Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a Jászapáti Város 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a Jászapáti Város 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2023.05.27.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 2.072.130.700 Ft költségvetési bevétellel

b) 1.688.844.722 Ft költségvetési kiadással

c) 383.285.978 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 765.662.758 Ft finanszírozási bevétellel

e) 283.101.159 Ft finanszírozási kiadással

f) 482.561.599 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 2.837.793.458 Ft összes teljesített bevétellel

h) 1.971.945.881 Ft összes teljesített kiadással

i) 865.847.577 Ft összes maradvánnyal,

a rendelet részét képező mellékletek és vagyonkimutatás alapján hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 7. melléklet szerint fogadja el.

(6) Jászapáti Városi Önkormányzat 2022. évi mérlegét az 8. melléklet, eredménykimutatását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(7) Jászapáti Városi Önkormányzat maradványának levezetését a 10. melléklet mutatja be.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a 2022. évben a szociálpolitika támogatások részletezését 12. melléklet, a céljelleggel juttatott támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A rendelet 14. mellékletében az alábbi tájékoztató táblák találhatóak:

a) 1. tájékoztató tábla Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról

b) 2. tájékoztató tábla Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

c) 3. tájékoztató tábla Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

d) 4. tájékoztató tábla Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

e) 5. tájékoztató tábla Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

f) 6. tájékoztató tábla vagyonkimutatás

g) 7. tájékoztató tábla Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását

h) 8. tájékoztató tábla pénzeszközök változásának alakulása

i) 9. tájékoztató tábla kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

j) 10. tájékoztató tábla az eszközök értékvesztésének alakulása

k) 11. tájékoztató tábla Jászapáti Városi Önkormányzat alkalmazásában állók létszámának megoszlását a szerint hagyja jóvá

l) 12. tájékoztató tábla A vagyoni és likviditási helyzetet tükröző mutatók

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) sz. önkormányzati rendelete.

6. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.