Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a Köztisztaságról

Hatályos: 2023. 01. 01

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a Köztisztaságról

2023.01.01.

Az Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-ában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.tv. 46. §.(1) bek. c.) pontja, továbbá az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995.évi XLII. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Újfehértó város közigazgatási területén a terepülési szilárd kezelésével kapcsolatos feladatokat ellássa és a településen a köztisztaságot fenntartsa, az ezekkel kapcsolatos önkormányzati, lakossági és szolgáltatói jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságnak megfelelően rendezze.A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet személyi hatálya: a város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató

a) magánszemélyekre, (ingatlan tulajdonosokra, birtokosokra, bérlőkre, használókra,)

b) jogi személyekre

c) valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki, akiknek tevékenysége, életvitele során települési hulladék képződik illetve a hulladékkezelőkre (továbbiakban: tulajdonos)

(2) A rendelet tárgyi hatálya:

a) kiterjed a települési szilárd kommunális hulladékra,

b) a hulladékgazdálkodási tevékenységre és létesítményekre

c) a hulladékgazdálkodási törvény (2000.évi XLIII.) és a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény (1995.évi LIII.tv.) rendelkezéseinek megfelelően.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, folyékony hulladékra és a levegőbe kibocsátott, a légszennyezésről szóló jogszabályok hatálya alá tartozó szennyező anyagokra.

II. Fejezet

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

3. § (1) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységektől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

(2) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának (haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig, a használati joggal rendelkező bérlőnek) kell gondoskodni.Többlakásos ingatlanok esetén:

a) a lakó és emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének ( lépcsőház, folyosó, pince és padlásrész, közös illemhely, hulladékgyűjtő és az ehhez tartozó területnek, stb.) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar-és rágcsáló mentesítéséről az érintettek megállapodásában meghatározott személy (ek)-nek, annak hiányában a tulajdonos(ok)-nak,

b) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségeknek a tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar-és rágcsáló mentesítéséről pedig a használó (k) köteles (ek) gondoskodni.

(3) A város területén lévő ingatlanok tényleges használói, tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadonélő bokortól megtisztítani.

(4) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság mentesítéséről, a szilárd burkolat utak tisztántartásáról, hulladéktárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat gondoskodik. A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű fogalmat ne akadályozza.

(5) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.

(6) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed, ha a járda területén szilárd útburkolattal ellátott területrész mellett a járdaszegélyig még üres füves rész vagy virágos sáv, illetve fűbeton is van, az egész területet a járdáshoz tartózkodónak kell tekinteni (továbbiakban: járda).

(7) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának a kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek, üzemek, üzlethelyiségek és más elárusító helyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a hulladék üzleti (üzemi) tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

(8) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiírtása (különösen a fű szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem), a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

(9) Gondozatlan járda tisztántartását, hó és jég eltakarítását, síkosság mentesítés a jegyző a rendszeresen mulasztó tényleges használó, tulajdonos helyett szükség esetén (a tényleges használó, illetve tulajdonos költségére) elvégeztetheti.

(10) Ónos esőtől, jégtől hótól síkossá vált járdát (járdaszakaszt, lépcsőt, stb.) a szükséghez képest naponként többször is fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőpor, kőporrészt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

(11) Az ingatlan határvonalától járda a közút határáig síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.

(12) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról. A felvonulási és építési terület lekerítését szükség szerint a jegyző rendelheti el.

(13) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, csontot, egyéb hulladékot) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

(14) Ha bármilyen szállítmány fel-vagy lerakásánál, a köz-vagy magánterület szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel-vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell tisztítani.

(15) A város közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.

(16) Gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni tilos! Csapadékvíz elvezetés biztosítása

4. § (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása- az ingatlan előtti szakaszra terjedően- az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területén történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről- előzetes bejelentés alapján- az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

(4) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres, stb.) vizet bevezetni tilos!

(5) A csapadékvíz akadálytalan levezetése útján meg kell gátolni a pangóvizek keletkezését és posványodását. E feladat ellátásáról a jegyző, a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

(6) A település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait hulladék vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos!

(7) A város gazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat magában foglalja a város területén lévő parkok játszóterek, sorfák (továbbiakban: parkok) gondozását.

5. § Közutakon történt állat elhullást, az azt észlelőnek a Polgármesteri Hivatalnak azonnal be kell jelenteni.

III. Fejezet

Az avar és kerti hulladékok nyílt-téri égetése

6. § (1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetést hősugárzása kárt ne okozzon.

(2) A kerti hulladékok gyűjtése tároló edényben történik.

(3) A rendelet alkalmazása szempontjából:

1. avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (a továbbiakban: kerti hulladék).

2. Tárolóedény: kuka, tartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.

(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék stb.)

(5) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz-vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(6) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(7) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(8) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lombtalanítási akció is igénybe vehető.

(9) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

IV. Fejezet

Az ingatlanok és közterületek tisztántartásához kapcsolódó Önkormányzati közreműködés

7. § (1) Az Önkormányzat térítés ellenében az ingatlan határán belül és vagy az ingatlan előtti közterületen gyommentesítésről kérelemre gondoskodik.

(2) Az 1) bekezdésben meghatározott ingatlanok és közterületek tisztántartására irányuló tevékenység feladatellátását az Önkormányzat kapacitása erejéig az alábbi feltételek fennállása esetén biztosítja:

a) 75. életévét betöltött személy, aki az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezője, használója, bérlője vagy más jogcímen életvitel szerűen címen élő,

b) Egészségi állapota kötelezettsége teljesítésében korlátozza vagy akadályozza.

c) A gyommentesítésre egyéb ok miatt tart igényt

(3) A 2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén történő munkavégzés díjtételét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) A gyommentesítés iránti kérelem nyomtatványt a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

8. § (1) Újfehértó Város Képviselő Testülete évente egy alkalommal, táblával ismeri el azoknak az ingatlan tulajdonosoknak a példaértékű munkáját, akik Újfehértó közigazgatási területén e rendeletben foglaltaknak maradéktalanul és folyamatosan eleget tesznek.

(2) Az elismerő tábla tartalmazza a „Gondos gazda, takaros porta” elnevezésű feliratot, Újfehértó Város címerét és az elismerés évének megjelölését.Az elismerő tábla látványtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A tábla jellemzői:

a) A tábla anyaga tartós fém, felirata időtálló tartós eljárással készült nyomat.

b) A mérete: szélessége 250 mm, magassága 150 mm,

c) A táblán található címer mérete: szélessége 21 mm, magassága 29 mm

d) A táblán található felírat betűtípusa: Monotype Corsiva és mérete: 54 pt

e) A táblán található évszám betűtípusa: Monotype Corsiva és mérete: 36 pt

f) A tábla 4 ponton rögzíthető.

(4) A Képviselő - testület döntésére a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tesz javaslatot, amely bizottság külsős személyt bevonhat.

(5) Az elismerés pályázat útján nyerhető el.

(6) A pályázat kiírásáról a Képviselő - testület minden év március 31. napjáig dönt.

9. § E rendelet hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének hulladékkezelési és a köztisztaságról szóló 9/2007. ( II. 23.) önkormányzati rendelete.

10. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.