Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Újfehértó Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2020. (XII.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 25

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.25.
Újfehértó Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2020. (XII.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Településrendezési szerződések és jogszabálytechnikai javítások váltak szükségessé jelen módosítás során.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A módosult szabályozási tervek és egyéb mellékletek jogszabályon belüli helyét rögzíti e paragrafus.
A 2. §-hoz
E rendelkezés szerint az építési telkek maximum szélességének szükségességét a bekezdés indokolja, így a rendelkezés indokolása kihúzásra került. A pontosítás kedvéért került módosításra e bekezdés, tekintettel arra, hogy építési övezetekben építési telkek találhatóak.
A 3. §-hoz
Természetvédelmi hatóság javaslatára módosított rendelkezés.
A 4. §-hoz
A mély fekvésű területeken az érintett építési telkek, telkek tekintetében nem egyenként kell a tereprendezést elvégezni a rendelet módosítását követően, hanem az érintett területet egyként kezelve kell azt megoldani. A probléma egyenként történő kezelésével az OTÉK 45. § alkalmazásával kedvezőtlen helyzet állna elő, támfalas, rézsűs ingatlanok alakulnának ki, mely az Alföldre nem jellemző. A (2) bekezdés szerinti 10 méteres rendelkezés birtokháborításra hívja fel az ingatlan tulajdonosát, ha a hátsókert mélysége 6 méter.
Az 5. §-hoz
A telekszélesség és az utcai homlokvonal két különböző fogalom. Amennyiben az utcai homlokvonal és az építési telek oldalsó határa derékszögtől eltérő szöget zár be, akkor a telekszélesség és az utcai homlokvonal szélessége különböző értékű, így egy telekalakításnak ez problémát jelenthet. Az egyértelmű és alkalmazható jogértelmezés miatt a módosítása és pontosítása szükséges.
A 6. §-hoz
Az OTÉK 35. § (1) bekezdéssel ellentétes előírás, a módosítással nem az előkertbe történő épület, épületrész kerül elhelyezésre, hanem az előkertet csökkenti le nulla méterre. Ugyanakkor a (3) bekezdés a) pontja helyett ez nem kötelező építési vonal, építtetőnek lehetősége van arra, hogy ne közterületi határra építkezzen.
A (3) bekezdésben pontosításra került az előírás, hogy az építési telken elhelyezni kívánt valamennyi épület ne az előkerti határvonalra épüljön, hanem csak a főépítmény, abból is csak egy darab. Tekintettel arra, hogy nem csak a szabályozási tervlapok írnak elő eltérő értéket az előkert mélységét illetően, hanem e fejezet is, így az egyértelműség érdekében ezen pont kiegészítésre került.
A 7. §-hoz
Az OTÉK 35. § (1) bekezdéssel ellentétes előírás, a módosítással nem az előkertbe történő épület, épületrész kerül elhelyezésre, hanem az előkertet csökkenti le nulla méterre. Ugyanakkor a (3) bekezdés a) pontja helyett ez nem kötelező építési vonal, építtetőnek lehetősége van arra, hogy ne közterületi határra építkezzen.
Pontosításra került az előírás, hogy az építési telken elhelyezni kívánt valamennyi épület ne az előkerti határvonalra épüljön, hanem csak a főépítmény, abból is csak egy darab.
Tekintettel arra, hogy nem csak a szabályozási tervlapok írnak elő eltérő értéket az előkert mélységét illetően, hanem e fejezet is, így az egyértelműség érdekében ezen pont kiegészítésre került.
A korábbi, jelenleg már hatályon kívül helyezett helyi építési szabályzat szabályozási terve szerinti szabályozási vonal mentén korábbi telekalakítások kerültek elvégzésre. Ezen telekalakításokkal egy-egy utcában egy- két telket érintően külön helyrajziszámon nyilvántartott telkek (út, magánút) alakultak ki. Ezen kialakítások a telekstruktúrából egyértelműen látszik, így a kialakult állapot indokát a jogalkalmazónak elég feltételeznie, azt a korábban hatályos szabályzatot, mely alapján a jelenlegi állapot kialakult, nem szükséges felkutatni.
Azokban az esetekben, ahol a kialakított utat, magánutat a jelenleg hatályos helyi építési szabályzat beépítésre nem szánt közlekedési területbe sorolja, de a szabályozási vonal szükségességének felülvizsgálata során a helyi építési szabályzat már nem tartalmazza a szabályozási vonalat, így a helyi építési szabályzat módosítása és telekösszevonás nélkül, az egységes településkép biztosítása érdekében ezen előírás lecsökkenti az előkert mélységét.
