Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

A szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásról

Hatályos: 2022. 11. 10- 2023. 03. 31

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

A szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásról

2022.11.10.

Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím alapján a központi költségvetés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatást biztosított Vaja Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) számára 416 erdei köbméter erejéig.

1. § (1) Vaja Város Önkormányzat térítésmentesen tüzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik Vaja városban bejelentett állandó lakóhelyén vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(2) Azonos lakóingatlanban, közös háztartásban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

(3) Vaja Városban lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak annak a háztartásnak a tagjaként vehető figyelembe a kérelem elbírálása során, melyben életvitelszerűen él.

(4) Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos kérelmekben dönt a rendeletben meghatározott benyújtási határidő lejártát követően.

2. § (1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

a) háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át, vagy

b) egyszemélyes háztartás esetén a 350 % - át és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

(2) A kérelem elbírálása során előnyt élvez az

a) aktív korúak ellátásában részesülő;

b) időskorúak járadékára jogosult;

c) települési támogatás formájában nyújtott lakhatási támogatásban részesülő;

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő

e) kiskorú gyermeket nevelő;

f) egyedül élő időskorú

(3) Az (2) bekezdésben felsorolt rászorultakon kívül megállapítható a támogatás azoknak a háztartásoknak is, melyben

a) fogyatékossági támogatásban részesülő;

b) súlyosan mozgáskorlátozott személy;

c) tartósan beteg, ápolásra szoruló személy él.

(4) Az ellátás megállapítása során előnyben részesülnek azon háztartások, melyekben (2) bekezdésben meghatározott ellátásban részesülő személy él.

(5) Háztartásonként legfeljebb 1 erdei m3 tűzifa adható.

(6) A szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető.

3. § (1) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

(2) A tűzifa megvásárlásáról és kiosztásáról az önkormányzat gondoskodik.

4. § (1) Térítésmentes tűzifa juttatása kérelemre történik.

(2) A kérelmet az önkormányzat hivatalába kell benyújtani a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal.

5. § (1) A kérelmeket a rendelet hatályba lépésének napjától 2022. december 1. napjáig lehet benyújtani a Vajai Polgármesteri Hivatalban a rendelet 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon.

(2) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál figyelembe veendő körülményeket — kivéve a 2. § (2) bekezdés c) - f) pontjaiban részesülők esetében - a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolni kell.

6. § (1) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány készíthető.

(2) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult használta fel, illetve a benyújtott kérelemben hamis adatokat közölt, köteles a térítés nélkül biztosított tűzifa esetében 16 000.-Ft/ köbméter + ÁFA, valamint a kiszállítás költségének (3.500.Ft) visszafizetésére.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. március 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

KÉRELEM
Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

1. Kérelmező neve:.................................................................

2. Születési név:......................................................................

3. Születési hely és idő:...........................................................

4. Anyja neve:.........................................................................

5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe:.................

6. Az igénylő bejelentett tartózkodási helye: ............................

7. Az igénylő TAJ száma:..........................................................

8. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:

9. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:.........

10. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma:... fő.

11. A 10. pont ban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

11. Bejelentett lakóhely / tartózkodási hely címeként a személyi igazolványban vagy lakcímkártyán szereplő lakóhelyének, illetve tartózkodási

helyének címét kell feltüntetni.

12. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni.

13. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, a nem rendszeres jövedelem, illetve

vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

14. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a Rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontjára, valamint a 2. § (3) bekezdésére vonatkozóan

a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.

15. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a lakóingatlanban élő nagykorú személyeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele

azonos lakóingatlanban élő személy nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

16. Aktív korúak ellátásban részesül-e? igen nem

17. Időskorúak járadékában részesül-e? igen nem

18. Települési támogatás formájában nyújtott lakhatási támogatásban részesül-e? igen nem

19. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel-e? igen nem

20. Jövedelmi adatok Forintban

Kérelmező

A lakóingatlanban élők jövedelme

jövedelme

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Összesen

1.

Munkaviszonyból, munkavégzésre / foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2.

Társas és egyéni vállalkozásból , őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3.

Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem

4.

Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (pl.: rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, stb.)

6.

Önkormányzat, Járási Hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, képzési támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, rendszeres gyermekvédelmi támogatás stb.)

7.

Föld bérbeadásából származó jövedelem

8.

Egyéb (pl. ösztöndíj, őstermelésből, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

9.

A lakóingatlanban élők havi nettó jövedelme összesen

21. Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.

22. Széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem nem rendelkezem

23. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

24. Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

25. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

26. Vaja, 2017. .. ……………….. hó …. nap

27. ...........................................................

28. az ellátást igénylő,

29. vagy törvényes képviselőjének aláírása