Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a vásárok és piacok rendjéről

Hatályos: 2023. 01. 01

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a vásárok és piacok rendjéről

2023.01.01.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés 2. pontjában meghatározottak, valamint a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Újfehértó Város Önkormányzata közigazgatási területén a kijelölt helyeken rendezett vásárra és a piacok fenntartására,

(2) a vásárt rendezőkre, a piacot fenntartókra, a vásáron, piacon értékesítési tevékenységet folytatókra, a piac területén tartózkodókra és a működtetésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra,

(3) a vásár, piac területén létesített üzlet és elárusítóhelyek működésére, az üzletkörbe tartozó áruk forgalmazására, ideértve a jövedéki termékek árusítását.

VÁSÁR RENDEZÉSE, PIAC FENNTARTÁSA

2. § (1) Az Önkormányzat (továbbiakban: üzemeltető) a vásár, piac üzemeltetését, szervezését a Polgármesteri Hivatal útján biztosítja.

(2) A vásárt, piacot – külön megállapodás hiányában- az Újfehértó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 4244 Újfehértó, Béke tér 12. szám alatti (15. helyrajzi szám) terülten lehet tartani. A piaccsarnok üzlethelyiségeit e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) A rendezhető vásárok és fenntartható piacok típusai:

a) élelmiszerpiac, különösen: zöldség, gyümölcs, húsáru, tojás, méz és emberi fogyasztásra alkalmas egyéb termék,

b) növénypiac

c) kirakodó vásár

d) használtcikk- piac

A PIACCSARNOK ÉS A SZABADTÉRI PIAC NYITVATARTÁSA

3. § (1) Piaccsarnok nyitvatartási ideje: Hétfő – Vasárnap 06.00 órától – 20:00 óráig

(2) A szabadtéri piac

a) Nyári nyitva tartás: április 1. napjától október 31. napjáig, naponta 06:00 órától – 12:00 óráig

b) Téli nyitva tartás: november 1. napjától március 31. napjáig, az Üzemeltető eltérő rendelkezése hiányában a szabadtéri piac zárva tart.

(3) A szabadtéri piac téli zárva tartása idején, az árusok termékeiket, a piaccsarnokban értékesítik.

(4) Az eladásra szánt áruk gépjárművekkel történő beszállítása, és azok elhelyezése a vásár és a piac kezdő időpontját megelőzően egy órával kezdődhet meg. Az árusító személyek a piac területét 13:00 óráig kötelesek elhagyni az árusításra felhasznált mobil szerkezet (sátorvas, asztal, stb.) elszállításával együtt.

(5) A parkolás a városi piac területén kijelölt parkolóhelyen biztosított a KRESZ szabályainak betartása mellett.

(6) A vásáron és a piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre, az értékesítő helyre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

(7) A hatósági előírásoknak megfelelően a piac és a vásár nyitvatartási ideje alatt termékértékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető kereskedelmi szolgáltató és javító tevékenység folytatható.

(8) A piac és vásár területét nyitvatartási időn túl az Üzemeltetőnek zárva kell tartania.

HELYFOGLALÁS

4. § (1) A vásáron és a piacon, kizárólag az Üzemeltető helyhasználati engedélye alapján és az általa kijelölt helyen lehet árusítani, szolgáltatást igénybe venni.

(2) Állandó helyfoglalás minimum három hónapra, maximum egy év időtartamra kérhető.

a) Tárgyéven belül a piac üzemeltetője a szolgáltatást igénybe vevőkkel bérleti szerződést köthet.

b) Állandó helyfoglalásra az igénybe vevő az üzemeltető által kiírt pályázati felhívásra és amennyiben szükséges licitálás megtartása útján szerezhet jogot. Bérleti díjra történő licitálás esetén a licitlépcső a meghatározott minimális bérleti díj mértékének 5 %-a.

(3) A piaccsarnokban található üzlethelyiségek bérleti díja nem tartalmazza a közüzemi díjakat.

(4) A szerződéssel rendelkezők egy órával a nyitva tartási idő előtt foglalhatják el a szerződésben meghatározott helyüket.

(5) A szerződéssel rendelkező kereskedők, amennyiben a nyitva tartást követő egy órán belül kijelölt helyüket nem foglalják el és késésükről az üzemeltetőt nem tájékoztatják, az üresen maradt helyet napi használati díj megfizetése ellenében Üzemeltető bérbe adhatja.

