak végrehajtása során a 4. § (1) bekezdésben foglalt körülmény fennállását a képviselő – testület határozattal állapítja meg.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.