Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2018. (V.31.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 09

Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2018. (V.31.) számú rendelet módosításáról

2023.03.09.

Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 75.§ (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet bevezetésében „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29-29/A§-a” szövegrész helyébe „a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 75. § (3) bekezdése” szövegrész lép

2. § A rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1.§ Besenyszög város közigazgatási területén a partnerségi egyeztetés e rendeletben megállapított szabályait kell alkalmazni azokban az esetekben, amelyekben a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló jogszabályok partnerségi egyeztetés lefolytatását írják elő.”

3. § A rendelet 2. § g) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

4. § A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A partnereket a polgármester közzététel útján tájékoztatja, a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint.”

5. § A rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

6. § A rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „ c) a vélemény, észrevétel, javaslat Önkormányzathoz érkezésére rendelkezésre álló időszak megjelölése, amely a Korm. rendelet 66. § szerinti általános egyeztetési eljárás esetén 15 naptári nap, a Korm. rendelet 68. § szerinti egyszerűsített eljárás esetén 10 naptári nap, a Korm. rendelet 68. § szerinti rövid eljárás esetén 5 naptári nap. (a véleményezés kezdő időpontja, illetve a véleményezési határidő)”

7. § A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ (1) A partnerek írásban, a közzétett hirdetményben megjelölt határidőig nyilváníthatnak véleményt, illetve tehetnek javaslatot, észrevételt.”

8. § A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ (1) Az elfogadott település terv, kézikönyv és a településképi rendelet nyilvánosságát a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kell biztosítani.”

9. § Ez a rendelet 2023. március 9-én lép hatályba.