(6) A szerződéssel nem rendelkező kereskedők, napi árusító helyeket a nyitva tartást megelőző egy órával érkezési sorrendben, a helypénz megfizetése ellenében, a piac felügyelő irányításával foglalhatják el.

(7) A piac területén kívül eső közterületen gépjárműről történő árusítás, Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő – testületének 21/2009. (II.23.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően alkalmazandó.

HELYPÉNZ

5. § (1) A helypénz mértékét az üzemeltető a következő évre vonatkozóan minden év november 30. napjáig helyben szokásos módon közzé teszi. A 2022. évre vonatkozó díjtételeket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helypénz megfizetése a mindenkori díjszabásnak megfelelően történik. A helypénz összegét a szerződéses helyfoglalás esetén egy összegben, a szerződés aláírását követő hónap 10. napjáig előre kell megfizetni készpénzben az üzemeltető pénztárába, vagy átutalással az üzemeltető 68800013 – 11039141 számú bankszámlájára.

(3) Alkalmi árusítás esetén a helypénz megfizetése készpénzben történik a piacfelügyelő részére. A helypénz átvételéről a piac felügyelő nyugtát állít ki.

(4) A helypénz összegét a ténylegesen elfoglalt terület nagyságát követően kell figyelembe venni. Minden megkezdett m2 vagy folyóméter egésznek számít.

(5) A helypénzt az árusításra kijelölt és igénybe vett terület elfoglalásakor kell megfizetni. A területhasználatának a joga a megváltás napján nyitástól-zárásig tart.

(6) Az árus a nyugtát az ellenőrzés alkalmával a piacfelügyelő kérésére köteles bemutatni, ennek hiányában a területet áruval együtt haladéktalanul el kell hagynia.

(7) Aki a megfizetett helypénz szerinti területnél nagyobbat foglal el, a különbözeti díj ötszörösét tartozik megfizetni.

(8) Helypénz megváltása nélkül az árusítás tilos!

VÁSÁROK ÉS PIACOK MŰKÖDÉSI RENDJE

6. § (1) A vásár, piac árusítás során meg kell tartani az elárusító helyre, az árusítást végző személyre és az árusított termékekre, állatokra vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, állategészségügyi és növény-egészségügyi, továbbá köztisztasági és egyéb előírásokat.

(2) Vásáron és piacon a 3. § (7) bekezdéseiben meghatározott tevékenységet valamely EGT-államban lakóhellyel, vagy székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy, mezőgazdasági őstermelő, kistermelő, népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész, kézműves és fotóművész,– magánszemély folytathat.

(3) Az árusok, az általuk árusított termékek eredetét, minőségét, mennyiségét az egyéb jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kötelesek igazolni a helyszínen tartott bizonylattal, tanúsítvánnyal, az ellenőrzésre jogosult(ak)nak.

(4) Az üzemeltető az árusításra vonatkozó szabályok, valamint a vásár, illetve piac rendjének megszegőit legfeljebb 3 hónapra a vásár, illetve a piac területéről kitilthatja.

7. § (1) Nyitvatartási időn túl a piacon árusítani tilos!

(2) A városi piacon önkényesen területet elfoglalók esetében 6. §. (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az árusítási hely használatára jogosult, a megváltott/bérelt árusításra alkalmas helyet másra át nem ruházhatja.

(4) Aki(k) nem helypénz szerinti, vagy bérleti szerződésben rögzített helyen folytat(nak) kereskedelmi tevékenységet, a piacról az üzemeltető ideiglenesen kitilthatja. A kitiltás idejére felszabadult árusítóhelyek kiadásáról az Üzemeltető dönt.

VÁSÁR ÉS PIACI ÁRUSÍTÁS FELTÉTELEI

8. § (1) Az üzemeltető köteles a vásár, illetve a piac rendjét az árusításra vonatkozó jogszabálynak megfelelően rendelkezésre bocsájtani, továbbá a jogszabályi rendelkezések betartását folyamatosan ellenőrizni.

(2) A piacfelügyelő a piac, vásár idején, a területen észlelt rendellenességeket köteles az Üzemeltető felé haladéktalanul írásban jelezni.

(3) Az árusok az általuk használt helyet az árusítás ideje alatt kötelesek tisztán tartani.

ÉLELMISZER FORGALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

9. § (1) Élelmiszer, csak jellegének megfelelő tárolás biztosításával árusítható.

(2) A piacon nem azonosítható eredetű élelmiszer árusítása tilos!

