Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013.(X.04.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Hatályos: 2013. 10. 05- 2021. 07. 31

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013.(X.04.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott át nem ruházható hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Országos Alapellátási Intézet által megadott szempontrendszert figyelembe véve, és Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (V.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.k. pontja alapján eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság véleménye kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet célja, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) megállapítsa a közigazgatási területén a praxisjoggal rendelkező háziorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi, valamint a védőnői egészségügyi alapellátás körzeteinek számát, illetve azokat az Országos Alapellátási Intézet szerinti szempontrendszert figyelembe véve alakítsa ki.

(2) Az egészségügyi alapellátások körzeteiben a személyes közreműködésre köteles, az alapellátást biztosító személyek felsorolását e rendelet 1. függeléke tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén három felnőtt háziorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A háziorvosi körzetekhez tartozó közterület lehatárolását az 1. melléklet határozza meg.

3. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén egy házi gyermekorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A házi gyermekorvosi körzet Jászfényszaru teljes közigazgatási területére terjed ki.

4. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén kettő vegyes fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A fogorvosi körzetekhez tartozó közterület lehatárolását a 2. melléklet határozza meg.

5. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén kettő védőnői körzet működik területi ellátási, továbbá iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátási kötelezettséggel.

(2) A védőnői körzetekhez tartozó közterület lehatárolását a 3. melléklet határozza meg.

6. § (1) Az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásról az Önkormányzat a 3. § szerinti gyermekorvos és a védőnői szolgálata útján gondoskodik. Az I. védőnői körzethez tartózó védőnő az általános iskola „A” osztályok és a páratlan „C” osztályok tanulóit, illetve az az óvodai intézmény Hunyadi utcai csoportokban lévő gyermekeket, a II. védőnői körzethez tartózó védőnő az általános iskola „B” osztályok és a páros „C” osztályok tanulóit, illetve az az óvodai intézmény Kossuth utcai csoportokban lévő gyermekeket látja el.

(2) Az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás keretében a fogorvosi ellátást az Önkormányzat a 4. § szerinti fogorvosi körzetek fogorvosai látják el. Az I. fogorvosi körzethez tartózó fogorvos az általános iskola „A” és „B” osztályok tanulóit, illetve az az óvodai intézmény Kossuth utcai csoportokban lévő gyermekeket, a II. fogorvosi körzethez tartózó fogorvos az általános iskola „C” osztályok tanulóit, illetve az az óvodai intézmény Kossuth utcai csoportokban lévő gyermekeket látja el.

7. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (Hatvani Központi Orvosi Ügyelet, Hatvan, Szalka u. 5.) útján látja el.

(2) A Jászfényszarui lakóhellyel rendelkező lakosok ügyeleti ellátásának rendjét a 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 23/2005. (XII.1.) számú önkormányzati rendelte, az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 23/2005. (XII.1.) számú rendeletének módosításáról szóló 23/2010.(XII.16.) számú rendelete, továbbá az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 23/2005. (XII.1.) számú rendeletének módosításáról szóló 12/2011.(V.26.) számú rendelete.

1. melléklet

Háziorvosi körzetek

21_ÖR eü alapellátás körzetek 1.mell.xlsx

2. melléklet

Fogorvosi körzetek

21_ÖR eü alapellátás körzetek 2 mell.xlsx

3. melléklet

Védőnői körzet

21_ÖR eü alapellátás körzetek 3 mell.xlsx

4. melléklet

Az egyes egészségügyi alapellátási körzetek alapellátást biztosító személyei

21_ÖR eü alapellátás körzetek 4 mell.xlsx

1. függelék

Az egyes egészségügyi alapellátási körzetek alapellátást biztosító személyei

21_ÖR eü alapellátás körzetek 1. függelék.xlsx