Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2023. 05. 01

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről

2023.05.01.

Vaja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület véleményének kikérésével - a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1)1

(2) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetőre, mely az alábbi ingatlanok területén található: 034/3 (régi temető) 034/5 (református temető), 034/6 (katolikus temető) és 034/7 köztemető (a továbbiakban: temető), valamint a ravatalozó épületre (a továbbiakban: ravatalozó),továbbá a temető fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre, a temetkezési szolgáltatók tevékenységére és a temetőt látogatókra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. egyes sírhely: egy koporsó elhelyezését szolgáló temetkezési hely, melyben a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsó, illetve hamvakat tartalmazó urna helyezhető el rátemetéssel;

2. kettes sírhely: két koporsó egymás melletti elhelyezését szolgáló temetési hely, melyben a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsók, valamint hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel;

3. urnasírhely: a hamvasztásos temetés esetén legfeljebb négy elhunyt hamvait tartalmazó urna földbe temetését szolgáló temetkezési hely;

4. temetkezési szolgáltató: az a gazdálkodó szervezet, amely megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállítási járművel és a szolgáltatás ellátásához szükséges személyzettel rendelkezik;

3. A temető fenntartása

3. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén temető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról, ismételt használatbavételéről, vagy kegyeleti park céljára szolgáló átalakításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek fenntartásáról, a zöldfelületeinek, valamint sírhelytáblainak megépítése, kialakítása, karbantartásáról az Önkormányzat gondoskodik.

(3) Az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat saját maga – alkalmazottja útján – látja el.

(4) Az Önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételeket az alábbiak szerint biztosítja:

a)2

b) parkosítást, fásítást végez, amely során megőrzi a kert jellegét;

c) kerítést létesít.

d)3

e)4

f)5

g) tároló-hűtőt biztosít és

h) pihenő padot helyez ki.

(5) Az (4) bekezdésben felsorolt létesítmények használatáért az f) pont kivételével önkormányzat díjat nem számol fel.

II. Fejezet

A temetési helyekre és a temetkezési tevékenységekre vonatkozó szabályok

4. A temetési helyek kialakítása

4. § (1)6 Az önkormányzat a temetkezési helyeket használatra átengedi azoknak, akik a használati jogot e rendeletben foglaltak alapján megváltották.

(2) Temetkezésre szolgáló helyek:

a) egyes sírhely;

b) kettes sírhely;

c) gyermeksírhely;

d) urnasírhely (ravatalozó vonalában);

e) díszsírhely.

(3) Sírbolt (kripta) a temetőben nem alakítható ki a temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében.

(4) Hamvasztásos temetés esetén az urna koporsós temetési helyre is rátemethető.

(5) A temetőről térképet (vázrajzot) kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára fenntartottak. A részletes térképet a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

(6) A temetőt sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a fenntartó jelöli ki.

(7) A sorokat számozni kell, amit a térképen jelölni kell.

(8) A gyermek-, a kettes-, és az urnasírhelyek számára az egységes gondozás céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.

5. A temetési helyek használata

5. § (1) Egy személynek csak egy sírhelye lehet, amit előre is meg lehet váltani.

(2) Kettes sírhelyű parcellák esetében lehetőség van a temetett sírhely mellett még egy temetési hely előre történő megváltására.

(3)7

(4) Az önkormányzat – felajánlás esetén – bármely megváltott, de igénybe nem vett temetési helyet, a temetési hellyel rendelkezni jogosult személytől köteles visszaváltani. A sírhely újraértékesítését követő 30 napon belül - a 20% kezelési és az igénybe nem vett használati időre eső összeg levonása után – a megváltási összeget vissza kell fizetni.

(5) Exhumálás esetén a kiürült sírhellyel az önkormányzat rendelkezik. A sírhely árát a (4) bekezdésben foglaltak alapján kell megtéríteni a jogosultnak.

(6) Az előre megváltott sírhely gondozásáról a megváltó személy köteles gondoskodni.

