Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

A településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól

Hatályos: 2022. 12. 16

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

A településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól

2022.12.16.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Újfehértó Város közigazgatási területén településterv, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet (a továbbiakban: helyi szabályozás) készítése vagy módosítása során helyi partnerségi egyeztetést kell lefolytatni a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen helyi partnerségi rendeletben meghatározott előírásoknak megfelelően.

A partnerek köre

2. § A helyi partnerségi egyeztetésben partnernek minősülnek (a továbbiakban együtt: partnerek):

a) Újfehértó Város közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,

b) Újfehértó Város közigazgatási területén bejegyzett érdekképviseleti szervezetek,

c) Újfehértó Város közigazgatási területén bejegyzett civil szervezetek,

d) Újfehértó Város közigazgatási területén bejelentett székhelyű és telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

e) Újfehértó Város közigazgatási területén működő vallási közösségek.

Partnerek bevonásának helyi szabályai

3. § (1) A partnerek körére az előzetes javaslatkérésre, tájékoztatásra és véleményezésre is kiterjed.

(2) A helyi szabályozás készítésére, módosítására vonatkozó szándék esetén a tervezési folyamat megindításával egyidejűleg a partnerektől javaslat kérés történik a helyi szabályozással összefüggő tartalommal, hirdetmény útján.

(3) Az elkészült helyi szabályozás tervezetéről a partnerek részére nyújtandó tájékoztatás lakossági fórum megtartásával történik. A lakossági fórumot a polgármester hívja össze, melyről az önkormányzat hivatalos honlapján felhívást tesz közzé.

(4) Az elkészült helyi szabályozás tervezete egyeztetési eljárásban kerül véleményeztetésre a partnerekkel.

(5) A helyi szabályozás készítése, módosítása esetén a véleményezendő tervezet elérhetőségéről és a javaslat küldésének lehetőségéről az alábbi módon értesülnek a partnerek:

1. az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületein, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel,

2. az Önkormányzat hivatalos honlapján megjelentetéssel,

3. helyi lapban történő közzététellel.

Hirdetmény tartalma

4. § (1) A 3. § (2) bekezdés szerinti javaslattételi lehetőség hirdetményének tartalmaznia kell:

a) a helyi szabályozás készítésének, módosításának szükségességét, rövid leírását,

b) javaslatok benyújtásának módját (postacímet, e-mail címet, önkormányzat KRID kódját), határidejét.

(2) A 3. § (4) bekezdés szerinti véleményezés során a partnereknek szóló hirdetménynek tartalmaznia kell:

a) a helyi szabályozás készítésének, módosításának szükségességét, rövid leírását,

b) véleményadás módját és határidejét,

c) tájékoztatást a Korm. rendeletben foglaltak szerint a partneri vélemény tartalmi követelményeiről,

d) tájékoztatást arról, hogy azt a partnert, aki az egyeztetési eljárás során véleményét nem a követelményeknek megfelelően adja meg, akkor az adott eljárási szakaszban kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinti,

e) a véleményezendő tervek, dokumentumok elérhetőségét.

Partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja, határideje

5. § (1) A partnerek a helyi szabályozással összefüggő tartalommal bíró javaslataikat a hirdetmény kifüggesztésétől vagy a hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül adhatják meg.

(2) A partnerek a véleményüket a tájékoztatás hirdetményének a kifüggesztésétől, a hirdetmény megjelenéstől számított

a) általános egyeztetési eljárásban helyi szabályozás készítése esetén 30 napon belül, módosítás esetén 15 napon belül,

b) speciális egyeztetési eljárásban településterv készítése vagy módosítása esetén egyszerűsített eljárásban 10 napon belül,

c) speciális egyeztetési eljárásban településterv módosítása esetén rövid eljárásban 5 napon belül,

d) speciális egyeztetési eljárásban a kézikönyv és településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén 5 napon belül

adhatják meg.

(3) A partnerek írásos véleményeiket

a) papír alapon, saját kezűleg aláírva, postai úton az Önkormányzat címére,

b) elektronikus úton cég - ügyfélkapun keresztül vagy a hirdetményben meghatározott e-mail címre

való megküldéssel terjeszthetik elő.

Partnerek által adott javaslatok, vélemények nyilvántartása

6. § (1) Jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész annak tárgya és az eljárási szakasz rögzítésével a beérkezés sorrendjében dokumentálja, mely dokumentáció az adott ügyirat részét képezi.

(2) A települési főépítész jelen rendelet 5. §-ában foglaltak szerint benyújtott javaslatokat értékeli. Amennyiben a javaslat részben vagy egészben nem kerül figyelembevételre a polgármester – a települési főépítész bevonásával – tájékoztatja a javaslattevő partnert.

(3) Jelen rendelet 5 § -ában foglaltak szerint benyújtott véleményeket a települési főépítész értékeli és döntésre előkészíti a képviselő testület számára.

(4) Az el nem fogadott véleményekről szóló döntést és annak indokolását a döntéshozatalt követő 5 napon belül az önkormányzat hivatalos honlapján közzéteszi.

A partnerségi egyeztetés lezárásának a módja

7. § A képviselő testület által elfogadott vagy el nem fogadott vélemények teljes körű szakmai és jogszabállyal alátámasztott indokolását, a képviselő testület döntését az E-TÉR felületre fel kell tölteni, amelynek megtörténtével zárul az egyeztetési eljárás.

Záró rendelkezés

8. § (1) Hatályát veszti Újfehértó Város településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete.

(2) Ezt a rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.