Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

A Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Jászfényszaru Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. Mellékletben felsorolt címrend szerinti költségvetési szerveire.

2. § (1) Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és 3.507.267.125 Ft kiadással,3.892.841.793 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint szerint hagyja jóvá: személyi jellegű kiadások 866.318.060 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 148.241.205 Ft, dologi jellegű kiadások 584.008.098 Ft, szociálpolitikai feladatok kiadásai 13.568.230 Ft, egyéb működési célú kiadások 604.191.646 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási és felhalmozási kiadásai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: beruházási kiadások 82.351.364 Ft, felhalm.c. Pénzeszköz átadás 60.028.144 Ft.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített működési célú bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. Melléklet 1.tájékoztató tábla, 2. Mellékletek 2. tájékoztató tábla szerint állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a 3. Mellékletben fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 4. Melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. Melléklet 1-6 táblákban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési maradványának felosztását a 6. Melléklet szerint határozza meg.

8. § A Képviselő-testület a tájékoztatásokat a következők szerint fogadja el:

(1) céljelleggel nyújtott támogatásokat az 7. Melléklet 1. tájékoztató tábla szerint.

(2) szociálpolitikai feladatok teljesítését a 7. Melléklet 2. tájékoztató tábla szerint.

(3) adósság állomány alakulását a 7. Melléklet 4. tájékoztató tábla szerint.

(4) közvetett támogatások részletezését az 7. Melléklet 5. tájékoztató tábla szerint.

(5) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti alakulását éves bontásban a 7. melléklet 6. tájékoztató tábla szerint

(6) az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 7.Melléklet 7. tájékoztató tábla szerint

(7) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 7. Melléklet 11. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(8) az önkormányzat intézményi létszám-adatait a 7. Melléklet 12. tájékoztató tábla szerint

(9) az önkormányzati vagyon bemutatását a 7. Melléklet 13. tájékoztató tábla szerint

(10) a pénzeszközök változását a 7. Melléklet 14. tájékoztató tábla szerint

(11) az önkormányzati mérleget a 7. Melléklet 15. tájékoztató tábla szerinti tartalommal.

9. § A Képviselő-testület 2020. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely lapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

10. § A Képviselő-testület 2020. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.

11. § (1) Ez a rendeletet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2020.(VII.9.), 16/2020.(XI.24.), 2/2021. (I.27.), és 9/2021.(V.05) rendeletével módosított 2/2020.(II.26.) rendelete.

12. § Hatályát veszti a Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete.

13. § Hatályát veszti a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 11/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete.

14. § Hatályát veszti a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 16/2020 (IX.24.) önkormányzati rendelete.

15. § Hatályát veszti a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 2/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete.

16. § Hatályát veszti a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelet.

17. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Jászfényszaru Város Önkormányzat Címrend

Cím megnevezése

1

Önkormányzat

2

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

3

Jászfényszarui Napfény Óvoda

4

Jászfényszaru Város Gondozási Központja

5

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru

6

GAMESZ

2. melléklet

Önkormányzat összesen

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sorszám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

262 590 905

354 520 822

354 520 822

100,00

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

33 399 796

33 399 796

100,00

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

119 047 550

129 896 710

129 896 710

100,00

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

136 265 037

176 131 323

176 131 323

100,00

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 278 318

13 180 127

13 180 127

100,00

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 912 866

1 912 866

100,00

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

10 581 000

49 683 887

53 597 787

107,88

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 581 000

49 683 887

53 597 787

107,88

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

651 321 963

651 321 963

597 107 664

91,68

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

651 321 963

651 321 963

597 107 664

91,68

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

651 321 963

651 321 963

597 107 664

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 875 270 000

1 858 270 000

2 133 418 878

114,81

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 857 270 000

1 857 270 000

2 126 472 906

114,49

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

207 270 000

207 270 000

191 511 663

92,40

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1 650 000 000

1 650 000 000

1 934 961 243

117,27

4.2.

Gépjárműadó

17 000 000

0

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 000 000

1 000 000

0,00

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

6 945 972

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

137 542 000

137 542 000

291 467 303

211,91

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

378 672

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

48 082 000

48 082 000

74 825 751

155,62

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

8 000 000

8 000 000

11 878 328

148,48

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 500 000

1 500 000

38 430

2,56

5.5.

Ellátási díjak

64 900 000

64 900 000

68 981 008

106,29

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 060 000

10 060 000

63 261 879

628,85

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

33 346 403

5.8.

Kamatbevételek

5 000 000

5 000 000

24 743 974

494,88

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

12 632 310

5.10.

Egyéb működési bevételek

0

1 380 548

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

179 465 148

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

179 447 274

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

17 874

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

879 079

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

879 079

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

24 981 520

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

447 360

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

24 534 160

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 937 305 868

3 051 338 672

3 635 438 201

119,14

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

431 342 920

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

398 833 000

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

32 509 920

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 206 612 265

3 312 354 220

3 312 354 220

100,00

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 206 612 265

3 312 354 220

3 312 354 220

100,00

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

18 669 705

20 973 577

112,34

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18 669 705

18 669 705

100,00

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

13.3.