6. A síremlékek

6. § (1) A síremlék alapozásának méreteit és alapozási anyagát az önkormányzat ellenőrzi. A síremléket szilárd alapra kell építeni. A síremlék és a sírjel nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

(2) A síremlék szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását az önkormányzat ellenőrzi. A rá- és mellétemetéskor elbontott síremléket a rendelkezésre jogosult, vagy megbízottja köteles a szétszedést követően azonnal a temető területéről elszállítani, kivéve, ha az visszaépítésre kerül.

(3) A régi sírkövek kegyeletből és kultúrtörténeti érték miatt a kerítés mentén, vagy egy erre a célra kijelölt helyen (síremlék park) felállítandók.

(4)8

(5) A síremléknek meg kell felelnie a temető általános arculatának. Közízlést sértő formájú, tartalmú és egyébként oda nem illő feliratokkal ellátott síremléket felállítani nem szabad. Kegyeletet sértő síremlék (sírjel) lebontását a polgármester rendelheti el.

7. A temetési helyek méretei

7. § (1)9

(2) A sírok egymástól való távolsága legalább 50 cm. A sorok közötti távolságnak 1 méternek kell lenni. A sírhelytáblák között legalább 2 méternek megfelelő utat kell hagyni. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(3) A felnőtt sírhelybe 12 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lennie.

8. Temetkezési szabályok

8. § (1) A temetés hamvasztással, vagy koporsós temetéssel történik, egyházi vagy világi szertartás keretében.

(2) Az egyes sírhelyekbe egy, a kettes sírhelyekbe két felnőtt koporsó helyezhető el.

(3) Az urnasírba legfeljebb 4 urna helyezhető el.

(4)10

(5) Urnát sírhelybe és sírboltba sírnyitási engedély nélkül is el lehet helyezni, de az elhelyezési szándékot ebben az esetben is előzetesen be kell jelenteni a fenntartónál.

(6)11 Betemetett egyes sírba 2 urna, kettes sírhely 1-1 részébe az egyes sírhelyeknek megfelelő számú urna rátemethető.

(7) Rátemetés, illetve mellétemetés esetén a balesetek elkerülése érdekében a síremléket a temettetőnek le kell bontania és újra fel lehet állítania.

9. A temetési helyek feletti rendelkezési jog

9. § (1) A temetési helyek használati idejének, azaz a temetkezési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.

(2) Az egyszeri megváltás időtartama:

a) egyes-, kettes-, valamint gyermeksírhely esetén 25 év;

b) urnasírhely esetén 25 év.

(3) A temetési helyekért az 1. mellékletben meghatározott mértékű megváltási díjat kell fizetni.

(4)12 A megváltási díjat az első megváltás alkalmával az elhunyt hozzátartozója, az eltemettetésre kötelezett, ezek hiányában az eltemettető köteles megfizetni.

(5) Az egyszeri megváltás meghosszabbítható, melynek időtartama megegyezik a (2) bekezdésben foglaltakkal. A temetési hely díja és az újraváltás díja megegyezik.

(6) A kettes sírhely használati ideje a második temetés napjától számított 25 év.

(7) Ha a kettes sírhely megváltásától számított 25 éven belül nem történik meg a második temetés, a kettes sírhely további használati jogát – az első 25 év elteltétől számítva – csak újraváltással lehet fenntartani.

(8) Az e rendeletben szabályozott díjak emelését az önkormányzat minden év december 31-ig kezdeményezheti a következő évre vonatkozóan.

10. Nyilvántartások, gazdálkodási szabályok

10. § (1) A temető fenntartója vezeti a nyilvántartó könyvet.

(2) Ha a sírhellyel és az urnasírhellyel rendelkezni jogosultak a lejárati időt követő 12 hónapon belül nem rendelkeznek és a felhívásnak sem tesznek eleget, vagy a sírhely használati idejét díjfizetés ellenében nem váltják meg, a fenntartó jogosult a holttestek maradványait (urnáit) közös sírhelyre áttemettetni, illetve az eredeti sírhelyben lemélyítve elhelyezni. Az így megürült sírhely újból értékesíthető, de erről a fenntartó köteles nyilvántartást vezetni.

