Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 02. 01

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

2023.02.01.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Ttv. végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Újfehértó Város kizárólagos tulajdonát képező, Szabolcs – Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály nyilvántartásban belterület 2839/2 helyrajzi szám és külterület 0760, 0191/17 helyrajzi számú területen levő temető ingatlanra, valamint ennek fenntartásával és a temetkezéssel kapcsolatos összes tevékenységre.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes és jogi személyre, aki a rendeletben foglalt feladatokat végzi, a feladat végzése során a rendeletben megjelölt szervezetekkel jogviszonyt létesít, illetve e rendelet előírásait megszegi.

A köztemető fenntartása, üzemeltetése

2. § (1) A köztemető fenntartását és üzemeltetését Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István út 10.) látja el.

(2) Az elhunyt hűtését az önkormányzat biztosítja és felügyeli.

(3) A temetőben az elhunyt hűtésével kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető berendezésének igénybevétele kötelező.

Fogalom meghatározások

3. § Jelen rendelet alkalmazásában:

a) temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldterületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása.

b) temető üzemeltetése: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális létesítmények működtetése, illetve az igénybevételhez szükséges egyét feltételek biztosítása.

c) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló tevékenységek összessége.

d) temetkezési szolgáltatások: a temetésfelvétel, a halottszállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírhelynyitás, a sírhoz szállítás és sírba helyezés, a visszahantolás, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés.

e) temetkezési szolgáltató: az egyes temetkezési szolgáltatásokat együttesen vagy önállóan végző szolgáltató.

Temetési helyek, sírhelytáblák

4. § (1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt.

(2) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt.

(3) Külön sírhelytáblát kell kijelölni:

1. mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány
2. díszsírhelyek
3. hagyományos fejfás sírhelyek
4. sírdomb nélküli a földfelszínén vízszintesen elhelyezett emléktáblás (amerikai típusú) sírhelyek
5. sírboltok
6. 10 éven aluli gyermek sírhelyek
7. kettős felnőtt sírhelyek
8. urnasírhelyek
részére.
(4) Az egyes felnőtt sírhelyek részére a kettős felnőtt sírhelyek részére kialakított sírhelytáblában külön sorokat kell kijelölni.
(5) A köztemető területén a helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően kegyeleti emlékpark céljára külön területet kell kijelölni.

Díszsírhelyek

5. § (1) A Képviselő-testület Bizottsági Elnökeiből álló bizottság azon elhunyt személyeknek, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat.

(1a) Azon elhunyt személyek, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak és a képviselő-testület részükre díszpolgári címet, vagy kitüntető díjat adományozott - hozzátartozóinak akaratától függően –díszsírhelyre jogosultak. A díszpolgári cím vagy kitüntető díj adományozásban részesült személy a házastársa és közvetlen egyenesági hozzátartozója elhalálozásakor saját jogán díszsírhelyet igényelhet.

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A díszsírhelybe - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett - az elhalt özvegye és közvetlen egyenesági hozzátartozója is eltemethető.

(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában - a Polgármesteri Hivatal megbízására és költségére - az üzemeltető köteles gondoskodni.

(5) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

Kegyeleti emlékpark

5/A. § (1) Kegyeleti emlékpark e rendelet alkalmazásában: a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó - a város köztemetőjén kívül eltemetett - elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére szolgáló emlékjelek elhelyezésére kijelölt terület.

(2) A kegyeleti emlékpark területén emlékjel elhelyezését a Képviselő-testület Bizottsági Elnökeiből álló bizottság engedélyezi.

(3) A közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott emlékjelet elhelyezni nem szabad.

(4) Az emlékjelek méretére e rendelet 7. §. (1) bekezdés a.) pontját kell megfelelően alkalmazni.

(5) Az emlékjel nem foglalhat el a (4) bekezdésben meghatározottnál nagyobb területet, maximális magasságát a helyi építési szabályzat határozza meg.

(6) A biztonságos használatot veszélyeztető emlékjel helyreállítására az emlékjel elhelyezését kérelmező, ennek hiányában – a Polgármesteri Hivatal megbízására és költségére – az üzemeltető köteles.