Betétek megszüntetése

2 303 872

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 206 612 265

3 331 023 925

3 764 670 717

113,02

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

4 143 918 133

6 382 362 597

7 400 108 918

115,95

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2 376 130 976

2 625 301 767

2 216 327 239

84,42

1.1.

Személyi juttatások

842 068 500

925 443 613

866 318 060

93,61

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

203 069 940

211 679 670

148 241 205

70,03

1.3.

Dologi kiadások

769 483 567

854 059 828

584 008 098

68,38

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 400 000

24 932 000

13 568 230

54,42

1.5

Egyéb működési célú kiadások

537 108 969

609 186 656

604 191 646

99,18

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

490 978 146

507 153 099

507 153 099

100,00

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

341 088

341 088

100,00

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

3 841 000

3 824 000

99,56

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

1.14.

- Kamattámogatások

0

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

46 130 823

97 868 469

92 873 459

94,90

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

851 996 220

1 057 225 109

880 379 508

83,27

2.1.

Beruházások

775 252 757

980 481 646

820 351 364

83,67

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

622 417 965

622 417 965

565 364 422

90,83

2.3.

Felújítások

0

0

0

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

76 743 463

76 743 463

60 028 144

78,22

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

76 743 463

76 743 463

60 028 144

78,22

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

905 287 301

2 290 499 085

3.1.

Általános tartalék

1 515 328 493

3.2.

Céltartalék

905 287 301

775 170 592

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

4 133 414 497

5 973 025 961

3 096 706 747

51,84

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

398 833 000

398 833 000

100,00

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

398 833 000

398 833 000

100,00

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

10 503 636

10 503 636

11 727 378

111,65

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 503 636

10 503 636

10 503 636

100,00

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

1 223 742

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10 503 636

409 336 636

410 560 378

100,30

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

4 143 918 133

6 382 362 597

3 507 267 125

54,95

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-1 196 108 629

-2 921 687 289

538 731 454

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

1 196 108 629

2 921 687 289

3 354 110 339

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Sorszám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

262 590 905

354 520 822

354 520 822

Személyi juttatások

842 068 500

925 443 613

866 318 060

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 581 000

49 683 887

53 597 787

Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

203 069 940

211 679 670

148 241 205

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

769 483 567

854 059 828

584 008 098

4.

Közhatalmi bevételek

1 875 270 000

1 858 270 000

2 133 418 878

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 400 000

24 932 000

13 568 230

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

879 079

Egyéb működési célú kiadások

537 108 969

609 186 656

604 191 646

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

150 898 000

86 450 053

7.

Egyéb működési bevételek

137 542 000

137 542 000

291 467 303

1 515 328 493

8.

9.

10.

11.

12.

10 503 636

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

2 285 983 905

2 400 016 709

2 833 883 869

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

2 537 532 612

4 227 080 313

2 216 327 239

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

251 548 707

1 827 063 604

452 316 497

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

251 548 707

1 808 393 899

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

2 303 872

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

18 669 705

450 012 625

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

398 833 000

398 833 000

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

1 223 742

21.

Értékpapírok bevételei

431 342 920

Államháztartási megelőlegezés visszafizetése

10 503 636

10 503 636

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

251 548 707

1 827 063 604

452 316 497

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

409 336 636

410 560 378

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

2 537 532 612

4 227 080 313

3 286 200 366

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

2 537 532 612

4 636 416 949

2 626 887 617

24.

Költségvetési hiány:

251 548 707

1 827 063 604

-

Költségvetési többlet:

-

-

617 556 630

25.

Tárgyévi hiány:

-

409 336 636

Tárgyévi többlet:

-

-

659 312 749

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

651 321 963

651 321 963

597 107 664

Beruházások

775 252 757

980 481 646

820 351 364

2.

1.-ből EU-s támogatás

651 321 963

651 321 963

597 107 664

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

622 417 965

622 417 965

565 364 422

3.

Felhalmozási bevételek

179 465 148

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

24 981 520

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

76 743 463

76 743 463

60 028 144

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

754 389 301

688 720 539

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

651 321 963

651 321 963

801 554 332

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 606 385 521

1 745 945 648

880 379 508

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

955 063 558

1 094 623 685

78 825 176

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

955 063 558

1 094 623 685

78 825 176

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

955 063 558

1 094 623 685

78 825 176

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

1 606 385 521

1 745 945 648

880 379 508

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 606 385 521

1 745 945 648

880 379 508

27.

Költségvetési hiány:

955 063 558

1 094 623 685

78 825 176

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként

Ft-ban

Önkormányzat

Sorszám

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt

1.1.

"TK feltáró út" meghosszabbítása

34 220 258

34 220 258

34 220 258

100,00

1.2.

Sóstó dűlőút pótmunka

3 150 249

3 150 249

3 150 249

100,00

1.3.

Sóstó dűlőút

89 742 011

89 742 011

89 792 011

100,06

1.4.

Mini körforgalom tervezés

1 939 925

9 369 425

9 369 425

100,00

1.5.