(3)13

(4)14

III. Fejezet

Temetési szolgáltatások

11. A temetkezési szolgáltatók

11. § (1) A temetőben a temetkezési szolgáltatásokat az a temetkezési szolgáltató láthatja el, amely a szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezik, és a temető fenntartójának a munkálatot előzetesen bejelentette.

(2) Az önkormányzat a temetkezési vállalkozónak a temetési napokon igény szerint és bejelentési sorrend alapján biztosítja a temetés lebonyolítását.

(3) A temetőben egy időben egy temetés tartható. Ugyanazon a napon tartandó temetések között legalább 1 óra különbséget kell tartani.

(4) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a temető fenntartójának képviselőjével történt előzetes egyeztetés után lehet. A temetést legalább 48 órával korábban be kell jelenteni a fenntartó önkormányzatnak.

(5) A temetkezési szolgáltatók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető fenntartójával, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és az érdekeltekkel.

(6) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről gondoskodó, a törvényben meghatározott személy rendelkezése az irányadó.

(7)15

12. A ravatalozó használatának rendje

12. § (1) Ravatalozni a temetőben csak az arra kijelölt helyen szabad. A ravatalozót a temetés megkezdése előtt legalább 1 órával ki kell nyitni.

(2) Az elhunytak temetőn belüli szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szokások betartásával kell végezni.

IV. Fejezet

A temető használata

13. A temető használata

13. § (1) A temető területén külön jogszabályban meghatározott ipari és szolgáltató tevékenység végzésére nem lehet telephelyet létesíteni.

(2) A temetőben építési, felújítási munkát végző vállalkozók a rendelet 2. mellékletben meghatározott díjat kötelesek fizetni a temető fenntartójának.

(3)16 Az önkormányzat tájékoztatása szükséges az építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.

(4) A (2)–(3) bekezdésben foglalt munkálatokat a megkezdésük előtt minimum 3 nappal korábban be kell jelenteni az önkormányzat felé.

(5)17 A temető fenntartójához történő bejelentés nélkül, vagy attól eltérő módon végzett munka esetén a temető fenntartója a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével felhívja a sérelmezett állapot megszüntetésére.

(6) A temetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, és ne zavarja a temetési, búcsúztatási szertartásokat. Az építési munkákat végző vállalkozók vasárnap és ünnepnapok alkalmával a temetőben nem dolgozhatnak. Amennyiben a szomszédos temetkezési hely a munkálatok miatt megsérül, annak okozója köteles gondoskodni az eredeti állapot helyreállításáról.

(7) A munka elvégzését követően a vállalkozó a munkaterületet rendezett, tiszta állapotban köteles átadni a fenntartónak, a maradék építési anyagot, hulladékot pedig köteles elszállítani a hulladék keletkezésétől számított 3 napon belül.

(8) A temető területéről sírkövet, síremléket – vagyonvédelmi okokból – csak a fenntartónak történő előzetes bejelentés után szabad kivinni.

(9) A temető használati rendjéről szóló tájékoztatót a temető területén jól láthatóan el kell helyezni.

14. A temető rendje

14. § (1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet.

(2) A temetőben mindenki köteles a hely csendjének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó magatartást tanúsítani.

(3)18 A sírok, síremlékek gondozása a hozzátartozók feladata.

(4) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot az önkormányzat által kihelyezett hulladékgyűjtő konténerbe szabad elhelyezni. A konténerbe tilos elhelyezni a nem a temetőből származó hulladékot.

(5) Az önkormányzatot nem terheli őrzési, kártérítési felelősség a temetőben elhelyezett síremlékek, tárgyak tekintetében.

(6) A temető nyitvatartási ideje:

a) április 1. – október 31. 06.00 – 20.00 óráig;

b) november 3. – március 31. 07.00 – 16.00 óráig;

c) mindenszentek ünnepén és halottak napján a temető egész nap nyitva van.

15. § (1) A temetőbe kizárólag a temetkezési szolgáltatást végzők, a mozgássérültek, továbbá a síremlékek felállításához, felújításához szükséges szállítást végzők járművei, valamint az önkormányzat megbízását teljesítő járművek hajthatnak be.

