Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 30
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Újfehértó Város képviselő – testületének az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 8/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelete 2022. június 01. napján lépett hatályba. A rendelet alapján a támogatás iránti kérelmek befogadása a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán történik, az előterjesztéseket a Pénzügyi Bizottság véleményezi, a döntés meghozatalára a Képviselő-testület jogosult.
A támogatás megállapítása iránti kérelmek befogadása és a rendelet gyakorlati alkalmazása során tapasztal körülmény, hogy az ügyfelek a kérelmekhez maradéktalanul nem csatolják be a beadás időpontjában valamennyi a rendeletben előírt mellékletet, okiratot. Ezekben az esetekben – tekintettel arra, hogy a támogatás iránti kérelemmel kapcsolatos eljárások hatósági ügyek – az eljáró hatóságnak hiánypótlási felhívást tartalmazó végzést kell kibocsátania teljesítési határidő tűzése mellett az ügyfelek részére, s egyidejűleg a teljes eljárásra történő áttérésről is tájékoztatja az ügyfelet. Erre az eljárási törvény értelmében 60 nap áll rendelkezésre teljes eljárásban, azonban ez valamennyi esetlegesen felmerülő szükséges eljárási cselekményt alkalmazva rövid lehet egy – egy kérelem elbírálása esetén.
Amennyiben a Képviselő-testület az első lakáshoz jutók támogatása esetében a támogatással kapcsolatos eljárást átruházza a polgármesterre, abban az esteben egy kiszámíthatóbb, rugalmas, gyors és ügyfélcenrikusságot biztosító, az ügyfelek részéről jogbiztonságot teremtő eljárás alakulhat ki, így a fentiek alapján indokolt a polgármesterre átruházott hatáskörök módosítása, s azt első lakáshoz jutók támogatását érintő közbenső döntésekre kiterjeszteni.
A szabályozás várható következményei, és az előzetes hatásvizsgálat eredménye az alábbiak szerint összegezhető.
A tervezett jogszabály társadalmi hatása, nem mutatható ki. Gazdasági, költségvetési hatás nem mutatható ki. A környezeti és egészségi következmények nem mérhetőek. A jogalkotási folyamattal szükségképpen együtt járó hivatali előkészítő munkafolyamatokat meghaladó további adminisztartív terheket a jogszabály nem eredményez. A jogszabály módosításának elmaradása elhúzódó eljárást, illetve soron kívüli. Előre nem látható számú rendkívüli képviselő-testületi ülések összehívását eredményezheti. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek, erőforrások rendelkezésre állnak.
Az előterjesztő álláspontja szerint a javasolt szabályozás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban van, és azt Európai Unió intézményeivel és tagállamaival nem kell egyeztetni.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az SZMSZ 1. mellékletében a IV. fejezet 8. pontjának módosítása hatékonyabbá teszi az első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés menetét
A 2. §-hoz
Hatályba lépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.