Ingatlanvásárlás 1536/2 hrsz. (mini körforgalomhoz)

585 000

585 000

100,00

1.6.

Mini körforgalom - útépítés

25 500 000

1.7.

Mini körforgalom - villamos hálózat átépítés

43 051 772

1.8.

Mini körforgalom - CATV kiváltás tervezés

698 500

1.9.

Mini körforgalom - közvilágítás tervezés

1 714 500

1 714 500

100,00

1.10.

Műszaki ellenőrzés

1 016 000

1 016 000

100,00

2.

Tanuszoda

2.1.

Végszámla

39 435 750

39 435 750

39 435 750

100,00

2.2.

Tartalékkeret terhére végzett munkák

13 044 114

13 044 114

13 044 114

100,00

2.3.

Pótmunkák

14 547 956

14 547 956

14 547 956

100,00

2.4.

Hajszárítók

85 950

85 950

3.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003

3.1.

Kivitelezés

493 365 522

523 053 047

428 832 479

81,99

3.2.

Saját forrásként vállalt - szennyvíztisztító mű kapacitásához

40 000 000

4.

Ingatlanvásárlások

4.1.

Bajza u.2.

2 500 000

2 500 000

2 500 000

100,00

4.2.

083/107.hrsz.legelő, fásított terület

462 514

578 143

578 143

100,00

4.3.

05/16. hrsz. Erdő

30 000 000

30 000 000

30 000 000

100,00

4.4.

A Jászfényszaru 318/4. hrsz. alatti ingatlan telekhatár rendezése

15 000

4.5.

Alvég újtelep 77.

500 000

500 000

100,00

4.6.

Vasvári P.u.30.

7 000 000

7 000 000

100,00

4.7.

Bajza u.33.

75 000

75 000

100,00

5.

Kamerarendszer bővítésére

14 000 000

14 000 000

516 500

3,69

6.

Ingatlanok felújítás, eszközbeszerzés

6.1.

Vasvári 5.- gáztűzhely

55 340

55 340

55 340

100,00

6.2.

Szabadság út 27. bejárati ajtó

69 900

69 900

100,00

6.3.

Deák F. u.2 hőközpont

160 925

160 925

100,00

6.4.

Deák F. u.2., 3. lakás tűzhely

84 234

84 234

100,00

6.5.

Művház klíma

171 450

171 450

100,00

6.6.

Bercsényi 2/c. 2. lakás klíma

179 070

179 070

100,00

6.7.

Bercsényi 2/c. 6. lakás tűzhely

80 340

80 340

100,00

6.8.

Bercsényi 2/c. 3. lakás gázkészülék

80 340

80 340

100,00

6.9.

Bercsényi 2/b. 1,2,4,8. lakás klíma

716 280

716 280

100,00

6.10.

Bercsényi 2/c. 1. lakás klíma

179 070

179 070

100,00

6.11.

Bercsényi 2/c. 5. lakás

82 425

82 425

100,00

6.12.

Szent I.u.2. konyhabútor, szekrény

416 036

416 036

100,00

6.13.

Egészségház klímák - mentőtiszti, tartalék rendelő

721 741

721 741

100,00

6.14.

Deák F.u.1/A, 1. és 4. lakás klímák

359 801

359 801

100,00

7.

Bölcsőde kerékpártároló

350 000

350 000

8.

Háziorvosi szolgálat helyettesítés eszközbeszerzések

7 333 000

8 014 000

6 659 539

83,10

9.

Útépítések

9.1.

Albert E.út meghosszabbítása -szvíz vez.mód.kivit.terv

975 118

975 118

851 218

87,29

9.2.

Jászfényszaru Szabadság, és Hunyadi János úti csapadékvíz elvezetés

24 665 676

24 665 676

100,00

9.3.

Szabadság úti csapadékvíz elvezetés tervezés

406 400

406 400

100,00

Önkormányzat

Sorszám

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

9.4.

083/97.hrsz.mérőhely kialakítás

1 200 000

330 780

27,57

9.5.

"TK" út szélesítés tervezés

254 000

254 000

100,00

9.6.

Szennyvíztelep bekötő út

5 928 592

1 812 112

30,57

9.7.

Műszaki ellenőrzés utak építése

905 636

905 636

100,00

10.

Településrendezési terv

2 984 500

2 686 050

90,00

11.

Ivóvízkút tervezés

2 550 000

1 394 498

54,69

12.

Ipari park független szennyvíz nyomóvezeték tervezés

6 045 200

13.

Kontrol szivattyú felújítás TrvZrt

8 789 367

8 789 367

100,00

14.

Régi kaszinó/étterem hűtőkamra

8 313 420

8 313 420

100,00

15.

Szabadság u. 109. bontás

1 041 400

1 041 400

100,00

16.

SRF-vízvezeték

9 645 980

9 645 980

100,00

17.

Kalapgyári horgásztó - faház

6 500 000

5 572 125

85,73

18.

Konditerem eszközök megvásárlása, pótlása

674 544

626 123

92,82

745 121 757

946 483 460

794 274 611

83,92

Sorszám

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

ÖSSZESEN:

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Számítástechnikai eszközök, szoftverek

6 500 000

6 500 000

1 555 656

23,93

2.