(2) A vakvezető és a rendőrségi kutya kivételével állatot a temetőbe bevinni nem szabad.

(3) 12 éven aluli gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat a temetőben.

16. § (1) A temetőben a temetési helyeket, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, növényzetet, virágokat megrongálni, beszennyezni, illetve a temetőből kivinni tilos.

(2)19

17. § (1) A temetőben a temetési helyek bekerítése tilos, arra engedély nem adható. Az e rendelet hatályba lépése előtt létesített kerítések mindaddig fennmaradhatnak, amíg az adott temetési hely megváltási díjának a megfizetési megtörténik. Padok és ülőalkalmatosságok a sírhelyek közé úgy építhetők, hogy azok a temető rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák.

(2) Tilos a temetési hely környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni.

(3) A temetési helyen kívüli területre kizárólag az önkormányzat vagy az általa megbízott személy vagy szervezet ültethet növényt.

(4) A temetési helyekre olyan növények telepíthetők, amelyek nem terjednek túl a temetési hely határán.

(5) A temetési helyen csak a hely díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők el.

(6) A temetési helyen fát ültetni tilos.

(7) A temetési hely felett rendelkezési jogosultsággal rendelkezőt az önkormányzat kötelezheti a szabálytalanul ültetett növények vagy elhelyezett tárgyak eltávolítására. A felszólítás eredménytelensége esetén az önkormányzat jogosult a növényzet vagy tárgy kártalanítás nélküli eltávolítására.

18. § (1) A temetőt használók a temetőben kötelesek a tűzveszély keletkezését eredményező magatartástól tartózkodni, valamint a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket (gyertya, mécses) úgy elhelyezni, hogy tűz ne keletkezzen.

(2) A temetések alkalmával vagy felújítás céljából megbontott temetési helyet a lehető legrövidebb időn belül helyre kell állítani. A megbontott temetési hely darabjait idegen sírokon tárolni tilos, elszállíttatásáról az eltemettető vagy temetés esetén megbízott temetkezési vállalkozó köteles gondoskodni.

19. § Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésekről szóló 7/2006.(V.2.) önkormányzati rendelet.

20. § Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 7/2006.(V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelet.

21. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

A temetési helyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért fizetendő díjak bruttó összegben (temetési hely megváltásának és újraváltásának díja):

1. Sírhelyek díja 25 évre:

1.1. Egyes sírhely esetében 12.700 Ft.

1.2. Kettős sírhely esetében 25.400 Ft.

1.3. Gyermek sírhely esetében 6.350 Ft.

2. Urnafülke díja 25 évre 12.700 Ft

3. Urnasírhely díja 25 évre 25.400 Ft

2. melléklet

Temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat (az összeg az Áfát tartalmazza) :20

1.21 Halotthűtő bérleti díja alkalmanként 1.000 Ft/elhunyt/alkalom

2.22 Egyéb díjak: temetőben folyó munkálatok (síremlék állítási munkák, betonozás) díja: 800 Ft/alkalom.

3.23 Köztemetői létesítmények használati díja: 5000.-Ft/ alkalom

1

Az 1. § (1) bekezdését a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § (4) bekezdés a) pontját a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (4) bekezdés d) pontját a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (4) bekezdés e) pontját a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (4) bekezdés f) pontját a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (1) bekezdése a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (3) bekezdését a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 7. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 6. § (4) bekezdését a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 7. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 7. § (1) bekezdését a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 7. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 8. § (4) bekezdését a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 7. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 8. § (6) bekezdése a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A 9. § (4) bekezdése a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

13

A 10. § (3) bekezdését a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 7. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 10. § (4) bekezdését a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 7. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 11. § (7) bekezdését a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 7. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 13. § (3) bekezdése a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 13. § (5) bekezdése a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 14. § (3) bekezdése a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

19

A 16. § (2) bekezdését a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 7. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 2. melléklet címe a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

21

A 2. melléklet 1. pontja a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

22

A 2. melléklet 2. pontja a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

23

A 2. melléklet 3. pontját a Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.