Azokon a többnyire a település központjában lévő keskeny szélességgel rendelkező építési telkeken, ahol oldalhatáron álló beépítési mód került meghatározásra magas értékű épületmagassággal, ott az építési hely szélessége okán beépíthetetlen építési telkek alakultak ki. Tekintettel arra, hogy nem kívánjuk a helyi építési szabályzatban szigorítani a szabályokat, így az OTÉK 35. § (3) bekezdés a) pontja alapján egységesen az oldalkert legkisebb szélessége 4 méterben került meghatározásra.
A 8. §-hoz
A hatályos helyi építési szabályzat kizárólag a kisvárosias lakóövezetben engedi a közműpótló műtárgyat, ezért a falusias lakóövezetben indokolt ezen építmények elhelyezését megengedni.
A 9. §-hoz
A hatályos helyi építési szabályzat kizárólag a kisvárosias lakóövezetben engedi a közműpótló műtárgyat, ezért a falusias lakóövezetben indokolt ezen építmények elhelyezését megengedni.
A 10. §-hoz
A kertvárosias lakóterületen belül új építési övezet került kijelölésre a helyi építési szabályzatban, annak szabályozását tartalmazza e bekezdés.
A 11. §-hoz
Az egyértelmű és alkalmazható jogértelmezés miatt a módosítása és pontosítása szükséges.
A (8) bekezdés a 3. beavatkozási pont következményeként került a rendelet tervezetbe.
A 12. §-hoz
Az egyértelmű (az (1) bekezdés b) pontja az OTÉK 38. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakkal összhangban került módosításra, továbbá a (2) bekezdés a) pontjának nincs folytatása, ezért jogértelmezés miatt a módosítása és pontosítása szükséges.
A 13. §-hoz
Az egyértelmű és alkalmazható jogértelmezés miatt a módosításra került az OTÉK 38. § (1) bekezdés a) pontjával való összhang megteremtése érdekében.
A 14. §-hoz
Az egyértelmű és alkalmazható jogértelmezés miatt a módosításra került az OTÉK 38. § (1) bekezdés a) pontjával való összhang megteremtése érdekében.
A 15. §-hoz
A helyi építési szabályzat új OTÉK alapú, ezért az egyértelmű és alkalmazható jogértelmezés miatt a fogalom használat módosítása és pontosítása szükséges.
A 16. §-hoz
Az egyértelműség indokaként az OTÉK 29. § (5) bekezdéssel összhangban és alkalmazható jogértelmezés tárgyának pontosítása miatt a módosítása szükséges.
A 17. §-hoz
A módosult rendelet mellékleteit tartalmazza.
A 18. §-hoz
A Rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezésre került, mivel a (3) bekezdés két pontja ellentétes tartalmú. A b) pont szerint Újfehértó közigazgatási területén megengedi a nyeles telek kialakítását, viszont az a) pont olyan feltételt támaszt, mely nehezen értelmezhető. Egy esetleges telekalakításnál nem egyértelmű, hogy egy „építési telek” a későbbiekben hogyan tehető beépíthetővé. Az építési hely szerinti leírás – az azonos jogok és kötelezettségek elvével összhangban – törlésre került, hiszen pl. egy oldalhatáronálló beépítési módot előíró építési övezetben a nyeles telkekre zártsorú beépítési módnak való megfelelést írt elő az a) pont. Az egyértelmű és alkalmazható jogértelmezés miatt az a) pont hatályon kívül helyezés indokolt.
A 17. § esetében a szabályozási tervlapok ilyen rajzi elemet nem tartalmaznak. Az előkertre vonatkozó előírásokat a 14. § (3) bekezdés részletesen tartalmazza.
A helyi építési szabályzat az építési telkeket lakó és gazdasági zónákra osztja anélkül, hogy ezeket definiálná. Maga az elv megmaradt a helyi építési szabályzatban úgy, hogy olyan fogalmakat használna, melyet se az OTÉK se a helyi építési szabályzat nem ismer. Ezen előírások átkerültek az általános fejezetbe (16. § (12) és (13) bekezdés).
A 18. § (1) és (2) bekezdés tekintetében azon előírás, hogy egy esetleges építési tevékenység megkezdése előtt építtetőnek vizsgálnia kell elvi szinten, hogy az építési telke megosztható-e az egyértelmű és alkalmazható jogértelmezés miatt törlésre került.
A 19. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.