Vendégágyak

314 660

314 660

100,00

3.

Ózongenerátor

191 000

189 900

99,42

ÖSSZESEN:

6 500 000

7 005 660

2 060 216

29,41

Jászfényszarui Napfény Óvoda

Sorszám

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Udvar árnyékolása

2 000 000

2 000 000

1 961 110

98,06

2.

Kresz-pálya kialakítása

2 000 000

2 000 000

3.

Számítástechnikai, irodatechnikai eszközök

650 000

560 000

86,15

Spirálozógép

79 920

ÖSSZESEN:

4 000 000

4 650 000

2 601 030

55,94

Jászfényszaru Város Gondozási Központja

Sorszám

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Bútor csere (Otthon)

700 000

700 000

0,00

Légvár, elektronikus mérleg- Bölcsi

207 615

2.

Fizikoterápiás eszköz

1 500 000

1 500 000

1 524 000

101,60

3.

Mágnesterápiás készülék

1 500 000

1 500 000

1 334 018

88,93

4.

Mosogatógép (Bölcsi)

1 000 000

1 000 000

772 957

77,30

Porszívó, takarítógép (Bölcsi)

98 470

Váladékszívó (Otthon)

114 800

Mosógép (Otthon)

92 999

Kerékpár -Védőnők

69 900

Mikro,olajradiátor,kerékpár

325 970

5.

Számítástechnikai eszközökre

500 000

499 999

100,00

ÖSSZESEN:

4 700 000

5 200 000

5 040 728

96,94

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru

Sorszám

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Színpadtechnika

1 200 000

1 200 000

1 043 180

86,93

2.

Informatikai fejlesztés

1 000 000

1 000 000

1 037 868

103,79

3.

Rendezvényszolgáltatási eszközök

1 250 000

1 250 000

1 528 233

122,26

4.

Beépített szekrények

360 000

360 000

5.

Szolgálati kerékpár

160 000

160 000

65 900

41,19

6.

Székek

3 000 000

3 000 000

2 483 117

82,77

7.

Áthúzódó- Csoóri

173 000

173 000

116 490

67,34

8.

Áthúzódó szekrény

88 000

88 000

89 780

102,02

9.

Könyvállomány állománygyarapítás

1 200 000

1 108 000

1 208 885

109,11

10.

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból

1 000 403

1 000 403

100,00

ÖSSZESEN:

8 431 000

9 339 403

8 573 856

91,80

GAMESZ

Sorszám

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Eszközök

6 500 000

7 803 123

0,00

Laptop+szoftver

368 046

Só- és műűtrágyaszóró

133 000

Yamaha golfkocsi

1 765 300

Hűtő - uszoda

66 000

Salgo polc - irattár

503 587

Ózongenerátor

86 115

BOSCH porszívó, akkus fúró-csavarbehajtó

121 200

NRX370 Ford Transit Courier

2 115 500

Hulladékgyűjtő

142 240

2db sarokcsiszoló

119 570

Hútőszekrény

45 000

Fűnyíró

24 900

Ponyva golfkocsira, fűnyíróra

236 982

Sweeper

179 989

Székek, asztalok

1 793 494

Gáztűzhely

102 000

ÖSSZESEN:

6 500 000

7 803 123

7 802 923

100,00

4. melléklet

Európai Uniós előcsatlakozási alapokból, illetve Európai Uniós támogatásból megvalósult projektjeinek főbb kiadásai és bevételei

Jászfényszaru Város Önkormányzata

Európai Uniós előcsatlakozási alapokból, illetve Európai Uniós támogatásból megvalósult projektjeinek főbb kiadásai és bevételei

Pályázat megnevezése

forrásösszetétel (ezer Ft)

megjegyzés
zárójelben:
le nem járt fenntartási kötelezettség vége

Projekttel kapcsolatos kifizetések (ezer Ft)

Kapott támogatás (ezerFt)

Teljes bruttó költség

Saját forrás

Támogatás

2017 előtt

2017

2018

2019

2020

2017 előtt

2017

2018

2019

2020

1

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0191 Együttműködés erősítése tanórán kívüli tevékenységekkel

12 900

0

12 900

fenntartási
kötelezettség vége

11 643

0

0

0

0

11 643

0

0

0

0

2

MVH-LEADER 8319519875 Pihenj aktívan!

2 729

546

2 183

fenntartási
kötelezettség vége

2 729

0

0

0

0

2 183

0

0

0

0

3

TIOP-1.2.3-11/1-2012-0282 Iskolai és Gyermekkönyvtár Jászfényszaru informatikai infrastruktúra fejlesztése

5 427

0

5 427

fenntartási
kötelezettség vége

5 427

0

0

0

0

5 402

0

0

0

0

4

TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0826 A gyermekvállalás és a kisgyermekes munkavállalók támogatása rugalmas munkaformák kialakításával a Jászfényszaru Városi Önkormányzatnál

14 870

0

14 870

fenntartási kötelezettség vége

14 472

0

0

0

0

14 472

0

0

0

0

5

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062 Utánunk a közösség -komplex telep-program Fényszarun

148 966

0

148 966

fenntartás alatt
(2021.05.24.)