(7) A kegyeleti emlékparkban emlékjel elhelyezésére szolgáló terület használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(8) A kegyeleti emlékparkban elhelyezett emlékjelek gondozására a 4. §. (4) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

A temetési hely feletti rendelkezési jog

6. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év

c) sírbolt esetén 60 év

d) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év

e) urnasírbolt esetén 25 év

b) a 15/A parcellában lévő urnasírhely esetén 25 év.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog az a) pontban foglaltak alapján meghosszabbítható.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejárta előtt 6 hónappal a temető üzemeltetője köteles írásban tájékoztatni a rendelkezésre jogosultat a lejárat időpontjáról, az újraváltás lehetőségéről, az újraváltás díjáról vagy arról, hogy a terület átalakításra, más célú felhasználásra fog kerülni.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jogot átruházni nem lehet.

A temetési helyek megváltási díjai

7. § (1) Az egyes temetési helyekért - a díszsírhelyek kivételével - az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) 10 éven aluli gyermek felnőtt sírhelytáblába történő temetése esetén a felnőtt sírhelydíjat kell megfizetni.

(3) Az újraváltási díj összege megegyezik a mindenkor hatályban lévő megváltási díj összegével.

(4) A megváltási díjakat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell befizetni.

8. § (1) Egyszemélyes felnőtt sírban - rátemetés nélkül- 1 koporsó és 4 urna helyezhető el.

(2) Kétszemélyes felnőtt sírban – rátemetés nélkül - 2 koporsó és 4 urna helyezhető el.

(3) Három férőhelyes sírboltban 10 urna, hatszemélyes sírboltban 20 urna, kilenc személyes sírboltban 30 urna helyezhető el.

A temetés

9. § (1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs temetési hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben, a következő temetési helyre kell temetni.

(2) A felravatalozott koporsót – az oszlási vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsójának kivételével – a búcsúztatás megkezdéséig nyitva lehet tartani.

(3) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni.

Temetői munkák

10. § A temetői munkák során talált értékekről és a találás körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A talált érték biztonságos megőrzéséről - a jogosultnak történő átadásig - az üzemeltető gondoskodik.

11. § (1) A vállalkozók a köztemető hivatalos nyitva tartási idejében végezhetnek munkálatokat.

(2) A munkavégzés összhangját az üzemeltetőnek kell biztosítania oly módon, hogy

a) a vállalkozók azonos feltételekkel, lehetőség szerint az erre irányuló igénybejelentés sorrendjének megfelelően vehessék igénybe a temetői létesítményeket, az azt szolgáló infrastruktúrát;

b) olyan nyilvántartásokat kell vezetnie, illetve ügyfélszolgálatának működtetését úgy kell megszerveznie, melyből az a) pont alatti szolgáltatói /vállalkozói igények nyomon követhetők.

(3) A vállalkozók a munkavégzés megkezdése előtt kötelesek bejelenteni a temető gondnokságon a munkavégzés helyét, jellegét valamint a megbízó nevét, amelyről az üzemeltető nyilvántartást vezet. A köztemetőkben sírkőtermékekkel kapcsolatos szolgáltatási munkát kizárólag e tevékenység ellátására jogosultak végezhetnek.

(4) A vállalkozók a munkavégzés érdekében gépjárművel is behajthatnak a temetőbe, kötelesek azonban az üzemeltető intézkedéseit végrehajtani, és behajtási díjat fizetni. Melynek összegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(5) A vállalkozók és a temetkezési szolgáltatók által igénybe vett temetői létesítmények és szolgáltatások igénybe vételi díjait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(6) A temető területén temetési szolgáltatást nyújtó tevékenysége után alkalmanként köteles hulladékszállítási hozzájárulási díjat fizetni. A hulladékszállítási hozzájárulási díj összegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazz.

(7) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát a temető üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után lehet bevinni illetve kiszállítani.

