Tyukod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2023. 04. 28

Tyukod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

2023.04.28.

Tyukod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában és 51. §. (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapításnak az egységes rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési- tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat.

(2)1

2. §2

3. § (1)3

(2)4 A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból áll.

(3) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.

(4) Tyukod közigazgatási területén több azonos elnevezésű és jellegű közterület nem lehet. Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

(5) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.

(6)5 Ha egy közterület, rendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik – az elkülönüléstől számított egy éven belül – új nevet kell adni a közterületeknek.

(7)6 Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel. Amennyiben a meghosszabbított közterület külön helyrajzi számon van nyilvántartva, abban az esetben a képviselő-testületnek el kell neveznie. A közterület megszűnésével a közterület neve külön képviselő-testületi döntés nélkül megszűnik.

4. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni, elsősorban a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten.

(2) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles. A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik. Új közterület nevét tartalmazó névtáblákat a névadást követő 90 napon belül el kell helyezni.

(3) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött kell elhelyezni.

5. § (1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján és hivatalból is indulhat.

(2) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Tyukod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(3) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokra eseti bizottság alakítható. A közterület elnevezésével kapcsolatos kérdésben a lakosság véleménye kikérhető.

(4) A közterület elnevezéséről szóló döntést a helyben szokásos módon – az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján – közzé kell tenni.

(5) Tyukod közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzéket az önkormányzati hivatal vezeti.

(6) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

6. § (1)7 A névvel ellátott közterületeken a telkeket házszámmal kell ellátni. Azonos nevű és jellegű közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni.

(2) A közterület házszám-megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a számok lehetőleg Tyukod központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek és az utca bal oldalán a páros, jobb oldalán a páratlan számok legyenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni.

(3) A csak egyoldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is történhet. Terek esetén a házszám-megállapítás 1-től kezdődően folyamatosan, az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki. Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

7. § (1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli betűi vagy arab számok is alkalmazhatóak.

(2) Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.

(3) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.

(4) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a magyar ABC ékezet nélküli betűivel kell az új lakásokat ellátni.

(5) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

8. § (1) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg. Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik. A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján és hivatalból is indulhat.

(2) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival, továbbá az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal.

(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát biztosítani és az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni, a házszám megállapításától, vagy az ingatlan feletti rendelkezési jog megszerzésétől számított 30 napon belül.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § Ez a rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba. E rendelet rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő közterületek házszámozását nem érintik.

1

Az 1. § (2) bekezdését a Tyukod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. §-t a Tyukod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (1) bekezdését a Tyukod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (2) bekezdése a Tyukod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (6) bekezdése a Tyukod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (7) bekezdése a Tyukod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. § (1) bekezdése a Tyukod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.