Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 20

Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.20.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Jászapáti Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

a) 1.991.071.339 Ft költségvetési bevétellel,

b) 3.056.681.009 Ft költségvetési kiadással,

c) 1.065.609.670 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) költségvetési hiányt

a) 172.395.276 Ft működési hiánnyal

b) 893.214.394 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(3) a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét

a) 1.107.923.269 Ft finanszírozási bevétellel,

b) 42.313.599 Ft finanszírozási kiadással,

c) 1.065.609.670 Ft finanszírozási többlettel állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét

a) 3.098.994.608 Ft összes bevétellel

b) 3.098.994.608 Ft összes kiadással állapítja meg.

(5) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a) 1.981.354.306 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 965.175.262 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 124.086.254 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 665.320.648 Ft dologi kiadások;

ad) 35.000.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 191.772.142 Ft egyéb működési célú kiadások;

b) 1.070.326.703 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 510.354.500 Ft beruházások;

bb) 557.972.203 Ft felújítások;

bc) 2.000.000 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 5.000.000 Ft tartalék;

d) 42.313.599 Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét az 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(8) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.

(9) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(10) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(11) Költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti új adósságot keletkeztető ügyletet az Önkormányzat nem tervez.

(12) A Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft összegben állapítja meg.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez a Gst., valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a társulás saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 5.000.000 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

(9) A rendelet a további mellékleteket tartalmazza:

a) Jászapáti Városi Önkormányzat mérlegét a 12. melléklet,

b) Jászapáti Polgármesteri Hivatal mérlegét a 13. melléklet,

c) Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti mérlegét a 14. melléklet,

d) Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ mérlegét a 15. melléklet,

e) Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény mérlegét a 16. melléklet,

f) Városi Könyvtár és Művelődési Központ mérlegét a 17. melléklet,

g) Jászapáti Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetését és az előző három év mérlegét a 18. melléklet,

h) Jászapáti Városi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 19. melléklet,

i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 20. melléklet,

j) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 2024. évre a 21. melléklet,

k) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 22. melléklet,

l) Céljelleggel juttatott támogatásokat a 23. melléklet,

m) A 2024. évi állami támogatásokat a 24. melléklet,

n) A 2024. évi szociálpolitikai kiadásokat a 25. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.