(3) A piacon nem hozható forgalomba:

a) kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék,

b) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növény védőszer, növényvédelmi célú és termésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati termék,

c) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag,

d) veszélyes hulladék,

e) a vásár, piac területén létesített üzlet és elárusítóhelyek működésére, az üzletkörbe tartozó áruk forgalmazására, - ideértve a jövedéki termékek árusítását is – a vonatkozó jogszabályok az irányadók.

(4) Mezőgazdasági termelő, zöldség - gyümölcsforgalmazó, a termékre vonatkozó permetezési naplót köteles magánál tartani. A permetezési naplóval nem dokumentált, valamint a termék származását igazoló bizonylattal nem rendelkező termék forgalmazását azonnal be kell tiltani.

(5) Az élelmiszerek tárolására, forgalmazására, a vonatkozó jogszabályok és annak végrehajtási rendeletei az irányadók.

RENDÉSZETI INTÉZKEDÉSEK

10. § (1) A vásár, illetve a piac területén az építményeket - ide értve az árusító asztalokat is - más létesítményeket, a fákat, a növényzetet, valamint az útburkolatot megrongálni tilos.

(2) Az árusító helyet, közlekedési utakat használaton kívüli göngyöleggel, vásári és piaci tevékenységet nem szolgáló eszközökkel, egyéb közlekedést akadályozó tárgyakkal /ruhaakasztó, kosár, tárolóedény, stb/ elfoglalni, a forgalmat akadályozni tilos!

(3) Nem eladásra szánt állatot a vásár területére bevinni tilos.

(4) A piac, illetve a kirakódó vásár területén, kizárólag a parkolóban kialakított helyen engedélyezett a parkolás.

(5) Az árucikkek mérésénél csak hitelesített mérőeszközök használhatók.

(6) A termék, kizárólag jellegének /csomag, darab, kilogramm, liter/ megfelelően hozható forgalomba.

(7) A tilalom alá eső szerencsejátékok űzése a vásáron és piacon tilos!

(8) A vásár, illetve a piac területén tüzet rakni, nyílt lángot használni szigorúan tilos, a meleg ételek készítésénél azok forgalomba hozatalával foglalkozó árusítók megfelelő tűzbiztonságot nyújtó tűzhelyet kötelesek használni.

(9) A tűzrendészeti rendelkezések betartása mindenkire nézve kötelező.

(10) A vásár- és piac területén egy napnál hosszabb időtartamra sátrat, bódét, pavilont létesíteni csak az üzemeltető engedélyével szabad, betartva az üzemeltető által, a létesítésre vonatkozóan előírt méret, illetve szabványossági előírásokat.

(11) Hálózati elektromos áramot igénylő eszközhöz csak az erre a célra, az üzemeltető által kiépített áramvételi helyről szabad áramot vételezni, az üzemeltetővel kötött külön megállapodás szerint.

(12) A vendéglátó tevékenységet folytatók kötelesek az általuk elfoglalt elárusító helyen megfelelő számú hulladékgyűjtőt elhelyezni, és az erre vonatkozó közszolgáltatást igénybe venni.

(13) Az árusítás befejezése után, az árusító helyen keletkezett szemetet, hulladékot a kereskedő köteles az e célra szolgáló szemétgyűjtő konténerbe elhelyezni.

11. § A vásárok és piacok rendészeti és egészségvédelmi szabályait az értékesítéshez kapcsolódó ügyeit, Újfehértó Város Jegyzője a hatósági joggal felruházott piacfelügyelő útján intézi. Az eladók kötelesek a piacfelügyelő utasításait betartani, továbbá kötelesek a feliratok, eligazító táblák szerinti magatartást tanúsítani.

SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE ESETÉN ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK

12. § (1) A vásáron és piacon legalább három hónapig, legfeljebb hat hónapig nem árusíthat, illetve az állandó helyfoglalásra jogot biztosító szerződés az Üzemeltető részéről azonnali hatállyal felmondandó, ha az alábbi cselekmények elkövetése megvalósul:

a) a vásáron és piacon forgalomba nem hozható terméket árusít, vagy az élelmiszer és állatforgalmazásra vonatkozó előírásokat megszegi,

b) jogosultság nélküli tevékenységet folytat, vagy jövedéki jogszabály hatálya alá eső terméket hoz forgalomba.

(2) Hatályát veszti a vásárok és piacok rendjéről szóló 11/2007. (II. 23.) önkormányzati rendelet.

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

2. melléklet