148 966

0

0

0

0

148 966

0

0

0

0

6

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0108 Jászfényszaru város gondozási központ felújítása (összköltség 223.626 eFt)

43 670

0

43 670

fenntartás alatt
(2022.03.27.)

43 670

0

0

0

0

43 670

0

0

0

0

7

ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0035 Egészségház felújítása és bővítése a korszerű és integrált egészségügyi szolgáltatásért Jászfényszarun

299 161

230 162

68 999

záró projektfenntartási jelentés benyújtva
2021.01.05

299 161

0

0

0

0

68 999

0

0

0

0

8

ÉAOP-3.1.4/A-2010-0002 Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban /Jászfényszaru konzorciumi tag,
megvalósító: Jászsági Többcélú Társulás

72 833

6 621

66 212

fenntartási kötelezettség vége

6 621

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

9

TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0068 A jövőben olvasunk? A jövőnek olvasunk! Az olvasóvá nevelés, az olvasáskultúra fejlesztésének hagyományos és új útjai

21 031

0

21 031

fenntartási kötelezettség vége

18 616

0

0

0

0

18 616

0

0

0

0

10

ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0003 Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása / konzorciumi partnerek: Jászfényszaru Ipari Centrum Kft., Cseháti és Társa Kft. (adatok teljes porjektméret)

709 158

198 431

510 727

fenntartás alatt
(2021.06.14.)

709 158

0

0

0

0

510 727

0

0

0

0

11

ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért / konzorciumi partner Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.(adatok teljes projektméret)

399 393

38 360

361 033

fenntartás alatt
3 db szoc.bérlakás
(2024.03.27.)

399 393

0

0

0

0

361 033

0

0

0

0

12

KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 Hatvan és térsége települési hulladékgazdálko-dási rendszer fejlesztése /Jászfényszaru konzorciumi tag, megvalósító Hatvan és Környéke Hulladékgazd. Társulás/

2 556 593

255 442

2 301 151

fenntartás alatt
(2021.)

Társulási projekt, sem bevétel, sem kiadás nem keletkezett

138 408

13 857

124 551

13

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel /Társulásban tagként veszünk részt/

394 700

39 700

355 000

fenntartás alatt
(2021.)

Társulási projekt, sem bevétel, sem kiadás nem keletkezett

70 000

6 883

63 117

14

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0040 Fotovoltaikus fejlesztés Jászfényszaru Város két intézményében

36 147

0

36 147

fenntartási kötelezettség vége

36 147

0

0

0

0

36 147

0

0

0

0

15

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru szennyvízmű kapacitásbővítés, Pusztamonostor szennyvízelvezetés. Teljes projektösszeg 1.819.313eFt, Jászfényszaru konzorciumi partnerként 735.285eFt. Nem az önkormányzat a lebonyolító.

795 285

60 000

735 285

Zárás alatt

0

0

0

344 318

354 093

0

0

0

344 318

314 093

16

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028
Három csoportos bölcsőde építése Jászfényszarun
saját forrás: projektben nem elszámolható költség

372 533

122 533

250 000

Fenntartás alatt (2021.02.26-2026.02.25)

0

0

240 521

132 012

0

0

250 000

0

0

0

17

TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008
Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával 1. ütem / saját forrás: projektben nem elszámolható költség

313 381

12 842

300 539

Fenntartás alatt (2020.06.19-2025.06.18)

0

0

264 800

48 581

0

0

300 539

0

0

0

18

TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017
„Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújítása jegyében - 1. ütem.” / saját forrás: projektben nem elszámolható költség

188 320

31 720

156 600

Fenntartás alatt

0

0

188 144

0

0

0

156 600

0

0

0

19

TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027
Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban - kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében

250 000

0

250 000

Fenntartás alatt

0

0

156 438

84 528

0

0

240 966

0

0

0

20

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése / saját forrás: projektben nem elszámolható költség

80 067

418

79 649

fenntartás alatt
(2024.12.12.)

0

0

61 583

18 484

0

0

79 649

0

0

0

21

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011
Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem (a támogatás 2020-ban érkezett)

400 000

0

400 000

megvalósítás alatt

0

0

0

169 248

49 587

0

0

400 000

0

0

22

KÖZOP-4.5.0-09-11-2011-0002 Iparvágány létesítése a Jászfényszaru Ipari Park intermodalitásának fejlesztése érdekében

32 705

0

32 705

elszámolva
fenntartási kötelezettség nincs

32 576

0

0

0

32 576

0

0

0

0

0

23

KEOP-7.1.0/11-2012-0034Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomeráció derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak előkészületei /Társulás/

26 950

4 094

22 856

elszámolva
fenntartási kötelezettség nincs

26 890

0

0

0

20 493

2 363

0

0

0

0

24

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00961
Jászfényszaru Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

7 000

0

7 000

záró elszámolás benyújtva

0

0

0

7 000

0

0

0

0

7 000

0

25

KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun, konzoprciumi partner a Klímabarát Önkormányzatok Szövettsége. Teljes projektösszeg 20.000,- e Ft, Jászfényszaru konzorciumi partnerként 9.300,- e Ft. Az önkormányzat a lebonyolító.

