Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Újfehértó Város Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Újfehértó Város Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról

2023.01.01.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. S (l) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Újfehértó Város Önkormányzata a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig terjedő időszakra a gazdálkodás zavartalanságának biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzatot megillető bevételeket folytatólagosan beszedje és az önkormányzat kiadásait a 2. §-ban foglaltak szerint teljesítse.

(2) A rendelet hatálya Újfehértó Város Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), az önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira továbbá az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre és gazdálkodásukra terjed ki.

2. § (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában

a) kiadás csak az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül időarányosan, illetve folyamatos feladatellátás biztosításához szükséges mértékig teljesíthető,

b) a polgármester jogosult a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(I.27.) számú önkormányzati rendelet alapján tett kötelezettségvállalásokból és a megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére,

c) az önkormányzat 2022. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2022. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően teljesíthetők.

d) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.

e) fejlesztés és felújítás tekintetében új feladatra kötelezettség nem vállalható, kivéve pályázati forrás terhére,

f) az alapműködésen kívüli kötelezettségvállalás csak pályázati forrás terhére, annak kiutalását követően teljesíthető,

g) a polgármester jogosult a költségvetési szervek részére az alapműködéshez szükséges pénzügyi források biztosítására.

h) a célra, feladatra kapott forrásokon kívüli előző évi szabad maradványok terhére, annak jóváhagyásáig kötelezettség nem vállalható.

i) támogatások a képviselő-testület, bizottságok döntése és megállapodások szerint.

(2) A közigazgatási és önkormányzati hatósági jogkörben hozott határozatokból eredő kifizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni. Az ilyen jellegű kiadásokra nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt korlátozás.

3. § (1) A költségvetési szervek intézményi finanszírozását az átmeneti gazdálkodás időszakában a költségvetési évet megelőző év eredeti kiadási és bevételi előirányzatainak különbségéből adódó 1/12 részének megfelelő összegben kell biztosítani, figyelemmel az előző évben elrendelt áthúzódó és 2023. január elsejétől érvényes szerkezeti és szervezeti változásokra, feladatelmaradásokra vagy többletfeladatok többletköltségeinek időarányos részére, a rendszeres és az áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási szükségleteire

(2) A költségvetési szervek, az önkormányzat az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi költségvetés korrigált eredeti előirányzata 1/12 részéig vállalhat kötelezettséget, teljesíthet kiadásokat, figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott szempontokra is.

(3) A 2023. január 1-jétől esedékes bérintézkedéseket a költségvetési szervek dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény értelmében fizetendő személyi juttatásokat kell teljesíteni.

(4) A személyi juttatások kifizetésénél a 2023. évben a kötelező átsorolásokat, minimál bér és a garantált bérminimum kiegészítéseket végre kell hajtani. A közalkalmazottak és köztisztviselők részére kötelezően előírt illetménypótlékokat, ágazati pótlékokat biztosítani kell. Az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak illetményét a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és mértékben szükséges megemelni:

a) a minimálbérre tekintettel,

b) a garantált bérminimumra tekintettel,

4. § A 2023. évre 20 %-os energiafelhasználási megtakarítást irányoz elő az önkormányzat intézményeiben.

5. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell építeni.

6. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti.