Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 14/2001. (VI.08.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 05

Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 14/2001. (VI.08.) számú rendelet módosításáról

2022.11.05.

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és (2) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1) és (3) bekezdésében, 54. § (1) és (3) bekezdésében, a 84. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 9) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A rendelet 5. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: a szociális célú lakást a Szociális és Művelődésügyi Bizottság legfeljebb 5 évre utalhatja ki. A bérleti díj és a bérleti jogviszony feltételei évente felülvizsgálandóak, a felülvizsgálat eredményétől függően a bizottság dönt a bérleti jogviszony folytatásáról. Az 5. év leteltét követően a lakás 2023. augusztus 1-jétől csak piaci alapon adható ki. A bérleti jogviszony az 5. év leteltét követően kérelemre 1 évvel meghosszabbítható.

(2) A rendelet 5. § (4) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: a bérleti jogviszonyt különös méltánylást érdemlő élethelyzetben az 5. év leteltét követően kérelemre, további 1 évvel a Szociális és Művelődésügyi Bizottság saját hatáskörében meghosszabbíthatja.

(3) A rendelet 5. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: szociális célú bérbeadás esetén a befizetett bérleti díj 50 %-a visszafizetésre kerül abban az esetben, ha a bérlő Besenyszögön telepszik le.

2. § A rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint változik.

3. § Ez a rendelet 2022. november 5-én lép hatályba.