Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016 (VII.12..) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről

Hatályos: 2016. 07. 13

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2016. (VII 12.) önkormányzati  rendelete

az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése szerinti – véleményének kikérésével, a következőket rendeli el.1. Értelmező rendelkezések


1. § A rendelet alkalmazásában

avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány, falomb, kaszálék, szár, levél és egyéb növényi maradványok (a továbbiakban együtt: kerti hulladék).2. A rendelet hatálya


2. § (1) A rendelet hatálya Jászboldogháza község közigazgatási területén, minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.

(2) A rendelet hatálya kizárólag a háztartási tevékenység során keletkezett avar és kerti hulladék szabadban történő égetésére terjed ki.


3.   Kerti hulladék égetésének szabályai


3. § (1) A kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladékot elsősorban helyben történő komposztálással, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató általi elszállítással hasznosítani kell.

(2) A kerti hulladék az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően e rendeletben foglaltak szerint égetéssel semmisíthető meg.


4. § (1) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetésére belterületen kizárólag szerdai és pénteki napokon 08.00-18.00 óra közötti időben kerülhet sor.

Más napon és más időpontban az égetés tilos.


(2) Tilos az égetés párás, tartósan ködös, esős időben és erős szél esetén.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés:

         a) a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt,

         b) munkaszüneti és ünnepnapokon.
5. § (1) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.

(2) A kerti hulladék égetését úgy kell elvégezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(3) Nagy mennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos.

(4) Az égetés során kizárólag a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett kerti hulladék semmisíthető meg.

(5) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj), légszennyező vagy bűzös segédanyag használata tilos.

(6) Az égetést saját tulajdonú telken belül kell végezni, közterületet e célra igénybe venni tilos.

(7) A (4) bekezdésben meghatározott hulladékkal együtt semmilyen más hulladék nem égethető. Nem égethető a kommunális és ipari eredetű hulladék, vagy a veszélyes hulladék (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai).Tilos továbbá az építési vagy bontási tevékenységből származó fahulladék, a fakonzerváló- szerekkel vagy bevonatokkal kezelt fahulladék égetése.


6. § (1) A tűzgyújtási tilalomra és a meteorológiai viszonyokra nyílttéri égetés során is figyelemmel kell lenni.

(2) A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(3) Az égetést olyan 18 éven felüli személy végezheti, aki fizikailag és szellemileg is alkalmas arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve eloltható.

(4) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu lelocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

(5) A szabadban végzett tűzgyújtás, tüzelő berendezés használata kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával történhet.4. Záró rendelkezések


7.§ (1) Ez a rendelet 2016. július 13-án lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Jászboldogháza Község Önkormányzatának, a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 6/2001. (V.3.) számú rendeletének 18.§-a.
                    Szűcs Lajos                                                               dr. Dinai Zoltán

                    polgármester                                                                      jegyző