9 300

0

9 300

megvalósítás alatt

0

0

0

997

0

0

0

0

3 449

0

5. melléklet

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

262 590 905

354 520 822

354 520 822

100,00

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

33 399 796

33 399 796

100,00

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

119 047 550

129 896 710

129 896 710

100,00

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

136 265 037

176 131 323

176 131 323

100,00

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 278 318

13 180 127

13 180 127

100,00

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 912 866

1 912 866

100,00

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

35 177 887

35 177 887

100,00

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

35 177 887

35 177 887

100,00

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

651 321 963

651 321 963

597 107 664

91,68

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

651 321 963

651 321 963

597 107 664

91,68

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

651 321 963

651 321 963

597 107 664

91,68

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 875 270 000

1 858 270 000

2 132 794 278

114,77

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 857 270 000

1 857 270 000

2 126 472 906

114,49

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

207 270 000

207 270 000

191 511 663

92,40

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1 650 000 000

1 650 000 000

1 934 961 243

117,27

4.2.

Gépjárműadó

17 000 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 000 000

1 000 000

83 196

8,32

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

6 238 176

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

52 590 000

52 590 000

195 252 103

371,27

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

240 877

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

36 600 000

36 600 000

53 579 123

146,39

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

8 213 080

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 500 000

1 500 000

38 430

2,56

5.5.

Ellátási díjak

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 490 000

9 490 000

61 209 025

644,98

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

33 346 403

5.8.

Kamatbevételek

5 000 000

5 000 000

24 743 973

494,88

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

12 632 304

5.10.

Egyéb működési bevételek

0

1 248 888

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

179 447 274

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

179 447 274

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

688 690

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

688 690

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

24 981 520

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

447 360

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

24 534 160

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 841 772 868

2 951 880 672

3 519 970 238

119,25

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

431 342 920

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

398 833 000

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

32 509 920

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 206 612 265

3 307 940 479

3 307 940 479

100,00

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 206 612 265

3 307 940 479

3 307 940 479

100,00

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

18 669 705

20 973 577

112,34

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18 669 705

18 669 705

100,00

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

2 303 872

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 206 612 265

3 326 610 184

3 760 256 976

113,04

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

4 048 385 133

6 278 490 856

7 280 227 214

115,96

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

991 222 766

1 170 444 500

952 533 935

81,38

1.1.

Személyi juttatások

57 784 200

84 488 132

72 324 591

85,60

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 015 030

18 176 021

9 009 110

49,57

1.3.

Dologi kiadások

357 914 567

433 661 691

253 440 358

58,44

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 400 000

24 932 000

13 568 230

54,42

1.5

Egyéb működési célú kiadások

537 108 969

609 186 656

604 191 646

99,18

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

490 978 146

507 153 099

507 153 099

100,00

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

341 088

341 088

100,00

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

3 824 000

3 824 000

100,00

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

1.14.

- Kamattámogatások

0

0

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

46 130 823

97 868 469

92 873 459

94,90

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

821 865 220

1 023 226 923

854 300 755

83,49

2.1.

Beruházások

745 121 757

946 483 460

794 272 611

83,92

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

622 417 965

622 417 965

565 364 422

90,83

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

76 743 463

76 743 463

60 028 144

78,22

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

2.12.

- Lakástámogatás

76 743 463

76 743 463

60 028 144

78,22

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

905 287 301

2 290 499 085

0

3.1.

Általános tartalék

1 515 328 493

3.2.

Céltartalék

905 287 301

775 170 592

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

2 718 375 287

4 484 170 508

1 806 834 690

40,29

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

398 833 000

398 833 000

100,00

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

398 833 000

398 833 000

100,00

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

10 503 636

10 503 636

11 727 378

111,65

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 503 636

10 503 636

10 503 636

100,00

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

1 223 742

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10 503 636

409 336 636

410 560 378

100,30

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

2 728 878 923

4 893 507 144

2 217 395 068

45,31

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

3,2

3,2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

0

0

1 334 509

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

930 534

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

161 287

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

205 692

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

36 995

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

624 600

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

0

0

1 959 109

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

384 404 210

402 421 485

311 431 814

77,39

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 354 543

1 354 543

100,00

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

384 404 210

401 066 942

310 077 271

77,31

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

384 404 210

402 421 485

313 390 923

77,88

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

377 904 210

395 415 825

310 589 653

78,55

1.1.

Személyi juttatások

238 173 300

249 033 371

224 517 004

90,16

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55 005 910

55 627 105

38 599 692

69,39

1.3.

Dologi kiadások

84 725 000

90 755 349

47 472 957

52,31

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

6 500 000

7 005 660

2 060 216

29,41

2.1.

