Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 8/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 29

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 8/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.29.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 8/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 4. § (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:" a) a támogatandó lakás állapotára tekintettel – okirattal - hitelt érdemlően igazolni szükséges, hogy a lakás, a lakhatási igények kielégítésére alkalmas; amennyiben igénylő erre vonatkozóan okirattal nem rendelkezik, vagy annak beszerzésére nincs módja, az önkormányzat a lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgálja, melyet jegyzőkönyvben rögzít."

2. § Az Ör. 11. § (4) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:"e) amennyiben rendelkezésre áll, a lakhatási igények kielégítésére való alkalmasság hitelt érdemlő igazolására szolgáló okiratot."

3. § Az Ör. 11. § (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul:"(6) A (4) bekezdés szerinti okiratot az ügyfél nyilatkozatával nem pótolhatja."

4. § Az Ör. 17. §-a hatályon kívül helyezésre kerül.

5. § Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. E rendelet rendelkezései a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandók.

6. § Ez a rendelet 2022. június 29-én 16 óra 30 perckor lép hatályba.