A temető fenntartási hozzájárulási díj

12. § (1) A temető területén vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni, amelynek mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A vállalkozó a temető fenntartási hozzáhárulási díjat minden olyan megkezdett nap után köteles megfizetni, amelyen vállalkozási tevékenységet végez.

(3) A (4) és a (5) bekezdésben valamint a 11. §.-ban meghatározott díjakat az üzemeltető szedi be.

A temető rendje

13. § (1) A temető nyitva tartása:

a) nyári időszámítás idején: május 01. – szeptember 30. 06.00-20.00 óráig

b) téli időszámítás idején: október 01.- április 30. 07.00-17:30 óráig

c) rendkívüli nyitva tartás: október 28. – november 02. 06:00 – 20:00 óráig

(2) Az üzemeltető indokolt esetben a nyitva tartási időt meghosszabbíthatja. A meghosszabbított nyitvatartási időről a helyi újságban hirdetményt kell közzé tenni.

(3) A temetőben a látogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely mások kegyeleti érzéseit zavarhatja.

(4) A sírokat, sírboltokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, a temetőben lévő épületeket, ültetvényeket, egyéb tárgyakat rongálni vagy beszennyezni, a sírok vagy sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül eltávolítani tilos.

(5) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(6) A sírok és az urnasírok körbekerítése tilos.

(7) A temetőben gyertyát égetni a zárást megelőző egy óráig lehet.

(8) A temető területére kutyát bevinni - a vakvezető kutya kivételével - tilos.

(9) Az urnafülkék előrészén a közízlést sértő díszítések vagy feliratok elhelyezése tilos.

(10) A köztemetőből koszorút, virágot, növénymaradványt, kertészeti hulladékot, egyéb hulladékot, sírkövet, síremléket és fejfát az üzemeltető hozzájárulása nélkül kivinni nem lehet.

(11) Hulladékot csak a kijelölt helyen szabad lerakni.

(12) 12 éven aluli gyermek a temetőben felügyelet nélkül nem tartózkodhat.

(13) A temetőbe gépjárművel és motorkerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos.

(14) A (11) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre, a temetkezési szolgáltatókra nem vonatkozik.

(15) Lezárt temetőben vagy temetőrészben létesített síremlék a megváltási idő alatt nem idegeníthető el és más sírra nem helyezhető át.

(16) Ülőpadok a temető üzemeltetője által kijelölt helyen és módon helyezhetők el.

(17) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.

(18) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező.

(19) A köztemető területén fát és cserjét kizárólag a temető tulajdonosa és az üzemeltető ültethet.

(20) A temetési hely és a sírhelyalap méretein túl a sírhelyet és sírhelyalapot szegélyező területen térkövet elhelyezni nem lehet. A temető egyéb területén térkövet a fenntartó és az üzemeltető helyezhet el.

Az üzemeltető feladatai

14. § (1) A panaszügyintézés az üzemeltető feladata, melyet az alkalmazásában lévő temetőgondnok útján lát el.

(2) A temető látogatók számára a temető-gondnokságon panaszkönyvet kell elhelyezni.

(3) A temetési helyekért és a temetkezési szolgáltatásért fizetendő díjak jegyzékét a közönség számára hozzáférhető helyen ki kell függeszteni.

(4) köteles ellátni a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartását, szükség szerinti felújítását és gondozását,

(5) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét,

(6) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást,

(7) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt,

(8) biztosítja a ravatalozó és technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását (rendszeres takarítását, szükség szerinti fertőtlenítését), és működteti azokat,

(9) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temetők nyitását, zárását,

(10) a temetési helyekről nyilvántartásokat vezet, és megőrzi a nyilvántartókönyveket, tájékoztatja a temetőlátogatókat,

(11) kijelöli a temetési helyeket,

(12) elvégzi a temetők és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hóeltakarítást,

(13) összegyűjti és elszállítja a hulladékot,

(14) gondoskodik a temetők rendjének betartásáról és betartatásáról,

(15) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását,

(16) gondoskodik az ügyfélfogadásról.

(17) A temető dokumentációkat az üzemeltetőnek páncélszekrényben kell megőriznie.

15. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII. 10.) számú rendelete.

16. § Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.