Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 18. § (1) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.