Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2023. 09. 27- 2024. 03. 30

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

2023.09.27.

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tüzelő biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra kiírt pályázat alapján a Belügyminisztérium által megállapított támogatás erejéig.

2. § A rendelet hatálya Jászboldogháza község Önkormányzat illetékességi területére terjed ki.

3. § (1) Vissza nem térítendő szociális célú tüzelő támogatásban részesíthető az a személy, aki

a) a Szoc.tv. szerinti akt korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult

b) az elbírálás során a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(2) A fentieken túl tüzelőanyag biztosítható annak a személynek, aki gyermeke jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

(3) Tüzelőanyag támogatásban részesülhet az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 385 %-át, egyszemélyes háztartás esetén a 550 %-át.

(4) A lakása tűzifával fűthető.

4. § (1) A természetben nyújtott szociális célú tüzelőtámogatás mennyisége háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa lehet.

(2) A szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől, beleértve a házhoz szállítást is, az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.

5. § (1) A tüzelőanyag iránti kérelmeket formanyomtatványom legkésőbb 2024. január 15. napjáig lehet benyújtani az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelem nyomtatványon a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal Jászboldogházai Kirendeltségének szociális ügyintézőjéhez. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élők, a kérelmet megelőző havi jövedelméről szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén a tárgyévet megelőző évről szóló nyugdíjösszesítőt, egyéb jövedelmekről a jövedelemigazolásra alkalmas dokumentumot.

(2) A kérelmek elbírálása folyamatosan történik a rendelkezésre álló tüzelőanyag mennyiségének erejéig, de legkésőbb 2024. január 31-ig.

(3) A tüzelőanyag átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával a kiszállításkor igazolja

(4) A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A szociális célú tüzelőanyag juttatásra vonatkozó kérelmek elbírálását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

6. § Ez a rendelet 2023. szeptember 27-én lép hatályba, és 2024. március 31-én hatályát veszti.