Beruházások

6 500 000

7 005 660

2 060 216

29,41

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

384 404 210

402 421 485

312 649 869

77,69

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

43

43

39

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése

Jászfényszarui Napfény Óvoda

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

7 300 000

7 300 000

2 569 029

35,19

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 000 000

7 000 000

2 401 126

34,30

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

300 000

300 000

166 693

55,56

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1

1.10.

Egyéb működési bevételek

0

1 209

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4.3.

- ebből EU-s támogatás

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

7 300 000

7 300 000

2 569 029

35,19

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

207 923 000

226 544 442

200 725 558

88,60

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

241 518

241 518

100,00

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

207 923 000

226 302 924

200 484 040

88,59

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

215 223 000

233 844 442

203 294 587

86,94

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

211 223 000

229 194 442

200 294 076

87,39

1.1.

Személyi juttatások

124 496 000

141 188 786

137 318 929

97,26

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 750 000

33 576 000

23 672 881

70,51

1.3.

Dologi kiadások

53 977 000

54 429 656

39 302 266

72,21

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

4 000 000

4 650 000

2 601 030

55,94

2.1.

Beruházások

4 000 000

4 650 000

2 601 030

55,94

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

215 223 000

233 844 442

202 895 106

86,76

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

33

33

33

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

Költségvetési szerv megnevezése

Jászfényszaru Város Gondozási Központja

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

65 130 000

65 130 000

69 718 965

107,05

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

530 000

530 000

830 900

156,77

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

1.5.

Ellátási díjak

64 600 000

64 600 000

68 794 870

106,49

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

2

1.10.

Egyéb működési bevételek

0

93 193

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

10 581 000

11 756 000

13 869 900

117,98

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 581 000

11 756 000

13 869 900

117,98

2.4.

- ebből EU támogatás

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

4.3.

- ebből EU-s támogatás

0

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

190 389

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

75 711 000

76 886 000

83 779 254

108,97

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

267 183 000

289 934 676

264 866 535

91,35

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

975 483

975 483

100,00

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

267 183 000

288 959 193

263 891 052

91,32

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

342 894 000

366 820 676

348 645 789

95,05

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

338 194 000

361 620 676

339 520 859

93,89

1.1.

Személyi juttatások

202 269 000

222 921 007

215 434 835

96,64

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 340 000

50 003 544

39 930 181

79,85

1.3.

Dologi kiadások

88 585 000

88 696 125

84 155 843

94,88

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

4 700 000

5 200 000

5 040 728

96,94

2.1.

Beruházások

4 700 000

5 200 000

5 040 728

96,94

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

342 894 000

366 820 676

344 561 587

93,93

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

56

56

56

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

05

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 500 000

2 500 000

2 019 521

80,78

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 500 000

2 500 000

1 869 500

74,78

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

150 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1

1.10.

Egyéb működési bevételek

20

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

2 750 000

4 550 000

165,45

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

2 750 000

4 550 000

165,45

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 500 000

5 250 000

6 569 521

125,13

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

93 866 000

98 357 260

73 162 269

74,38

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

876 219

876 219

100,00

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

93 866 000

97 481 041

72 286 050

74,15

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

96 366 000

103 607 260

79 731 790

76,96

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

87 935 000

94 267 857

70 605 820

74,90

1.1.

Személyi juttatások

43 419 000

46 750 037

42 421 591

90,74

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 969 000

9 996 000

7 279 577

72,82

1.3.

Dologi kiadások

34 547 000

37 521 820

20 904 652

55,71

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

8 431 000

9 339 403

8 573 856

91,80

2.1.

Beruházások

8 431 000

9 339 403

8 573 856

91,80

2.2.

Felújítások

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

96 366 000

103 607 260

79 179 676

76,42

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8

8

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése

Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ

06

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

10 022 000

10 022 000

20 573 176

205,28

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

137 795

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 452 000

8 452 000

17 615 694

208,42

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 000 000

1 000 000

952 835

95,28

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

1.5.

Ellátási díjak

0

0

19 445

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

570 000

570 000

1 847 162

324,06

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

1.8.

Kamatbevételek

0

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

2

1.10.

Egyéb működési bevételek

0

243

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

2.4.

- ebből EU támogatás

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4.3.

- ebből EU-s támogatás

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

17 874

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

17 874

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

10 022 000

10 022 000

20 591 050

205,46

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

366 130 000

372 139 590

331 044 846

88,96

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

965 978

965 978

100,00

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

366 130 000

371 173 612

330 078 868

88,93

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

376 152 000

382 161 590

351 635 896

92,01

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

369 652 000

374 358 467

342 782 896

91,57

1.1.

Személyi juttatások

175 927 000

181 062 280

174 301 110

96,27

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

43 990 000

44 301 000

29 749 764

67,15

1.3.

Dologi kiadások

149 735 000

148 995 187

138 732 022

93,11

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

6 500 000

7 803 123

7 802 923

100,00

2.1.

Beruházások

6 500 000

7 803 123

7 802 923

100,00

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

376 152 000

382 161 590

350 585 819

91,74

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

48

48

48

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. melléklet

Maradvány

Költségvetési szervek maradványának alakulása

Ft-ban

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

741 054

741 054

2.

Jászfényszarui Napfény Óvoda

399 481

399 481

3.

Jászfényszaru Város Gondozási Központja

4 084 202

4 084 202

4.

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

552 114

552 114

5.

Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ

1 050 077

1 050 077

6.

Jászfényszaru Város Önkormányzata

3 886 014 865

7.

8.

7. melléklet

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ft-ban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Városi Sportegyesület

sportszakemberek bérének kifizetésére - visszatérítendő

3 824 000

3 824 000

3 824 000

100,00

pályázati önrész kézilabda, labdarúgás

13 311 823

13 311 823

13 311 823

100,00

2020. évi működés labdarúgás, kézilabda, bocsa

15 000 000

13 500 000

90,00

birkózók- utazási támogatás

300 000

300 000

100,00

konditerem működtetésére

3 027 779

3 027 779

100,00

TAO önrész-működési

7 801 763

7 801 763

100,00

2.

Otthonteremtési támogatás

2018 évi maradvány

36 000

36 000

36 000

100,00

Otthonteremtési támogatás

2019. évi maradvány

26 707 463

26 707 463

23 792 105

89,08

2020. évi támogatási keret

50 000 000

50 000 000

36 200 039

72,40

3.

Trió Tv

működési támogatás

6 195 000

6 195 000

6 600 000

106,54

4.

Aranydió Alapítvány

működési támogatás

1 200 000

1 200 000

600 000

50,00

5.

IV. Béla általános iskola

béren kívüli juttatásra (Szja tv.71. § alapján)

11 800 000

11 800 000

11 800 000

100,00

IV. Béla általános iskola

működési támogatás (szám.techn. terem padló felújítás; iskolabútorok, eszközök cseréje, felújítása; könyvtár állománygyarapítás; művészeti iskola technikai eszközök; ebédlőbe konyhafelszerelés)

6 800 000

3 800 000

3 800 000

100,00

IV. Béla általános iskola

tanulmányút támogatására

3 000 000

3 000 000

0,00

6.

Fényszaruiak Baráti Egyesülete

2020 évi működési kiadások és programok

1 100 000

1 100 000

100,00

Észak-Olaszországi utazás

500 000

500 000

100,00

Városi Vöröskereszt

100 000

100 000

100,00

7.

Jászfényszaruért Alapítvány

Jászfényszaru környezeti kulturája fejlesztése

610 000

610 000

100,00

8.

Iglice

Fesztiválokon való részvételre

400 000

400 000

100,00

Iglice

Csipkebogyó táncegyüttes (Erdély, Mezőbánd) közös táborozás

200 000

200 000

100,00

Iglice

családi és közösségi programok zenekari költség, egyéb

100 000

100 000

100,00

Iglice

viseletek készíttetésére

1 000 000

1 000 000

100,00

Iglice

"Jászkunsági gyerek vagyok" megyei művészeti szemle döntő

420 000

420 000

100,00

Iglice

külkapcsolatokra - Lengyelországi utazás

400 000

400 000

100,00

9.

IV. Béla Ált.Isk.

osztálykirándulásokra (24 osztály,csoport)

1 200 000

1 200 000

100,00

IV. Béla Ált.Isk.

Napközis tábor (pénzügyi bonyolító: FÉBE)

280 000

280 000

100,00

IV. Béla Ált.Isk.

VIII. Virgonc tábor (pénzügyi bonyolító:FÉBE) Telkibánya

1 050 000

1 050 000

100,00

10.

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

2020 évi működés és programok

800 000

800 000

100,00

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Nemzetközi partnertalálkozó

270 000

270 000

100,00

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Fotóműhely

200 000

200 000

100,00

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

drámapedagógiai műhely tábor

280 000

280 000

100,00

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

drámapedagógiai műhely Szülők akadémiája, Drámás nap

50 000

50 000

100,00

11.

Művelődési ház

Vakok és gyengénlátók Egyesülete

100 000

100 000

100,00

Művelődési ház

Őszikék nyugdíjasklub

250 000

250 000

100,00

Művelődési ház

Yakuzák - eszközök vásárlása,edzőtáborok, versenyeztetés, továbbképzésen való részvétel,

500 000

500 000

100,00

Művelődési ház

Jászíjász

300 000

300 000

100,00

12.

Tűzoltó Egyesület

2020 évi működésre, eszközbeszerzés

1 200 000

1 200 000

100,00

13.

Penczner Pál Alapítvány

tábor

350 000

350 000

100,00

Penczner Pál Alapítvány

2020 évi működési kiadások

200 000

200 000

100,00

14.

Jász Vadásztársaság

2020 évi működésre

3 500 000

3 500 000

100,00

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

15.

Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia

Pünkösdi egyházközségi nap

100 000

100 000

100,00

Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia

hittanos napközis tábor

280 000

280 000

100,00

Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia

hittanos nyári tábor

540 000

540 000

100,00

Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia

Szentkúti zarándoklat

150 000

150 000

100,00

Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia

1Úton - zarándoklat a Mária úton

50 000

50 000

100,00

Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia

temető fönntartás támogatása

2 200 000

2 200 000

100,00

16.

Polgárőr Egyesület